Cung cấp bột đá CaCO3, bột dolomite, vôi

#1
<span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty CP ĐT &amp; TM Doanh Nh&acirc;n l&agrave; nh&agrave; sản xuất đồng thời l&agrave; nh&agrave; ph&acirc;n phối&nbsp;bột đ&aacute; v&ocirc;i CaCO3 mịn v&agrave; si&ecirc;u si&ecirc;u mịn với đa dạng k&iacute;ch cỡ (100&micro;m-5&micro;m)-&nbsp;V&ocirc;i củ (cục)- v&ocirc;i bột &ndash;Đ&ocirc;l&ocirc;mit chất lượng cao phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất:&nbsp;Thức ăn thuỷ sản, Xử l&iacute; nước ao hồ,Ph&acirc;n b&oacute;n, Bột tr&eacute;t tường, Chăn nu&ocirc;i, Dược phẩm, Cao su, Sơn, Gốm sứ, Nhựa, C&aacute;p điện&hellip;</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Sản lượng cung ứng từ &nbsp;15.000 -20.000Tấn/th&aacute;ng, h&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; được c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; chứng nhận kiểm nghiệm của&nbsp;Trung t&acirc;m ti&ecirc;u chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung t&acirc;m 3). B&aacute;n sỉ- lẻ với số lượng:&nbsp;1 Kg, 1Tấn, 2 Tấn, 3Tấn, 5Tấn, 10Tấn,&hellip;.10.000Tấn. Giao h&agrave;ng tại kho b&ecirc;n b&aacute;n hoặc b&ecirc;n mua, hoặc b&aacute;n nguy&ecirc;n container tại cảng cho c&aacute;c đơn vị Thương mại hoặc nh&agrave; m&aacute;y sản xuất. Chất lượng v&agrave; gi&aacute; cả của ch&uacute;ng t&ocirc;i mang lại ưu thế cạnh tranh cho qu&yacute; kh&aacute;ch. Đạt lợi &iacute;ch h&agrave;i h&ograve;a, ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng ph&aacute;t triển! Ch&uacute;ng t&ocirc;i-&nbsp;BITRACORP, với hơn 5 năm kinh nghiệm tại thị trường trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nghiệp trong c&aacute;c kh&acirc;u sản xuất v&agrave; kinh doanh của m&igrave;nh. Kh&aacute;ch h&agrave;ng của ch&uacute;ng t&ocirc;i được hỗ trợ từ kh&acirc;u tư vấn sử dụng, vận tải chuy&ecirc;n chở cho tới kĩ thuật sản xuất nhằm n&acirc;ng cao khả năng cạnh tranh.</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px"><strong>Chi tiết li&ecirc;n hệ:</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mr Tuấn- 090.7678317- Ph&ograve;ng kinh doanh</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">C&ocirc;ng ty cổ phần đầu tư v&agrave; thương mại Doanh Nh&acirc;n</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">59 Phạm Ngọc Thạch- p.6- Q.3- Tp.HCM</span><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Tel: 08.62170024 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Fax: 08.38207082 Email:&nbsp;</span><a style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="mailto:sales@bitracorp.com">sales@bitracorp.com</a><br /><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px">Website:&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 12px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif" href="http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html">http://bitracorp.com/san-pham/hoa-chat.html</a><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px" /><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Anh Tuấn
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM
- Điện thoại: 0907 678317 - Fax:
- email: sales@bitracorp.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH