CUNG CẤP CÂY LÂM NGHIỆP, CÂY CẢNH QUAN, CÔNG TRÌNH

  • Thread starter nguyenluongminh
  • Ngày gửi
N

nguyenluongminh

Guest
#1
<div><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">VƯỜN ƯƠM PHƯƠNG CHINH Chuy&ecirc;n C&aacute;c Dịch Vụ Về C&acirc;y Xanh - C&acirc;y C&ocirc;ng Tr&igrave;nh - C&acirc;y Cảnh</span></div><p><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. Lộc vừng,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. Long n&atilde;o,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. B&agrave;ng đ&agrave;i loan,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">.</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;Sao đen,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. Dầu r&aacute;i,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">. X&agrave; cừ,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&middot; Osaka</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&middot; Cau vua (ph&aacute;p - việt), cau v&agrave;ng, cau s&acirc;m banh, cau bụng...</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&middot; Vạn ni&ecirc;n t&ugrave;ng,</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&middot; Bằng lăng,</span><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14.44444465637207px; line-height: 16.981481552124023px">...</span></font></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">VƯỜN ƯƠM PHƯƠNG CHINH - Ấp Qu&atilde;ng Ph&aacute;t- X&atilde; Qu&atilde;ng Tiến - Trảng Bom - Đồng Nai</span><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">SỐ ĐIỆN THOẠI: 098 858 2805 (Minh)/ 098 858 2806 (c&ocirc; Chinh) </span></p><p><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Mail: vuonuomphuongchinh</span><a style="color: #088108; text-decoration: initial; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important" href="mailto:Caothidiemmy@gmail.com">@gmail.com</a><br /><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m của qu&yacute; kh&aacute;ch! rất mong được hợp t&aacute;c!</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vườn Ươm Phương Chinh
- Địa chỉ: Ấp Quảng Phát, X. Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
- Điện thoại: 0988582805 - Fax: 0988582806
- email: vuonuomphuongchinh@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH