Cung cấp các loại cây công trình, cây hoa Đô thị

#1
<p><strong><font size="3">Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty Cổ phần Thương mại C&ocirc;ng nghệ B&igrave;nh Minh cung cấp:</font></strong></p><p><font size="3"><em><strong>- C&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh: </strong></em></font></p><p align="justify"><font size="3"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t:</em> Cau vua, Cau Hồng k&ocirc;ng, Cau đu&ocirc;i chồn, Cau bụng, Cau &uacute;c, Cọ, k&egrave;....V&agrave;ng anh, Sưa, Lim xẹt, Me t&acirc;y, Bằng lăng, Phượng, Muồng ho&agrave;ng yến (Osaka), Muồng hoa đ&agrave;o, Sao đen, Dầu r&aacute;i, Gi&aacute;ng hương, Viết, Ngọc lan, Long n&atilde;o, Sanh, Si, B&aacute;ch xanh, Hoa ban, Hoa sữa, Sa k&ecirc;, v.v...</font></p><p align="justify"><font size="3"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp; + C&acirc;y nền, c&acirc;y thảm:</em> Chuối ngọc, Mắt nai, D&acirc;m bụt, Tr&acirc;m ổi, Cỏ lạc, Cỏ nhung, Cỏ l&aacute; gừng, Ắc &oacute;, Nguyệt quế, Cẩm t&uacute; mai, Nhất chi mai, Sứ, Bướm bạc (hồng), Quỳnh anh, Hồng lộc, B&ocirc;ng giấy, B&ocirc;ng trang, Vạn tuế, Huệ ch&acirc;n chim, Hồng m&ocirc;n, L&aacute; trắng, v.v...</font></p><p align="justify"><font size="3"><strong><em>- C&aacute;c loại hạt giống, c&acirc;y hoa đ&ocirc; thị:</em></strong> B&oacute;ng nước (c&aacute;c m&agrave;u), Zhinha, M&agrave;o g&agrave;, Vạn thọ, Dừa cạn, B&aacute;ch nhật, Hướng dương, Cẩm chướng, C&uacute;c mặt trời, Dạ yến thảo, Cosmos, v.v...</font></p><p><font size="3"><strong>Địa chỉ:</strong> ẤP 3, Phạm Văn Cội, Củ chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</font></p><p><font size="3"><strong>Điện thoại li&ecirc;n hệ:</strong> 01236.022.626 (Mr. Tuấn Anh)</font></p><p><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 0903.650.785 (Mr. Thơ) </font><br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Quốc Bảo
- Địa chỉ: Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0986393373 - Fax:
- email: vu_bao_09@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH