Cung cấp các giống bồ câu và thiết bị chuồng trại nuôi bồ câu liên hệ

#1
<font face="Times New Roman"><strong>Trại Bồ C&acirc;u </strong><strong>ĐĂNG ĐIỀN</strong><strong> chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại </strong><strong>bồ cầu v&agrave; thiết bị chuồng trại chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u</strong><strong>:</strong><strong> </strong><strong>Li&ecirc;n hệ </strong><strong>0919300776-0909300776 </strong><strong>gặp </strong><strong>Hy<br /></strong></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bồ c&acirc;u giống.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bồ c&acirc;u thịt.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Bồ c&acirc;u kiểng.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Ph&aacute;p.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Nhật.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">&Yacute;.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Th&aacute;i.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">G&agrave; Banh.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Sư Tử.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Bồ c&acirc;u k&eacute;t.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">Bồ c&acirc;u thổi k&egrave;n.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font face="Times New Roman"><font size="3">G&agrave; Ph&aacute;p.<br /></font></font><font size="3">o</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3"><font face="Times New Roman">G&agrave; Mỹ<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Chuy&ecirc;n cung cấp lắp đặt thiết bị, chuồng trại nu&ocirc;i bồ c&acirc;u.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">Tư vấn v&agrave; hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i bồ c&acirc;u đạt hiệu quả kinh tế nhất.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">B&aacute;n lẻ với gi&aacute; sỉ, nhận giao h&agrave;ng tận nơi theo y&ecirc;u cầu.<br /></font></font><font face="Times New Roman"><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="3">H&acirc;n hạnh phục vụ 24/7.<br /></font></font><font face="Times New Roman">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </strong><strong>0919.300.776 hoặc 0909.300.776</strong><strong> Gặp A </strong><strong>Hy</strong><strong><br /></strong></font><strong>TRẠI BỒ C&Acirc;U ĐĂNG ĐIỀN H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP!</strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ngô Tấn Phúc Hy
- Địa chỉ: 33A ươờng 2 KP4 Phường Tăng Nhơn Phú B Quận 9 HCM
- Điện thoại: 0909300776 - Fax: 0919300776
- email: nphuchy@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH