• Cung cấp cá tầm,cá hồi giống cá tầm thương phẩm khối lượng lớn giá rẻ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 17/7/12

  1. tranhanhvp88 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: 150%">TRUNG T&Acirc;M PH&Aacute;T TRIỂN L&Acirc;M - N&Ocirc;NG NGHIỆP VĨNH PH&Uacute;C</p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; text-indent: 36pt; line-height: 150%"><strong>GIỚI THIỆU SẢN PHẨM C&Aacute; TẦM THƯƠNG PHẨM</strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%"><strong>I. Giới thiệu về trung t&acirc;m</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Ph&uacute;c l&agrave; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở N&ocirc;ng nghiệp &amp; PTNT tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c. C&oacute; chức năng phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; nh&agrave; nước của Sở v&agrave; thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh, dự &aacute;n về ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh. Trong đ&oacute; c&oacute; nhiệm vụ: Ứng dụng, thử nghiệm v&agrave; sản xuất n&ocirc;ng-l&acirc;m-thủy sản qu&iacute; hiếm.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span class="apple-converted-space"><strong><span style="line-height: 120%; color: #333333; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">II. Phương ch&acirc;m hoạt động</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><span class="apple-converted-space"><span style="line-height: 120%; color: #333333; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i nỗ lực hướng tới mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; trở th&agrave;nh một Trung t&acirc;m sản xuất giống v&agrave; c&aacute; tầm thương phẩm. </span></span><span style="line-height: 120%">Cũng như thế giới trong lĩnh vực ph&acirc;n phối b&aacute;n lẻ, b&aacute;n bu&ocirc;n dựa v&agrave;o ph&aacute;t triển mạng lưới kinh doanh sản phẩm của c&ocirc;ng ty th&ocirc;ng qua si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn. Trung t&acirc;m hoạt động về nghi&ecirc;n cứu c&aacute; tầm trong c&aacute;c lĩnh vực sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36pt; line-height: 120%"><span style="line-height: 120%">- Nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ nu&ocirc;i c&aacute; tầm, sản xuất con giống c&aacute; tầm v&agrave; nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm thương phẩm.<br /> - Kinh doanh c&aacute;c sản phẩm c&aacute; tầm thương phẩm, c&aacute;c loại sản phẩm chế biến từ c&aacute; tầm. Ph&aacute;t triển thương hiệu C&aacute; Tầm Tam Đảo.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%"><strong>III.&nbsp; Giới thiệu về c&aacute; tầm Tam Đảo</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong><span style="line-height: 120%">1. </span>Điều kiện tự nhi&ecirc;n:</strong><strong></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="line-height: 120%; color: #333333; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">Ở Vĩnh Ph&uacute;c c&oacute; d&atilde;y n&uacute;i Tam Đảo d&agrave;i h&agrave;ng chục km, đặc biệt l&agrave; c&oacute; khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo độ cao phổ biến tr&ecirc;n dưới 900 m&eacute;t so với mặt nước biển với kh&ocirc;ng kh&iacute; trong l&agrave;nh, nguồn nước từ c&aacute;c kẽ n&uacute;i dồi d&agrave;o lu&ocirc;n giữ nhiệt độ ổn định từ 15 - 22 độ C.<span class="apple-converted-space">&nbsp;Rất thuận lợi cho việc nu&ocirc;i trồng thủy sản nước lạnh c&aacute; Tầm.</span></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%"><strong>2. Nu&ocirc;i trồng c&aacute; tầm:</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 120%"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong><span style="line-height: 120%">T</span><span style="line-height: 120%; color: #333333">rung t&acirc;m l&agrave; đơn vị ti&ecirc;n phong đưa giống c&aacute; tầm về nu&ocirc;i ở Tam Đảo. Năm 2008 Trung t&acirc;m đ&atilde; nhập tr&ecirc;n 10.000 con giống c&aacute; tầm Seberi, Nga về khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo để nu&ocirc;i thử nghiệm. Kết quả sau 4 năm nu&ocirc;i trồng, hiện nay Trung t&acirc;m đ&atilde; x&acirc;y dựng được c&aacute;c qui tr&igrave;nh nu&ocirc;i c&aacute; tầm thương phẩm. Sản xuất được c&aacute; tầm thương phẩm để cung ứng ra thị trường. H&agrave;ng th&aacute;ng trung t&acirc;m cung cấp ra thị trường từ 500-2500kg c&aacute; thương phẩm, chủ yếu cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tr&ecirc;n khu nghỉ m&aacute;t Tam Đảo, trong tỉnh v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận, đặc biệt l&agrave; TP H&agrave; Nội.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%"><strong><span style="line-height: 120%; color: #333333">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 120%"><strong><span style="color: #333333">3. Gi&aacute; trị dinh dưỡng:</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%">C&aacute; tầm xuất hiện c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 200 triệu năm, l&agrave; một trong những chi c&aacute; cổ nhất hiện c&ograve;n tồn tại. C&aacute; tầm được biết đến l&agrave; một loại thực phẩm c&oacute; gi&aacute; trị cao. C&aacute; c&oacute; thịt trắng, dai, vị b&eacute;o ngậy c&oacute; th&agrave;nh phần dinh dưỡng cao, dễ hấp thu v&agrave; dễ ti&ecirc;u ho&aacute;.Thịt c&aacute; chứa nhiều vitamin A, phốt pho, selen v&agrave; vitamin B6, B12 ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa nhiều omega 3 v&agrave; omega 6. Rất nhiều nh&agrave; h&agrave;ng đ&atilde; bổ sung thực đơn với c&aacute;c m&oacute;n ăn chế biến từ lo&agrave;i c&aacute; n&agrave;y để đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức của kh&aacute;ch.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="line-height: 120%">Một con c&aacute; tầm c&oacute; thể được chế biến l&agrave;m 6 m&oacute;n. Điểm đặc biệt của loại c&aacute; n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; xương ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể ăn được v&igrave; được cấu tạo từ sụn, v&igrave; thế c&aacute;c m&oacute;n ăn được chế biến gần như kh&ocirc;ng bỏ đi một phận n&agrave;o. Đầu xương, đu&ocirc;i l&agrave;m m&oacute;n hấp x&igrave; dầu. Thịt c&aacute; vừa ngọt m&agrave; dai được th&aacute;i mỏng chế biến m&oacute;n gỏi, một phần được l&agrave;m m&oacute;n nướng, m&oacute;n s&uacute;p&hellip;.C&aacute; tầm sau khi chế biến, người ăn sẽ cảm nhận được vị thơm dai của m&oacute;n gỏi, vị b&ugrave;i, ngậy b&eacute;o của m&oacute;n nướng, vị gi&ograve;n tan của m&oacute;n hấp x&igrave; dầu.</span><strong><span style="line-height: 120%; color: #333333"></span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><span style="line-height: 120%">Với phương ch&acirc;m hoạt động &quot;Chất lượng cao, gi&aacute; cạnh tranh&quot; v&igrave; vậy sứ mệnh của Trung t&acirc;m ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; lu&ocirc;n phấn đấu mang đến cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng sản phẩm C&aacute; tầm vốn được coi l&agrave; thực phẩm cao cấp tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, với chất lượng tuyệt đối đảm bảo v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh thấp nhất. </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><strong>Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Ph&ograve;ng Kinh doanh &amp; Du lịch Trung t&acirc;m ph&aacute;t triển l&acirc;m-n&ocirc;ng nghiệp Vĩnh ph&uacute;c.</strong></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 36pt; line-height: 120%"><br /></p> <p class="MsoNormal">&nbsp; &nbsp; &nbsp; Email&nbsp;<strong>: <a href="mailto:tranhanhvp88@gmail.com">tranhanhvp88@gmail.com</a>&nbsp; sđt: 0987817225</strong></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tranhanhvp88
   - Địa chỉ: Trung tâm phát triển lâm-nông nghiệp Vĩnh Phúc
   - Điện thoại: 0987817225 - Fax:
   - email: tranhanhvp88@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...