Cung cấp cá Lăng giá sỉ

#1
<div><br /></div><div>&nbsp;&nbsp;<strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: large; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">C&ocirc;ng ty CP Thực Phẩm Sạch v&agrave; An To&agrave;n Việt Nam chuy&ecirc;n cung cấp C&aacute; Lăng.&nbsp;</strong></div><font size="4" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">&middot;&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Gi&aacute; tốt nhất cho Kh&aacute;ch h&agrave;ng mua số lượng nhiều.&nbsp;</strong><br />&middot;&nbsp;<strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Đảm bảo h&agrave;ng ti&ecirc;u chuẩn chất lượng cao<br /><font color="#ff0000" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute; Lăng gi&aacute; sỉ v&agrave; c&aacute;c loại hải sản tươi sống cho c&aacute;c Nh&agrave; h&agrave;ng, Qu&aacute;n ăn , c&aacute;c Đại l&yacute; tại tp.HCM, c&oacute; chuyển h&agrave;ng oxy đến kh&aacute;ch h&agrave;ng ở c&aacute;c tỉnh.</font></strong><br /><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ&nbsp;</strong><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">HOTLINE : 093335125 để biết th&ecirc;m chi tiết</strong><br /><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Điện thoại</strong>: (08) 6255 2679 - (08) 6250 9697&nbsp;<br /></font><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">HOTLINE : 0933351256 &ndash; 0969766348&nbsp;<br />Kho h&agrave;ng tại : C3/22C Phạm H&ugrave;ng - B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</font><br /><br /></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important"><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #013481; text-decoration: none; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" href="http://vietnamfoods.com.vn/san-pham/id/259/tom-su-tuoi-thien-nhien-30-con/kg-.html">C&Ocirc;NG TY CP THỰC PHẨM SẠCH &amp; AN TO&Agrave;N VIỆT NAM</a></strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Địa chỉ</strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">: 161/21 Đường HT17, P. Hiệp Th&agrave;nh, Quận 12, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Kho h&agrave;ng : C3/22C Phạm H&ugrave;ng, B&igrave;nh Ch&aacute;nh</strong><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Website b&aacute;n lẻ :</strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">&nbsp;</span><a rel="nofollow" target="_blank" style="color: #013481; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" href="http://vietnamfoods.com.vn/">http://vietnamfoods.com.vn/</a><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Điện thoại</strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">: (08) 6255 2679 - (08) 6250 9697</span><br /><strong style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important">Email</strong><span style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px">:&nbsp;</span><a style="color: #013481; text-decoration: none; font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; -webkit-box-shadow: none !important; border-top-left-radius: 0px !important; border-top-right-radius: 0px !important; border-bottom-right-radius: 0px !important; border-bottom-left-radius: 0px !important" href="mailto:sales@vietnamfoods.com.vn">sales@vietnamfoods.com.vn</a><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: C3 Phạm Hùng Bình Chánh
- Điện thoại: - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH