cung cấp cá tầm, cá hồi, baba, hải sản cho nhà hàng

#1
<h2 class="posttitle icon"> </h2> <div class="content"> <div id="post_message_304025"> <blockquote> <div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left" class="content"><div style="margin: 0px; padding: 0px" id="post_message_303202"><blockquote style="margin: 0px; padding: 0px; word-wrap: break-word"><p align="center" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21px" class="MsoNormal">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN L&Acirc;M - N&Ocirc;NG NGHIỆP VĨNH PH&Uacute;C</p><p style="margin: 0px 0px 1em 36pt; padding: 0px; text-indent: 36pt; line-height: 21px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">GIỚI THIỆU SẢN PHẨM C&Aacute; TẦM THƯƠNG PHẨM</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">I. Giới thiệu về trung t&acirc;m</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px" class="MsoNormal">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c l&agrave; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở N&ocirc;ng nghiệp &amp; PTNT tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c. C&oacute; chức năng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước của Sở v&agrave; thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n về ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh. Trong đ&oacute; c&oacute; nhiệm vụ: Ứng dụng, thử nghiệm v&agrave; sản xuất n&ocirc;ng-l&acirc;m-thủy sản qu&iacute; hiếm.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px" class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><strong style="font-style: inherit"><span style="color: #333333; background-color: white">II. Phương ch&acirc;m hoạt động</span></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px" class="MsoNormal"><span class="apple-converted-space"><span style="color: #333333; background-color: white">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực hướng tới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; trở th&agrave;nh một Trung t&acirc;m sản xuất giống v&agrave; c&aacute; tầm thương phẩm.&nbsp;</span></span>Cũng như thế giới trong lĩnh vực ph&acirc;n phối b&aacute;n lẻ, b&aacute;n bu&ocirc;n dựa v&agrave;o ph&aacute;t triển mạng lưới kinh doanh sản phẩm của c&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn. Trung t&acirc;m hoạt động về nghi&ecirc;n cứu c&aacute; tầm trong c&aacute;c lĩnh vực sau:</p><p style="margin: 0px 0px 1em 36pt; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal">- Nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i c&aacute; tầm, sản xuất con giống c&aacute; tầm v&agrave; nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm thương phẩm.<br />- Kinh doanh c&aacute;c sản phẩm c&aacute; tầm thương phẩm, c&aacute;c loại sản phẩm chế biến từ c&aacute; tầm. Ph&aacute;t triển thương hiệu C&aacute; Tầm Tam Đảo.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">III.&nbsp; Giới thiệu về c&aacute; tầm Tam Đảo</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">1.&nbsp;Điều kiện tự nhi&ecirc;n:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal"><span style="color: #333333; background-color: white">Ở Vĩnh Ph&uacute;c c&oacute; d&atilde;y n&uacute;i Tam Đảo d&agrave;i h&agrave;ng chục km, đặc biệt l&agrave; c&oacute; khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo độ cao phổ biến tr&ecirc;n dưới 900 m&eacute;t so với mặt nước biển với kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, nguồn nước từ c&aacute;c kẽ n&uacute;i dồi d&agrave;o lu&ocirc;n giữ nhiệt độ ổn định từ 15 - 22 độ C.<span class="apple-converted-space">&nbsp;Rất thuận lợi cho việc nu&ocirc;i trồng thủy sản nước lạnh c&aacute; Tầm.</span></span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">2. Nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm:</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>T<span style="color: #333333">rung t&acirc;m l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong đưa giống c&aacute; tầm về nu&ocirc;i ở Tam Đảo. Năm 2008 Trung t&acirc;m đ&atilde; nhập tr&ecirc;n 10.000 con giống c&aacute; tầm Seberi, Nga về khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo để nu&ocirc;i thử nghiệm. Kết quả sau 4 năm nu&ocirc;i trồng, hiện nay Trung t&acirc;m đ&atilde; x&acirc;y dựng được c&aacute;c qui tr&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; tầm thương phẩm. Sản xuất được c&aacute; tầm thương phẩm để cung ứng ra thị trường. H&agrave;ng th&aacute;ng trung t&acirc;m cung cấp ra thị trường từ 500-2500kg c&aacute; thương phẩm, chủ yếu cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo, trong tỉnh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận, đặc biệt l&agrave; TP H&agrave; Nội.</span></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit"><span style="color: #333333">&nbsp;</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit"><span style="color: #333333">3. Gi&aacute; trị dinh dưỡng:</span></strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal">C&aacute; tầm xuất hiện c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 200 triệu năm, l&agrave; một trong những chi c&aacute; cổ nhất hiện c&ograve;n tồn tại. C&aacute; tầm được biết đến l&agrave; một loại thực phẩm c&oacute; gi&aacute; trị cao. C&aacute; c&oacute; thịt trắng, dai, vị b&eacute;o ngậy c&oacute; th&agrave;nh phần dinh dưỡng cao, dễ hấp thu v&agrave; dễ ti&ecirc;u ho&aacute;.Thịt c&aacute; chứa nhiều vitamin A, phốt pho, selen v&agrave; vitamin B6, B12 ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa nhiều omega 3 v&agrave; omega 6. Rất nhiều nh&agrave; h&agrave;ng đ&atilde; bổ sung thực đơn với c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biến từ lo&agrave;i c&aacute; n&agrave;y để đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức của kh&aacute;ch.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal">Một con c&aacute; tầm c&oacute; thể được chế biến l&agrave;m 6 m&oacute;n. Điểm đặc biệt của loại c&aacute; n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; xương ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể ăn được v&igrave; được cấu tạo từ sụn, v&igrave; thế c&aacute;c m&oacute;n ăn được chế biến gần như kh&ocirc;ng bỏ đi một phận n&agrave;o. Đầu xương, đu&ocirc;i l&agrave;m m&oacute;n hấp x&igrave; dầu. Thịt c&aacute; vừa ngọt m&agrave; dai được th&aacute;i mỏng chế biến m&oacute;n gỏi, một phần được l&agrave;m m&oacute;n nướng, m&oacute;n s&uacute;p&hellip;.C&aacute; tầm sau khi chế biến, người ăn sẽ cảm nhận được vị thơm dai của m&oacute;n gỏi, vị b&ugrave;i, ngậy b&eacute;o của m&oacute;n nướng, vị gi&ograve;n tan của m&oacute;n hấp x&igrave; dầu.<strong style="font-style: inherit"><span style="color: #333333" /></strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal">Với phương ch&acirc;m hoạt động &quot;Chất lượng cao, gi&aacute; cạnh tranh&quot; v&igrave; vậy sứ mệnh của Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; lu&ocirc;n phấn đấu mang đến cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sản phẩm C&aacute; tầm vốn được coi l&agrave; thực phẩm cao cấp tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, với chất lượng tuyệt đối đảm bảo v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất.</p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal"><strong style="font-style: inherit">Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng Kinh doanh &amp; Du lịch Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh ph&uacute;c.</strong></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 16px" class="MsoNormal"><br /></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px" class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Email&nbsp;<strong style="font-style: inherit">:&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: none" href="mailto:tranhanhvp88@gmail.com">tranhanhvp88@gmail.com</a>&nbsp; sđt: 0987817225</strong></p><br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong>&nbsp;tranhanhvp88<br /><strong>- Địa chỉ:&nbsp;</strong>Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c<br /><strong>- Điện thoại:&nbsp;</strong>0987817225 - Fax:&nbsp;<br /><strong>- email:&nbsp;</strong>tranhanhvp88@gmail.com&nbsp;<br /></blockquote></div></div><span style="font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; text-align: left"><br /><br />Link:&nbsp;<a style="color: #003399; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/threads/100628-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz0AQvRkySF">http://agriviet.com/home/threads/100628-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz0AQvRkySF</a></span><br /> <br /> <strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /> <br /> <strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> tranhanhvp88<br /> <strong>- Địa chỉ: </strong> Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c<br /> <strong>- Điện thoại: </strong> 0987817225 - Fax: <br /> <strong>- email: </strong> tranhanhvp88@gmail.com <br /></blockquote></div></div><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/100890-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz2DwECb91Z">http://agriviet.com/home/threads/100890-Cung-cap-ca-tam-ca-hoi-giong-ca-tam-thuong-pham-khoi-luong-lon-gia-re#ixzz2DwECb91Z</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trung Tâm Phát Triển Lâm - Nông Nghiệp Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Km9, Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc
- Điện thoại: 0987817225 - Fax:
- email: tranhanh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH