Cung cấp Chlorine 70

  • Thread starter Nguyá»…n Liền
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Liền

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<font size="2">C&ocirc;ng Ty Cồ Phần Quốc Thăng chuy&ecirc;n cung cấp chlorine 70, TCCA 90% phục vu trong nu&ocirc;i trồng thủy hải sản trong qu&aacute;&nbsp; tr&igrave;nh xử l&yacute;, cải tạo ao nu&ocirc;i.<br /></font></p><ul><li><font size="2">&nbsp; T&ecirc;n: super chlor . ( Chlorine c&aacute; heo)</font></li><li><font size="2">&nbsp; T&ecirc;n h&oacute;a học: Calcium Hypochlorite S70 (HTH)</font></li><li><font size="2">&nbsp; CTHH: Ca( OCL)2</font></li><li><font size="2">&nbsp; Dạng hạt s&ugrave;ng nhỏ, đều.</font></li><li><font size="2">&nbsp; M&agrave;u trắng đục.</font></li><li><font size="2">&nbsp; Th&ugrave;ng 40kg/ th&ugrave;ng</font></li><li><font size="2">&nbsp; Nh&atilde;n in thẳng tr&ecirc;n th&ugrave;ng.</font></li><li><font size="2">&nbsp; H&agrave;ng sản xuất theo c&ocirc;ng nghệ sodium process, &iacute;t lắng cặn, tan nhanh, nồng độ cao duyệt khuẩn tốt</font></li></ul><p><font size="2">Super chlor - Calcium Hypochlorite S70: H&agrave;ng sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn xuất đi Mỹ,&nbsp; chất lượng ổn định lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng với b&agrave; con nu&ocirc;i t&ocirc;m, c&aacute; (đặc biệt l&agrave;&nbsp; nu&ocirc;i t&ocirc;m c&ocirc;ng nghiệp)</font><br /><br /><strong><font size="2">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ</font>: <font size="2">Nguyễn Liền 0902 217 396</font></strong><br /></p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Liền
- Địa chỉ: R4-52 Hưng Phước 3, PMH Q7
- Tel, Fax: 0902217396 ::: FaX 08.54102430
- email: lien821986@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH