Cơ sở cung cấp chim bồ câu Pháp, chim lai, chim ta Nam Hà

#1
<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><font color="#FF0000" style="-webkit-box-shadow: none !important">Cơ sở cung cấp chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p, chim lai, chim ta Nam H&agrave;&nbsp;</font></strong><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Với phương ch&acirc;m: uy t&iacute;n đặt l&ecirc;n h&agrave;ng đầu. Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp:</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Giống chim chất lượng</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Đảm bảo chim đ&uacute;ng th&aacute;ng tuổi, khỏe mạnh</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">+ Gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&yacute;.</span><br /><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Bảng gi&aacute; tham khảo:</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim giống: 170k / 1 đ&ocirc;i (từ 1,5 đến 2 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim giống: 230k/ 1 đ&ocirc;i (từ 2 đến 4 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Chim đẻ: 350k/ 1 đ&ocirc;i (tử 6 đến 12 th&aacute;ng tuổi)</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">(gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo từng số lượng đơn h&agrave;ng).</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">ĐT: 0906 434 888</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">YH: lanly_8283</span><br /><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left">Địa chỉ: cơ sở cung cấp chim bồ c&acirc;u Nam H&agrave;, đội 4- Tiền Lệ- Tiền Y&ecirc;n- Ho&agrave;i Đức- H&agrave; Nội</span><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="-webkit-box-shadow: none !important; color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/88605-Ban-chim-bo-cau-Phap-tai-Ha-Noi#ixzz1tbFcuYCk">http://agriviet.com/home/threads/88605-Ban-chim-bo-cau-Phap-tai-Ha-Noi#ixzz1tbFcuYCk</a></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hà
- Địa chỉ: Tiền Lệ- Tiền Yên- Hoài Đức- Hà Nội!
- Điện thoại: 0906 434 888 - Fax:
- email:
 

bocaungocdien

Có kinh nghiệm
#2
Chị có thể post hình ảnh trại nuôi bồ câu của mình để mọi người học hỏi được không?
Chúc chị bán được nhiều hàng cho bà con.
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH