CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHÂN VIỆN NCKH LÂM NGHIỆP NAM BỘ
- Địa chỉ: Xã Thiện Nghiệp - Phan Thiết - Bình Thuận
- Tel, Fax: 0838441496 ::: FaX 0838448690 chuyển
- email: ducthanh1810@yahoo.com
================================

<p>&nbsp;<img width="640" height="497" style="width: 220px; height: 117px" src="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/12.jpg" border="0" /></p><p>Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c dịch vụ l&acirc;m nghiệp. - Điều tra đ&aacute;nh gi&aacute; hiện trạng rừng, điều tra thiết kế khai th&aacute;c. - Nhận tư vấn, thiết kế trồng rừng, chăm s&oacute;c v&agrave; khai th&aacute;c rừng. - Nhận cung cấp v&agrave; sản xuất c&aacute;c loại c&acirc;y giống l&acirc;m nghiệp theo đơn đạt h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ: gọi 0902542017 hoặc 0985105889 gặp A Th&agrave;nh Email <a href="mailto:ducthanh1810@yahoo.com">ducthanh1810@yahoo.com</a> </p><p>Một số h&igrave;nh ảnh tư liệu.</p><p><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/THICONGTRONGRUNG.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/THICONGTRONGRUNG.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/NHADAMHOM.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/NHADAMHOM.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/KIEMTRARUNG.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/KIEMTRARUNG.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/HETHONGUOMCAY.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/HETHONGUOMCAY.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/DIEUTRACHONGIONGCAYTROIXCH.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/DIEUTRACHONGIONGCAYTROIXCH.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYTROM.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYTROM.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGXOANCHIUHAN.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGXOANCHIUHAN.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGKEOLAI.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGKEOLAI.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGCOCRAO.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/CAYGIONGCOCRAO.jpg</a><br /><a href="http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/VANCHUYENCAYTRONGRUNG.jpg">http://i1179.photobucket.com/albums/x398/ducthanh1810/Anh%20tu%20lieu/VANCHUYENCAYTRONGRUNG.jpg</a></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH