Cung cấp Chloramine B sát khuẩn

#1
<strong>H&oacute;a chất s&aacute;t khuẩn bề mặt v&agrave; nước sinh hoạt Chloramin B<br /></strong><strong>Xuất xứ: h&atilde;ng Bochemie &ndash; Cộng h&ograve;a S&eacute;c<br /></strong><em>Đặc điểm: <br /></em><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&oacute;a chất s&aacute;t khuẩn đa năng dạng bột, phổ rộng dựa v&agrave;o hoạt t&iacute;nh của chlorine<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&aacute;t tr&ugrave;ng hiệu quả cao, phổ rộng<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hoạt động chống lại vi khuẩn, virus, nấm<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kh&ocirc;ng g&acirc;y nguy hiểm đối với khả năng đề kh&aacute;ng của vi sinh vật<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&iacute;nh ổn định cao, h&ograve;a tan tốt<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nồng độ sử dụng thấp<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; S&aacute;t tr&ugrave;ng dụng cụ, c&aacute;c bề mặt tiếp x&uacute;c, nước<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Khả năng ph&acirc;n hủy sinh học tốt<br /><em>Ứng dụng</em>:<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D&ugrave;ng để s&aacute;t khuẩn phổ rộng cho c&aacute;c lĩnh vực: y tế, vệ sinh c&ocirc;ng cộng, c&ocirc;ng nghiệp chế biến sữa, thủy sản, chăn nu&ocirc;i, dược phẩm. Đặc biệt s&aacute;t tr&ugrave;ng nguồn nước, vệ sinh th&uacute; y, c&ocirc;ng nghệ chế biến thực phẩm, d&ugrave;ng cho qu&acirc;n đội, tổ chức v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n..<br /><font face="Calibri">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thời gian sử dụng l&acirc;u (60 th&aacute;ng), ổn định, đạt hiệu quả cao cho tất cả c&aacute;c bề mặt chịu được hoạt t&iacute;nh chlorine.<br /><strong><em>C&ocirc;ng ty TNHH vật tư kĩ thuật Gia Ph&uacute; cung cấp&nbsp; đầy đủ h&oacute;a chất th&iacute; nghiệm v&agrave; h&oacute;a chất vệ sinh s&aacute;t khuẩn cho cơ quan, x&iacute; nghiệp, c&ocirc;ng ty, c&aacute; nh&acirc;n. Mọi chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n lạc:<br /></em></strong><strong><em>Th&acirc;n Văn Bắc &ndash; 0986655594<br /></em></strong><strong><em>Email: <a href="mailto:thanvanbac@gmail.com"><font color="#0000ff">thanvanbac@gmail.com</font></a><br /></em></strong><strong><em>Fax: 083.8495841<br /></em></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thân Văn Bắc
- Địa chỉ: 117 đường B1, P.13, Q. Tân Bình, Tp.HCM
- Điện thoại: 08.38495840 - Fax: 0986655594
- email: thanvanbac@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH