• Đây là chuyên mục để đăng tin tìm việc hoặc tuyển dụng có liên quan đến nông nghiệp
    Quý công ty có thể tự đăng tin trực tiếp hoặc gửi Email về lienhe@agriviet.Com

cử nhân sinh học 3 năm kinh nghiệm tìm việc tp hcm, tây nguyên, miền trung

  • Thread starter LBNg
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

LBNg

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><font size="3">Họ t&ecirc;n: L&yacute; B&igrave;nh Nguy&ecirc;n<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Ng&agrave;y th&aacute;ng năm sinh: 26/3/1983. Giới t&iacute;nh: Nam<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Hộ khẩu thường tr&uacute;: Ninh H&ograve;a, Kh&aacute;nh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Điện thoại: 0978010809. Email: nguyen_nsc@yahoo.com<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Tr&igrave;nh độ học vấn: 12/12<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n: Cử nh&acirc;n Sinh Học h&ecirc;̣ chính quy.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Vi t&iacute;nh: th&agrave;nh thạo vi t&iacute;nh văn ph&ograve;ng, Word, Excel<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Chứng chỉ Bồi dưỡng C&ocirc;ng nghệ Đường do Đại học bach khoa H&agrave; Nội cấp.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">Qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc trước đ&acirc;y.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 12/2007&nbsp; - 2/2009: nh&acirc;n vi&ecirc;n KCS c&ocirc;ng ty CP đường Ninh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 2/2009&nbsp; - 5/2011: nh&acirc;n vi&ecirc;n ph&ograve;ng nguy&ecirc;n liệu c&ocirc;ng ty CP đường Ninh H&ograve;a<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">+ 8/2011 &ndash; nay: nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh ph&acirc;n b&oacute;n, chế phẩm sinh học.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">C&oacute; bẳng l&aacute;i &ocirc;t&ocirc; B2.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">T&iacute;nh c&aacute;ch: trực t&iacute;nh, thật th&agrave;, ham học hỏi, cầu tiến, </font>co&ugrave; kha&ucirc; na&ecirc;ng &ntilde;i co&acirc;ng ta&ugrave;c xa, ta<font face="Times New Roman">́c nghi&ecirc;̣p đ&ocirc;̣c l&acirc;̣p</font>.<br /></font><font size="3">Mu<font face="Times New Roman">̣c ti&ecirc;u ngh&ecirc;̀ nghi&ecirc;̣p: làm vi&ecirc;̣c trong m&ocirc;i trường cạnh tranh lành mạnh, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi tao đ&ocirc;̉i tích lũy kinh nghi&ecirc;̣m.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mức lương: thỏa thuận<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Mong muốn được l&agrave;m việc tại qu&yacute; C&ocirc;ng ty tại c&aacute;c vị tr&iacute;: &nbsp;nh&acirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật sản xu&acirc;́t, đại diện khu vực.<br /></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman">Trong khi chờ đợi, t&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br /></font></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LBNg
- Địa chỉ: Tp HCM
- Điện thoại: 0978010809 - Fax:
- email: france_dl@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH