CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH GIỐNG CÂY ĂN QUẢ LỚN NHẤT MIỀN BẮC

#1
<div><br /></div><div>CƠ SỞ SẢN XUẤT V&Agrave; KINH DOANH GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG ĐỨC LỢI</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>ĐỊA CHỈ: LỤC NGẠN - BẮC GIANG</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span> SĐT: 0985.056.486</div><div>&nbsp;CHUY&Ecirc;N SẢN XUẤT V&Agrave; NH&Acirc;N GIỐNG C&Aacute;C LOẠI C&Acirc;Y C&Oacute; M&Uacute;I NHƯ:</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>CAM ĐƯỜNG CANH</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>CAM V2</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>CAM VINH</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>BƯỞI DA XANH</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>CHANH Đ&Agrave;O&nbsp;</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>CHANH KH&Ocirc;NG HẠT</div><div><span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>&nbsp;C&Acirc;Y PHẬT THỦ</div><div>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>........................</div><div>HẠT GIỐNG BƯỞI DẠI GIEO CHUẨN BỊ NẢY MẦM ĐỀ L&Agrave;M GỐC GH&Eacute;P</div><p>&nbsp;
</p><p>&nbsp;HẠT GIỐNG Đ&Atilde; NẢY MẦM
</p><p>&nbsp;SAU 6 TH&Aacute;NG NU&Ocirc;I DƯỠNG C&Acirc;Y Đ&Atilde; GH&Eacute;P V&Agrave; ĐANG RA NG&Ocirc;I CHUẨN BỊ XUẤT C&Acirc;Y GIỐNG</p><p>&nbsp;
</p><p>
</p><p>
</p><p> CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG C&Acirc;Y TRỒNG CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I HIỆN NAY ĐANG C&Oacute; HƠN 10 VẠN C&Acirc;Y GIỐNG SẴN S&Agrave;NG CUNG ỨNG CHO B&Agrave; CON V&Agrave; NHỮNG AI C&Oacute; NHU CẦU VUI L&Ograve;NG ĐƯỢC HỢP T&Aacute;C.</p><p>&nbsp;CƠ SỞ CỦA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N TỰ H&Agrave;O L&Agrave; CƠ SỞ SẢN XUẤT GIỐNG ĐẠT TI&Ecirc;U CHUẨN NHƯ SẠCH BỆNH, Đ&Uacute;NG GIỐNG Đ&Uacute;NG CHỦNG LOẠI V&Agrave; ĐẢM BẢO C&Oacute; BẢO H&Agrave;NH CHO TỚI KHI C&Acirc;Y Đ&Atilde; TH&Agrave;NH QUẢ.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN ĐỨC LỢI
- Địa chỉ: LỤC NGẠN - BẮC GIANG
- Điện thoại: 0985.056.486 - Fax:
- email: nguyenducloi85@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH