Cung cấp các loại cây công trình, cây hoa Đô thị

#1
<p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Chi nh&aacute;nh C&ocirc;ng ty C&ocirc; phần Thương mại C&ocirc;ng nghệ B&igrave;nh Minh cung cấp:</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- C&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh:</span></em></strong></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">+ C&acirc;y b&oacute;ng m&aacute;t:</span></em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> Cau vua, Cau hồng k&ocirc;ng, Cau đu&ocirc;i chồn, Cau bụng, Cau &uacute;c, Cọ, K&egrave;,...V&agrave;ng anh, Sưa, Lim xẹt, Me t&acirc;y, Bằng lăng, Phượng, Muồng ho&agrave;ng yến (Osaka), Muồng hoa đ&agrave;o, Sao đen, Dầu r&aacute;i, Gi&aacute;ng hương, Viết, Ngọc lan, Long n&atilde;o, Sanh, Si, B&aacute;ch xanh, Hoa ban, Hoa sữa, Sa k&ecirc;, v.v...</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">+ C&acirc;y nền, c&acirc;y thảm:</span></em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> Chuỗi ngọc, Mắt nai, D&acirc;m bụt, Tr&acirc;m ổi, Cỏ lạc, Cỏ nhung, Cỏ l&aacute; gừng, Ắc &oacute;, Nguyệt quế, Cẩm t&uacute; mai, Nhất chi mai, Sứ, Bướm bạc (hồng), Quỳnh anh, Hồng lộc, B&ocirc;ng giấy, B&ocirc;ng trang, Vạn tuế, Huệ ch&acirc;n chim, Hồng m&ocirc;n, L&aacute; trắng, v.v...</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><em><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">- C&aacute;c loại hạt giống, c&acirc;y hoa đ&ocirc; thị:</span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> B&oacute;ng nước (c&aacute;c m&agrave;u), Zhinha, M&agrave;o g&agrave;, Vạn thọ, Dừa cạn, B&aacute;ch nhật, Hướng dương, Cẩm chướng, C&uacute;c mặt trời, Dạ yến thảo, Cosmos, v.v...</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Địa chỉ:</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> Ấp 3, Phạm Văn Cội, Củ Chi, TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">Điện thoại li&ecirc;n hệ:</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;"> 01236.022.626 (Mr.Tuấn Anh)</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;0903.650.785 (Mr.Thơ)</span></p><div style="overflow: hidden; color: #000000; background-color: #ffffff; text-align: left; text-decoration: none; border: medium none"><br /> Link: <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/86513-Cung-cap-cac-loai-cay-cong-trinh-cay-hoa-Do-thi#ixzz1rDWeH5Pk">http://agriviet.com/home/threads/86513-Cung-cap-cac-loai-cay-cong-trinh-cay-hoa-Do-thi#ixzz1rDWeH5Pk</a><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Quốc Bảo
- Địa chỉ: Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0986393373 - Fax:
- email: vu_bao_09@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH