• CUNG CẤP CHỒN NHUNG ĐEN GIỐNG TOÀN QUỐC

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 28/12/11

  1. ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   <p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">CUNG CẤP CHỒN NHUNG ĐEN TO&Agrave;N QUỐC,HỖ TRỢ CHUY&Ecirc;N VI&Ecirc;N </strong></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">KỸ THUẬT V&Agrave; C&Aacute;CH X&Acirc;Y DỰNG CHUỒNG TRẠI</strong></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 12px; text-align: left"><font size="4"><strong><br /></strong></font></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important">LI&Ecirc;N HỆ</font></strong><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">: 0905 251 952 (MS PHƯỢNG)</strong></font></em></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;<strong><span style="font-size: 14pt; font-family: Arial; color: #252525" /></strong></p><p>&nbsp;</p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left">&nbsp;</p><font size="1" face="Arial" style="-webkit-box-shadow: none !important; text-align: left; font-size: 12px"><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ, c&oacute; l&ocirc;ng m&agrave;u đen tuyền, được tuyển chọn v&agrave; nh&acirc;n giống từ nhiều lo&agrave;i chồn trong những năm gần đ&acirc;y. Nghi&ecirc;n cứu thức ăn d&ugrave;ng trong chăn nu&ocirc;i v&agrave; kỹ thuật chế biến l&agrave; th&agrave;nh quả của hạng mục nghi&ecirc;n cứu trong những năm 1998-2001 của Viện nghi&ecirc;n cứu chăn nu&ocirc;i, Quảng T&acirc;y- được đăng k&yacute; số hiệu 20015607. V&agrave;o th&aacute;ng 8/2001 hạng mục n&agrave;y đ&atilde; được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia cấp tỉnh gi&aacute;m định v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute;; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đều thống nhất: hạng mục nghi&ecirc;n cứu n&agrave;y dựa tr&ecirc;n cơ sở nghi&ecirc;n cứu những ưu thế của tỉnh Quảng T&acirc;y, đ&oacute; l&agrave; sự phong ph&uacute; c&aacute;c đồng cỏ rộng lớn tr&ecirc;n c&aacute;c sườn n&uacute;i v&agrave; c&aacute;c sản phẩm n&ocirc;ng nghiệp, từ đ&oacute; đưa ra &yacute; kiến ph&aacute;t triển loại động vật chuy&ecirc;n ăn cỏ, tiết kiệm lương thực c&oacute; &yacute; nghĩa kinh tế; c&oacute; thể n&acirc;ng cao hiệu quả kinh tế ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp, tăng thu nhập cho người n&ocirc;ng d&acirc;n, đẩy nhanh việc x&oacute;a đ&oacute;i giảm ng&egrave;o ở c&aacute;c v&ugrave;ng n&uacute;i kh&oacute; khăn.</font></strong></p><p style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px">Chồn nhung đen &ndash; l&ocirc;ng đen tuyền, thể h&igrave;nh nhỏ (1~1,5 kg); thịt nạc, thơm ngon; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao. Qua gi&aacute;m định th&igrave; h&agrave;m lượng chất abumin c&oacute; trong thịt chồn đạt tới 91,7% - cao gấp 5,5 lần thịt lợn, cao gấp 4,6 lần thịt b&ograve;, cao gấp 8,3 lần thịt d&ecirc;, cao gấp 4,3 lần thịt g&agrave;, cao gấp 5,6 lần thịt vịt, v&agrave; cao gấp 5,1 so với mực, lượng mỡ chỉ chiếm 14, 8 %; từ đ&oacute; c&oacute; thể thấy Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ cỡ nhỏ; thịt nạc, &iacute;t mỡ v&agrave; c&oacute; nhiều abumin.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Thịt Chồn nhung đen c&ograve;n chứa rất nhiều c&aacute;c chất axit amin m&agrave; con người rất cần, ngo&agrave;i ra c&ograve;n chứa can xi, sắt, phốt pho, kẽm, s&ecirc; len &ndash; c&aacute;c chất c&agrave;ng &iacute;t thấy ở c&aacute;c loại động vật kh&aacute;c; trong đ&oacute; s&ecirc; len được gọi l&agrave; &ldquo;tố chất vi lượng ph&ograve;ng chống ung thư h&agrave;ng đầu&rdquo;. C&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng trong thịt Chồn nhung đen rất dễ d&agrave;ng hấp thụ, dễ ti&ecirc;u h&oacute;a, l&agrave; loại thực phẩm bổ dưỡng tự nhi&ecirc;n cho người gi&agrave;, trẻ nhỏ, người bệnh, sản phụ; cũng l&agrave; thực phẩm dinh dưỡng rất tốt cho những người c&oacute; bệnh cao huyết &aacute;p m&atilde;n t&iacute;nh, ngo&agrave;i ra thịt Chồn nhung đen c&oacute; thể chế biến th&agrave;nh thịt hộp, thịt kh&ocirc;, nước uống dinh dưỡng, l&ocirc;ng Chồn nhung đen l&agrave; nguy&ecirc;n liệu y dược quan trọng, da v&agrave; l&ocirc;ng c&ograve;n c&oacute; thể gia c&ocirc;ng chế biến th&agrave;nh c&aacute;c loại sản phẩm thuộc gia xuất khẩu m&agrave; tr&ecirc;n thị trường đang ưa chuộng.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của kinh tế cả nước, đời sống của người d&acirc;n kh&ocirc;ng ngừng được n&acirc;ng cao, c&aacute;c loại thực phẩm dinh dưỡng đang c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều người ưa chuộng, điều n&agrave;y đ&atilde; th&uacute;c đẩy đội ngũ chăn nu&ocirc;i những lo&agrave;i động vật c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều, quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i ng&agrave;y c&agrave;ng được mở rộng, ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen hiện đang được ph&aacute;t triển. Cũng giống như việc chăn nu&ocirc;i c&aacute;c loại động vật c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế kh&aacute;c, tương lai ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen rất rộng mở, vừa c&oacute; hiệu quả bảo vệ động vật hoang d&atilde;, vừa c&oacute; thể ph&aacute;t triển động vật ăn cỏ, tăng thu nhập v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu của con người; ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; &yacute; nghĩa lớn trong việc duy tr&igrave;, ph&aacute;t triển m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i. Để đ&aacute;p ứng nhu cầu cấp thiết của người chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; tổng kết kinh nghiệm chế biến v&agrave; chăn nu&ocirc;i, tham khảo c&aacute;c tư liệu c&oacute; li&ecirc;n quan để bi&ecirc;n tập ra cuốn s&aacute;ch n&agrave;y nhằm cống hiến cho độc giả.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Cuốn s&aacute;ch giới thiệu gi&aacute; trị kinh tế của việc nu&ocirc;i dưỡng Chồn nhung đen, đặc trưng h&igrave;nh d&aacute;ng, tập t&iacute;nh sinh hoạt, tường thuật kỹ c&agrave;ng những kỹ thuật mới trong phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen, nu&ocirc;i chồn đẻ, chăm s&oacute;c chồn con, phối hợp c&aacute;c loại thức ăn, ph&ograve;ng chống bệnh dịch v&agrave; chế biến thịt c&aacute;c loại. Cuốn s&aacute;ch n&agrave;y dựa tr&ecirc;n kỹ thuật ứng dụng thực tiễn l&agrave; chủ yếu, từ ngữ th&ocirc;ng dụng dễ hiểu, nội dung sau sắc, lời lẽ mộc mạc, dễ hiểu, rất th&iacute;ch hợp cho người chăn nu&ocirc;i tham khảo.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Do tr&igrave;nh độ người bi&ecirc;n tập c&oacute; hạn, Chồn nhung đen lại l&agrave; loại động vật mới được phổ biến, c&ograve;n c&oacute; nhiều điều cần nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ho&agrave;n thiện hơn nữa do đ&oacute; những khuyết điểm v&agrave; sai s&oacute;t l&agrave; kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi, k&iacute;nh mong độc giả thứ lỗi v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến để cuốn s&aacute;ch được ho&agrave;n thiện hơn.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><font size="4" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">I. &Yacute; nghĩa kinh tế v&agrave; kh&aacute;i qu&aacute;t qu&aacute; trinh nu&ocirc;i dưỡng Chồn nhung đen.</strong></font></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">1. Kh&aacute;i qu&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Đ&acirc;y l&agrave; loại động vật c&oacute; l&ocirc;ng đen tuyền, được chọn v&agrave; g&acirc;y giống từ loại chồn hoang d&atilde; đ&atilde; được thuần h&oacute;a n&ecirc;n thường gọi l&agrave; Chồn nhung đen. Lo&agrave;i động vật n&agrave;y bắt nguồn từ v&ugrave;ng Nam Mỹ, ph&acirc;n bố ở khắp v&ugrave;ng n&uacute;i Andes. Đến thế kỷ XVI được những người T&acirc;y Ban Nha đưa v&agrave;o Ch&acirc;u &Acirc;u. Sau đ&oacute; l&agrave; du nhập v&agrave;o Ch&acirc;u &Aacute;.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Nước ta chủ trương l&agrave;m thực nhiệm động vật, nghi&ecirc;n cứu ứng dụng đối với ng&agrave;nh động vật vi sinh, sinh vật học, bệnh l&yacute; học, h&oacute;a học, đặc biệt l&agrave; ch&uacute; trọng nghi&ecirc;n cứu ng&agrave;nh vi sinh vật. Lo&agrave;i chồn trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm chiếm một vị tr&iacute; rất quan trọng. Do đ&oacute;, lo&agrave;i chồn vốn c&oacute; thể h&igrave;nh nhỏ b&eacute;, m&agrave;u l&ocirc;ng tạp, đối với gi&aacute; trị sử dụng l&agrave;m thực phẩm c&oacute; rất &iacute;t nghi&ecirc;n cứu cũng như t&agrave;i liệu kh&aacute;c, nhưng trong những năm gần đ&acirc;y, c&aacute;c nh&agrave; khoa học tr&ecirc;n cơ sở thực nhiệm động vật v&agrave; đề cao gi&aacute; trị kinh tế đ&atilde; chọn v&agrave; g&acirc;y giống th&agrave;nh c&ocirc;ng chủng loại chồn mới c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen tuyền, h&igrave;nh d&aacute;ng kh&aacute; to (1~1,5 kg), khả năng ph&ograve;ng chống bệnh cao, c&oacute; khả năng ăn được nhiều loại thức ăn kh&aacute;c nhau, thịt chồn nhung đen rất thơm ngon v&agrave; nh&igrave;n đẹp mắt. Chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen được mở rộng rất nhanh ở c&aacute;c v&ugrave;ng chăn nu&ocirc;i l&agrave;: Quảng T&acirc;y, Triết Giang, Thượng Hải, Quảng Đ&ocirc;ng, Ph&uacute;c Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, V&acirc;n Nam, thậm ch&iacute; c&oacute; nơi đ&atilde; x&acirc;y dựng cơ sở chăn nu&ocirc;i với quy m&ocirc; lớn, h&igrave;nh th&agrave;nh một ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen. Chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen kh&ocirc;ng chịu phụ thuộc v&agrave;o thời vụ, kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến sản xuất, c&ocirc;ng việc, c&oacute; thể tận dụng nhiều thời gian rảnh để chăn nu&ocirc;i, đ&atilde; l&ocirc;i k&eacute;o được sự hưởng ứng của những người n&ocirc;ng d&acirc;n muốn l&agrave;m gi&agrave;u. Năm 2002, ch&iacute;nh quyền huyện Ho&agrave;nh đ&atilde; đem chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen v&agrave;o trong kết cấu c&aacute;c hạng mục điều chỉnh sản xuất, v&agrave; đ&atilde; th&agrave;nh lập Hiệp h&ocirc;i chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen nhằm th&uacute;c đẩy quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i Chồn nhung đen tại địa phương n&agrave;y. Hiện nay, c&aacute;c sản phẩm c&oacute; lợi cho sức khỏe lấy Chồn nhung đen l&agrave;m nguy&ecirc;n liệu như: rượu thuốc, thịt kh&ocirc;, nước dinhh dưỡng, quần &aacute;o thời trang l&agrave;m từ l&ocirc;ng chồn đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n thị trường trong nước. C&aacute;c hệ thống nh&agrave; h&agrave;ng nổi tiếng lấy thịt chồn nhung đen chế biến th&agrave;nh c&aacute;c m&oacute;n nổi tiếng như &ldquo;thịt chồn nướng ống tre&rdquo;, &ldquo;thịt chồn nướng xi&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;thịt chồn hấp sen&rdquo; c&ugrave;ng c&aacute;c m&oacute;n nướng, hấp, canh, hầm c&aacute;ch thủy kh&aacute;c. Bởi v&igrave; hương vị phong ph&uacute;, đa dạng, thơm ngon, thực kh&aacute;ch thưởng thức xong khen ngợi kh&ocirc;ng hết lời n&ecirc;n thịt Chồn nhung đen đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn cao cấp trong c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn tại c&aacute;c th&agrave;nh phố. Ở nước ta đang h&igrave;nh th&agrave;nh một tr&agrave;o lưu ti&ecirc;u thụ thịt chồn . Nhờ c&oacute; nhiều th&agrave;nh phố lớn đang c&oacute; nhu cầu lớn đối với c&aacute;c sản phẩm l&agrave;m từ Hoẵn đen, nghề nu&ocirc;i v&agrave; chế biến Chồn nhung đen đ&atilde; trở th&agrave;nh một hạng mục trọng điểm trong c&aacute;c quy hoạch mới của nh&agrave; nước Trung Quốc, triển vọng thị trường đang hết sức tươi s&aacute;ng.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">2. Đặc điểm h&igrave;nh d&aacute;ng:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen được tuyển chọn v&agrave; phối giống từ nhiều lo&agrave;i chồn để tạo th&agrave;nh 1 loại chồn ưu việt c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng đen tuyền, to&agrave;n th&acirc;n đều m&agrave;u đen; đặc trưng của lo&agrave;i chồn nhung đen như sau: l&ocirc;ng ngắn nhưng d&agrave;y, mềm mại, khỏe mạnh, to&agrave;n th&acirc;n đều l&agrave; m&agrave;u đen b&oacute;ng mượt, mắt đen, m&ocirc;i đen, tứ chi m&agrave;u đen, tai đen, mũi đen, kh&ocirc;ng c&oacute; đu&ocirc;i. Bốn ch&acirc;n ngắn v&agrave; nhỏ nhắn, chi trước c&oacute; 4 ng&oacute;n, chi sau c&oacute; 3 ng&oacute;n, ch&acirc;n sau d&agrave;i bằng ch&acirc;n trước, thường d&agrave;i khoảng 8-9 cm, c&aacute;c ng&oacute;n ch&acirc;n đều c&oacute; m&oacute;ng nhọn nhưng nhỏ v&agrave; ngắn, thường th&igrave; m&oacute;ng chi trước d&agrave;i khoảng 1,6 cm, c&ograve;n c&aacute;c m&oacute;ng ở chi sau d&agrave;i khoảng 1,3 cm; v&ugrave;ng đầu h&igrave;nh tr&ograve;n, b&ecirc;n m&eacute;p c&oacute; r&acirc;u xếp th&agrave;nh tầng, lớp; h&agrave;ng trước ngắn, h&agrave;ng sau d&agrave;i, r&acirc;u d&agrave;i từ 0,5-4 cm, tai nhỏ v&agrave; ngắn, d&agrave;i khoảng 1,5 cm, rộng khoảng 3 cm, ở điểm giữa v&agrave;nh tai lại hướng v&agrave;o trong n&ecirc;n tạo th&agrave;nh h&igrave;nh số 3. N&uacute;m v&uacute; ở con c&aacute;i ở hai b&ecirc;n dưới v&ugrave;ng bụng, cơ quan sinh dục của con đực v&agrave; con c&aacute;i đều ở gần hậu m&ocirc;n. Chồn nhung đen trưởng th&agrave;nh, th&acirc;n d&agrave;i từ 30-40 cm, con đực d&agrave;i hơn con c&aacute;i, l&ocirc;ng d&agrave;i từ 1,5 &ndash; 3 cm, chồn con 2 th&aacute;ng tuổi nặng khoảng 500 gam, sau đ&acirc;y liệt k&ecirc; 4 loại chồn để so s&aacute;nh sự kh&aacute;c biệt về m&agrave;u l&ocirc;ng cũng như h&igrave;nh thể:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Giống Anh quốc: l&ocirc;ng ngắn, mềm mại, thể trạng khỏe mạnh, m&agrave;u l&ocirc;ng c&oacute; lẫn c&aacute;c m&agrave;u trắng, đen, v&agrave;ng x&aacute;m.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Giống Angola: sợi l&ocirc;ng mảnh nhưng d&agrave;i, bao phủ khắp mặt, đầu, th&acirc;n người; m&agrave;u l&ocirc;ng th&igrave; c&oacute; rất nhiều, c&oacute; cả m&agrave;u v&agrave;ng cam, m&agrave;u x&aacute;m đen.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Giống T&acirc;y &Aacute;: l&ocirc;ng ngắn v&agrave; th&ocirc;, thể trạng yếu, m&agrave;u n&acirc;u ph&acirc;n bố khắp to&agrave;n th&acirc;n. Loại chồn n&agrave;y rất mẫn cảm đối với c&aacute;c loại dịch bệnh.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Giống P&ecirc;ru: l&ocirc;ng ngắn nhưng d&agrave;y, mềm mại như tơ, đặc biệt l&agrave; ở v&ugrave;ng bắp ch&acirc;n v&agrave; ở chi trước, v&ugrave;ng đầu l&ocirc;ng bao phủ tới tận mũi, m&agrave;u l&ocirc;ng c&oacute; rất nhiều: m&agrave;u v&agrave;ng cam, m&agrave;u đen, m&agrave;u x&aacute;m, m&agrave;u xanh da trời.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Sau nhiều lần l&agrave;m thực nghiệm tr&ecirc;n 4 loại chồn kể tr&ecirc;n, l&ocirc;ng hỗn tạp c&aacute;c m&agrave;u trắng, đen, x&aacute;m v&agrave; v&agrave;ng, thể h&igrave;nh nhỏ, do đ&oacute; khi lựa chọn loại chồn để nu&ocirc;i dưỡng nhất định phải ch&uacute; &yacute;.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">3. Tập qu&aacute;n sinh hoạt:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">T&iacute;nh t&igrave;nh của lo&agrave;i Chồn nhung đen kh&aacute; hiền l&agrave;nh, kh&ocirc;ng cắn người cũng kh&ocirc;ng c&agrave;o cấu, đối với con người rất hiền l&agrave;nh, kh&ocirc;ng xảy ra đối kh&aacute;ng với c&aacute;c lo&agrave;i động vật kh&aacute;c, trốn chạy l&agrave; bản năng duy nhất, kh&ocirc;ng giỏi leo tr&egrave;o, chạy nhảy, kh&ocirc;ng cần l&agrave;m lồng che phủ, x&acirc;y chuồng trại cũng c&oacute; thể nu&ocirc;i dưỡng chồn ; sợ ẩm ướt, th&iacute;ch m&ocirc;i trường sống kh&ocirc; r&aacute;o sạch sẽ; rất nh&aacute;t gan, trong kh&ocirc;ng gian y&ecirc;n tĩnh, đột nhi&ecirc;n c&oacute; &acirc;m thanh hoặc c&oacute; lo&agrave;i chuột, gia cầm, gia s&uacute;c, hoặc người lạ đột nhi&ecirc;n x&ocirc;ng v&agrave;o sẽ l&agrave;m chồn bị hoảng sợ, k&iacute;ch động (trừ người cho ăn thường xuy&ecirc;n ra v&agrave;o); khứu gi&aacute;c v&agrave; th&iacute;nh gi&aacute;c của lo&agrave;i chồn rất ph&aacute;t triển, đối với sự thay đổi của m&ocirc;i trường rất mẫn cảm, v&iacute; dụ như sự thay đổi đột ngột của thời tiết; kh&ocirc;ng kh&iacute; &ocirc; nhiễm.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn con sau khi dứt sữa v&agrave; chồn trưởng th&agrave;nh đều rất th&iacute;ch chung sống với nhau, thường đ&ugrave;a giỡn với nhau, rất hoạt b&aacute;t, do đ&oacute;, cần c&oacute; khoảng trống rộng để chồn chơi đ&ugrave;a, nếu kh&ocirc;ng qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng ph&aacute;t dục sẽ kh&ocirc;ng tốt, m&agrave; tỷ lệ sinh sản lại thấp đi thấy r&otilde;.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen kh&aacute; mẫn cảm đối với những thay đổi đột ngột của nhiệt độ, kh&ocirc;ng th&iacute;ch ứng được với sự biến đổi lớn của thời tiết, v&iacute; dụ như: trời m&ugrave;a đ&ocirc;ng đột nhi&ecirc;n n&oacute;ng l&ecirc;n, trời m&ugrave;a hạ lại đột nhi&ecirc;n trở lạnh, nếu kh&ocirc;ng tăng cường ch&uacute; &yacute; th&igrave; sẽ dễ bị nhiễm bệnh, th&iacute;ch hợp với nhiệt độ khoảng 18~25 độ C.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen thường d&ugrave;ng tiếng k&ecirc;u để biểu thị y&ecirc;u cầu của m&igrave;nh, v&iacute; dụ như sau khi chồn đ&atilde; quen với người cho ăn th&igrave; từ xa, chỉ cần nghe thấy tiếng bước ch&acirc;n, tiếng n&oacute;i chuyện của người cho ăn liền ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo;chi chi chi&rdquo;; đặc biệt l&agrave; khi ch&uacute;ng đ&oacute;i v&agrave; đ&ograve;i ăn th&igrave; tiếng k&ecirc;u c&agrave;ng to v&agrave; nhiều hơn. Do bị đ&oacute;i n&ecirc;n khi người cho ăn mở cửa bước v&agrave;o ph&ograve;ng, c&oacute; con c&ograve;n chồm hai ch&acirc;n trước l&ecirc;n v&agrave; đứng bằng hai chi sau, hai chi trước con chụm v&agrave;o nhau đưa l&ecirc;n cao để đ&ograve;i ăn, giống như đang h&agrave;nh lễ với người cho ăn; sau khi được cho ăn th&igrave; lập tức ngoan ngo&atilde;n ngừng k&ecirc;u, y&ecirc;n lặng tranh ăn với nhau, sau khi ăn no liền n&ocirc; đ&ugrave;a với nhau.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn đực v&agrave;o thời kỳ ph&aacute;t dục, liền theo đuổi chồn c&aacute;i v&agrave; ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u trầm &ldquo; tu lu tu lu&rdquo;; sau khi giao phối lại ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo; chiu chiu chiu&rdquo; biểu thị sự hưng phấn v&agrave; h&agrave;i l&ograve;ng. Trong m&ugrave;a giao phối, giữa c&aacute;c con đực với nhau xảy ra những va chạm, xung đột, con n&agrave;o mạnh hơn sẽ nghiến răng nghiến lợi v&agrave; ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u &ldquo; cưa cưa&rdquo;, thể hiện sự tức giận, đuổi kẻ yếu hơn đi. Chồn nhung đen c&oacute; tập t&iacute;nh đo&agrave;n kết với nhau chống lại kẻ th&ugrave;, khi nghe thấy một &acirc;m thanh lạ liền lập tức ph&aacute;t ra tiếng k&ecirc;u cảnh b&aacute;o &ldquo;gu lu&rdquo;, đồng thời lập tức chạy trốn.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ cỡ nhỏ, gi&aacute;c quan ph&aacute;t triển, th&agrave;nh dạ d&agrave;y rất mỏng, ruột thừa kh&aacute; lớn, th&iacute;ch ăn l&aacute; mạ non c&oacute; chứa nhiều xơ, đặc biệt l&agrave; ngọn c&acirc;y non của c&aacute;c loại d&acirc;y leo th&acirc;n mềm. Chồn nhung đen c&oacute; khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a c&aacute;c loại chất xơ rất tốt, c&oacute; thể ti&ecirc;u h&oacute;a tới 38,2% h&agrave;m lượng chất xơ.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Về c&aacute;c loại thức ăn của chồn nhung đen th&igrave; c&oacute; c&aacute;c đặc trưng như sau: khi chọn c&aacute;c thức ăn tinh cho chồn nhung đen ( v&iacute; dụ như: l&uacute;a mạch, c&aacute;m gạo) n&ecirc;n chọn c&aacute;c loại thức ăn ph&ugrave; hợp với khẩu vị của chồn, khiến cho chồn ăn tốt hơn, 1 khi thay loại thức ăn, lập tức xảy ra hiện tượng k&eacute;n ăn hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; ngừng ăn, nhưng sau khi th&iacute;ch ứng với loại thức ăn mới, chồn nhung đen lại ăn nhiều trở lại.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">4. Đặc trưng sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Thời gian chồn nhung đen từ l&uacute;c sinh cho tới l&uacute;c trưởng th&agrave;nh l&agrave; khoảng 60 ng&agrave;y đối với con c&aacute;i, v&agrave; khoảng 70 ng&agrave;y đối với con đực. Chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i sau khi giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng, chồn c&aacute;i mang thai khoảng 60~70 ng&agrave;y, mỗi lần sinh từ 3~6 con, mỗi năm mang thai 4~5 lần, một con đực phối cho 1~2 con c&aacute;i l&agrave; tốt nhất. Thời gian chồn c&aacute;i sinh con xảy ra v&agrave;o cả buổi ng&agrave;y lẫn buổi đ&ecirc;m, nhưng thường thấy rất nhiều v&agrave;o đ&ecirc;m khuya, sau khi sinh chồn mẹ liền ăn nhau thai của chồn con, liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con, sau đ&oacute; mới cho chồn con b&uacute;. Chồn con sau khi sinh v&agrave;i tiếng liền c&oacute; thể ăn được thức ăn ngo&agrave;i, sau 40~60 ng&agrave;y chồn con c&oacute; thể trọng khoảng 500 gam. Tuổi thọ của chồn nhung đen c&oacute; thể k&eacute;o d&agrave;i khoảng 6~7 năm, thường l&agrave; 3~4 năm.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">5. Sinh sản</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật c&oacute; v&uacute;, số lượng của bầy đ&agrave;n phụ thuộc v&agrave;o tốc độ sinh sản cũng nhu tỷ lệ tử vong cao hay thấp, tỷ lệ chồn đực chồn c&aacute;i, số lần ph&aacute;t dục, mỗi lần mang thai sinh bao nhi&ecirc;u chồn con, tỷ lệ mang thai; điều kiện dinh dưỡng, nguồn thức ăn, ảnh hưởng của sự thay đổi kh&iacute; hậu, m&ocirc;i trường nu&ocirc;i dưỡng. Khi nu&ocirc;i dưỡng chồn nhung đen phải tạo điều kiện m&ocirc;i trường sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục thuận lợi, cung cấp thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, để c&oacute; một đ&agrave;n chồn lớn, sinh s&ocirc;i mạnh:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">a. C&aacute;ch ph&acirc;n biệt chồn đực chồn c&aacute;i</em>:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Khi ph&acirc;n biệt chồn đực chồn c&aacute;i, d&ugrave;ng tay tr&aacute;i t&oacute;m nhẹ v&agrave;o g&aacute;y của chồn nhung đen, d&ugrave;ng ng&oacute;n tay c&aacute;i ấn nhẹ v&agrave;o vai tr&aacute;i, d&ugrave;ng 4 ng&oacute;n c&ograve;n lại t&oacute;m chặt vai phải v&agrave; v&ugrave;ng ngực của chồn nhung đen, nhẹ nh&agrave;ng x&aacute;ch chồn nhung đen l&ecirc;n (l&uacute;c n&agrave;y n&ecirc;n tr&aacute;nh đ&egrave; v&agrave;o v&ugrave;ng bụng), n&acirc;ng sao cho v&ugrave;ng bụng hướng l&ecirc;n tr&ecirc;n, sau đ&oacute; d&ugrave;ng ng&oacute;n c&aacute;i v&agrave; ng&oacute;n trỏ tay phải nhẹ nh&agrave;ng ấn v&agrave;o v&ugrave;ng bụng c&oacute; bộ phận sinh dục, quan s&aacute;t h&igrave;nh dạng của n&oacute; xem c&oacute; dương vật hay l&agrave; &acirc;m hộ. C&oacute; dương vật l&agrave; con đực c&oacute; &acirc;m hộ l&agrave; con c&aacute;i.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">b. Chọn giống</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng một đ&agrave;n chồn mới hoặc trong qu&aacute; tr&igrave;nh người nu&ocirc;i g&acirc;y giống từ đ&agrave;n chồn gốc, cần phải ch&uacute; &yacute; chọn con chồn khỏe mạnh, c&oacute; nhiều ưu thế l&agrave;m con giống. Đặc điểm để chọn chồn giống l&agrave;: thể h&igrave;nh đầy đặn, b&eacute;o tốt, khỏe mạnh, xương cốt chắc chắn, cứng c&aacute;p, to&agrave;n th&acirc;n c&oacute; l&ocirc;ng một m&agrave;u đen tuyền v&agrave; b&oacute;ng mượt, l&ocirc;ng d&agrave;y đều v&agrave; sạch sẽ, dinh dưỡng đầy đủ, cử động linh lợi, hoạt b&aacute;t, v&ugrave;ng đầu tr&ograve;n đều, cổ ngực bụng săn chắc, tứ chi đầy đủ, c&oacute; lực v&agrave; kh&ocirc;ng bị biến dạng; mắt đen v&agrave; s&aacute;ng, kh&ocirc;ng bị gh&egrave;n mắt, mũi ươn ướt, kh&ocirc;ng c&oacute; hiện tượng rụng l&ocirc;ng, h&ocirc; hấp b&igrave;nh ổn, da mềm mại v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh đ&agrave;n hồi, kh&ocirc;ng bị bệnh ngo&agrave;i da, kh&ocirc;ng c&oacute; bọ. Con đực khỏe mạnh, sức ăn kh&aacute; tốt, khă năng chống bệnh kh&aacute; tốt, bộ phận sinh dục ph&aacute;t triển tốt, hai tinh ho&agrave;n vừa to vừa c&acirc;n đối với nhau,dương vật ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường. khả năng phối giống tốt, t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, dễ thuần h&oacute;a. con c&aacute;i c&oacute; thể trạng khỏe mạnh, sức ăn tốt, sức kh&aacute;ng bệnh cao, &acirc;m hộ ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường v&agrave; sạch sẽ, hai v&uacute; ph&aacute;t triển tốt, đầu n&uacute;m v&uacute; nh&ocirc; hẳn ra ngo&agrave;i, tỷ lệ mang thai v&agrave; sinh con th&agrave;nh c&ocirc;ng cao, ph&aacute;t triển b&igrave;nh thường, t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, v&agrave; c&oacute; nhiều sữa.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">c. Phối giống</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Thời kỳ giao phối đầu ti&ecirc;n của chồn diễn ra khi chồn được 40~60 ng&agrave;y tuổi đối với chồn c&aacute;i v&agrave; 70~71 ng&agrave;y tuổi đối với chồn đực, thời gian giao phối của chồn c&aacute;i k&eacute;o d&agrave;i 12~18 ng&agrave;y. Để duy tr&igrave; được ưu điểm của chồn bố mẹ th&igrave; phải đợi đến khi cơ quan sinh dục của chồn nhung đen ph&aacute;t triển ho&agrave;n thiện, sau khi ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thục mới cho giao phối, nếu cho giao phối qu&aacute; sớm, chồn con trong qu&aacute; tr&igrave;nh sinh trưởng sẽ c&oacute; những ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt. Thường th&igrave; chồn c&aacute;i sau khi sinh được 2~3 th&aacute;ng; chồn đực được 3~4 th&aacute;ng th&igrave; c&oacute; thể cho giao phối, chồn con sinh ra sẽ khỏe mạnh.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Trong thời kỳ giao phối, chồn c&aacute;i thường c&oacute; nhu cầu giao phối từ 1~18 tiếng, trung b&igrave;nh l&agrave; 9 tiếng đồng hồ, thường l&agrave; từ 5h chiều đến 5h s&aacute;ng h&ocirc;m sau, giao phối v&agrave;o buổi đ&ecirc;m hiệu quả rất tốt. Khi sắp hết thời gian m&agrave; con c&aacute;i c&oacute; nhu cầu giao phối th&igrave; thường l&agrave; con c&aacute;i sẽ b&agrave;i tiết trứng ra ngo&agrave;i cơ thể, ngo&agrave;i ra chồn c&aacute;i sau khi sinh được 3 tiếng đồng hồ sẽ động đực v&agrave; c&oacute; thể b&agrave;i tiết ra trứng, do đ&oacute;, nếu chọn đ&uacute;ng thời gian n&agrave;y sẽ l&agrave; tốt nhất, c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ thụ thai.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Ti&ecirc;u ch&iacute; phối giống th&agrave;nh c&ocirc;ng</em>: trong l&uacute;c phối giống, phải ch&uacute; &yacute; t&igrave;nh h&igrave;nh chồn đực theo đuổi chồn c&aacute;i như thế n&agrave;o, chồn c&aacute;i nếu tỏ ra th&acirc;n mật c&oacute; nghĩa l&agrave; chồn c&aacute;i đồng &yacute; giao phối, nhưng nếu chồn c&aacute;i kh&ocirc;ng muốn giao phối sẽ kh&aacute;ng cự lại chồn đực đang đuổi theo m&igrave;nh, thậm ch&iacute; l&agrave; chống cự quyết liệt. C&aacute;ch ph&acirc;n biệt giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng: sau khi giao phối xem x&eacute;t cửa &acirc;m đạo của chồn c&aacute;i c&oacute; c&aacute;i nắp như l&agrave;m bằng keo d&iacute;nh hay kh&ocirc;ng, đ&acirc;y l&agrave; hỗn hợp giữa dịch của con c&aacute;i v&agrave; tinh dịch của chồn đực, xem x&eacute;t xem ở &acirc;m hộ con c&aacute;i c&oacute; nắp kh&ocirc;ng c&oacute; thể đo&aacute;n biết được giao phối c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng? Nhưng c&aacute;i nắp ở cửa m&igrave;nh của chồn c&aacute;i n&agrave;y, c&oacute; l&uacute;c do chồn c&aacute;i vận động qu&aacute; mạnh m&agrave; bị rơi mất. L&uacute;c cần thiết th&igrave; c&oacute; thể kiểm tra trong &acirc;m đạo của chồn c&aacute;i xem c&oacute; tinh tr&ugrave;ng hay kh&ocirc;ng, từ đ&oacute; x&aacute;c định được l&agrave; giao phối đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng? Trong thời gian ph&aacute;t dục của chồn c&aacute;i, sau khi đ&atilde; t&aacute;ch ri&ecirc;ng chồn đực, chồn c&aacute;i phải nắm lấy thời điểm con c&aacute;i ph&aacute;t dục để c&oacute; thể giao phối một lần l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Khi nu&ocirc;i 1 đ&agrave;n lớn phải &aacute;p dụng phương ph&aacute;p cho 1~2 chồn đực giao phối với 3~4 chồn c&aacute;i, nhưng phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng để 2 chồn đựng c&ugrave;ng tranh nhau giao phối với chồn c&aacute;i, nếu kh&ocirc;ng sẽ xảy ra xung đột dẫn đến g&acirc;y thương t&iacute;ch, ảnh hưởng kh&ocirc;ng tốt đến việc phối giống. Nếu l&agrave; phối giống để l&agrave;m tăng số lượng của đ&agrave;n chồn c&oacute; quy m&ocirc; nhỏ th&igrave; c&oacute; thể cho từng cặp chồn giao phối với nhau, nếu như chồn c&aacute;i vẫn đang trong thời kỳ nu&ocirc;i con th&igrave; phải đợi đến sau khi chồn con dứt sữa mới đem đi phối giống, hoặc ngay sau khi chồn mẹ vừa sinh con xong khoảng nửa ng&agrave;y th&igrave; đưa chồn đực v&agrave;o chuồng, đợi đến khi chồn c&aacute;i động đực th&igrave; lập tức cho giao phối ngay, giao phối v&agrave;o thời điểm n&agrave;y c&oacute; tỷ lệ th&agrave;nh c&ocirc;ng cao, c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ sinh sản. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh nghi&ecirc;n cứu thực nghiệm, để c&oacute; thể t&igrave;m ra phương ph&aacute;p phối giống tốt nhất, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cho tiến h&agrave;nh phối giống theo c&aacute;c phương ph&aacute;p như sau:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+)&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Phương ph&aacute;p phối giống cận huyết</u></em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p phối giống n&agrave;y l&agrave; phương ph&aacute;p sinh sản ra đời chồn con c&ugrave;ng huyết thống với c&aacute;c đời chồn trước. Đợi khi chồn đực đ&atilde; th&agrave;nh thục, chia th&agrave;nh từng nh&oacute;m: 1 đực : 1 c&aacute;i; 1đực : 2 c&aacute;i; 1đực : 3 c&aacute;i rồi cho giao phối tự do với nhau, chồn con sinh ra cũng chia th&agrave;nh 3 nh&oacute;m tương ứng rồi cho giao phối với nhau, sau mấy đời sinh sản như thế th&igrave; cho kết quả sinh sản như sau: Nh&oacute;m gồm 1 đực : 1c&aacute;i: với phương ph&aacute;p phối giống n&agrave;y th&igrave; mỗi lần mang thai sinh được trung b&igrave;nh 3,5 chồn con, chồn con sống đến sau khi dứt sữa l&agrave; 100%. Nh&oacute;m 1 đực : 2 c&aacute;i v&agrave; 1 đực : 3 c&aacute;i cho kết quả l&agrave;: mỗi lần mang thai trung b&igrave;nh sinh được 3 chồn con. Nhưng sau nhiều tuần quan s&aacute;t th&igrave; sẽ thấy c&oacute; xuất hiện hiện tượng kh&ocirc;ng tốt như: dị dạng, tho&aacute;i h&oacute;a giống, kh&ocirc;ng thể sinh sản ra lo&agrave;i chồn nhung đen c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng to&agrave;n th&acirc;n đen tuyền nữa, hơn nữa c&agrave;ng về sau th&igrave; dị biến c&agrave;ng nhiều. Do đ&oacute;, trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i dưỡng, ph&aacute;t triển đ&agrave;n chồn phải ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng cho giao phối cận huyết.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+)&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Phương ph&aacute;p phối giống kh&ocirc;ng cận huyết</u></em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p phối giống kh&ocirc;ng cận huyết c&oacute; nghĩa l&agrave; cho phối giống giữa chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i c&oacute; họ xa, kh&ocirc;ng c&oacute; huyết thống gần gũi. Lựa chọn chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i khỏe mạnh, th&agrave;nh thục, c&oacute; tuổi tương đương, c&oacute; đặc điểm sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển khỏe mạng v&agrave; giống với đời bố mẹ, sau đ&oacute; chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m: 1 đực : 1 c&aacute;i; 1đực : 2 c&aacute;i; 1đực : 3 c&aacute;i. Mỗi nh&oacute;m lại chia ra th&agrave;h c&aacute;c lứa kh&aacute;c nhau để nu&ocirc;i dưỡng, sau đ&oacute; cho giao phối với nhau. Chồn con của mỗi nh&oacute;m sau khi được nu&ocirc;i dưỡng ho&agrave;n to&agrave;n trưởng th&agrave;nh v&agrave; th&agrave;nh thục th&igrave; lại cho giao phối với c&aacute;c chồn con của c&aacute;c nh&oacute;m kh&aacute;c bố mẹ, đời chồn con tiếp theo n&agrave;y c&oacute; thời gian mang thai khoảng 70 ng&agrave;y, trung b&igrave;nh mỗi lần mang thai sinh được 4 chồn con, tỷ lệ chồn con sống s&oacute;t l&agrave; 90~100%. &Aacute;p dụng phương ph&aacute;p giao phối kh&ocirc;ng cận huyết th&igrave; đều kh&ocirc;ng xuất hiện hiện tượng tho&aacute;i h&oacute;a giống v&agrave; bị lai tạp c&aacute;c đặc t&iacute;nh kh&ocirc;ng phải của lo&agrave;i chồn nhung đen, c&oacute; thể duy tr&igrave; được giống chồn nhung đen c&oacute; m&agrave;u l&ocirc;ng to&agrave;n th&acirc;n đen tuyền.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+)<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;phương ph&aacute;p giao phối kh&ocirc;ng cận huyết cho cả một đ&agrave;n chồn lớn</u></em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Lựa chọn những chồn giống đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thục, kh&ocirc;ng cận huyết, khỏe mạnh, tuổi tương đương, t&igrave;nh h&igrave;nh sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục tương đương với nhau, c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng bệnh cao rồi chia th&agrave;nh c&aacute;c nh&oacute;m phối giống kh&aacute;c nhau; mỗi nh&oacute;m c&oacute; 2~4 chồn đực, 5~10 chồn c&aacute;i, sau khi ph&acirc;n nh&oacute;m th&igrave; tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i dưỡng như b&igrave;nh thường.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Ưu điểm của việc giao phối kh&ocirc;ng cận huyết cho cả một đ&agrave;n chồn lớn l&agrave; khi chồn mẹ động đực c&oacute; thể t&igrave;m thấy ngay chồn đực v&agrave; lập tức tiến h&agrave;nh giao phối, tỷ lệ thụ thai do đ&oacute; cũng cao; nu&ocirc;i dưỡng v&agrave; cho giao phối theo đ&agrave;n lớn c&oacute; thể h&igrave;nh th&agrave;nh được những biến dị tốt, c&oacute; thể n&acirc;ng cao khả năng sống s&oacute;t của chồn con, tiết kiệm được diện t&iacute;ch nu&ocirc;i, giảm bớt sức lao động, dễ quản l&yacute;, sức ăn của chồn nhung đen cũng tốt, chồn c&aacute;i c&oacute; thể tự do lựa chọn doẵng đực để giao phối nhưng kh&ocirc;ng thể c&oacute; lợi bằng phương ph&aacute;p cho giao phối theo từng c&aacute; thể một, bởi v&igrave; thường ph&aacute;t sinh việc chồn đực v&igrave; tranh gi&agrave;nh được giao phối với chồn c&aacute;i m&agrave; xảy ra xung đột với nhau, việc cắn nhau giữa c&aacute;c chồn đực sẽ l&agrave;m cho chồn bị thụ thương, c&oacute; trường hợp chồn đực v&igrave; tranh gi&agrave;nh giao phối với con c&aacute;i nhiều lần m&agrave; l&agrave;m ti&ecirc;u hao thể lực rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe của chồn đực; ngo&agrave;i ra khi nu&ocirc;i theo đ&agrave;n lớn th&igrave; c&oacute; nhiều chồn con sinh ra thường bị chết, tỷ lệ tử vong l&agrave; kh&aacute; cao. Nếu như sau khi chồn mẹ được thụ thai th&igrave; tốt nhất l&agrave; n&ecirc;n đưa chồn mẹ ra nu&ocirc;i dưỡng ri&ecirc;ng, đợi sau khi chồn con dứt sữa th&igrave; mới đưa chồn mẹ quay lại đ&agrave;n. Điều n&agrave;u c&oacute; thể giảm bớt được tỷ lệ bị tổn thương, n&acirc;ng cao tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con. Đối với phương ph&aacute;p giao phối n&agrave;y th&igrave; tỷ lệ 2 đực : 5 c&aacute;i hoặc 3 đực: 8 c&aacute;i trong mỗi nh&oacute;m l&agrave; th&iacute;ch hợp nhất. Tỷ lệ chồn con sinh ra trong mỗi lần mang thai l&agrave; 3,5~4,2 chồn con, tỷ lệ chồn con sống s&oacute;t l&agrave; 81~94,4%.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+)&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Phương ph&aacute;p phối giống giữa chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i kh&aacute;c chuồng nu&ocirc;i</u></em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn đực v&agrave; chồn c&aacute;i b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng được c&ugrave;ng nu&ocirc;i dưỡng chung với nhau trong c&ugrave;ng 1 chuồng; đợi khi chồn con dứt sữa hoặc 12 tiếng sau khi chồn mẹ sinh hạ chồn con th&igrave; đưa chồn đực ở đ&agrave;n kh&aacute;c v&agrave;o, sau khi giao phối th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; lại đem chồn đực ra nu&ocirc;i ri&ecirc;ng; hoặc đợi khi chồn mẹ mang thai kh&aacute; lớn th&igrave; mới đưa chồn đực ra khỏi chuồng của chồn mẹ. Do thời gian giao phối của chồn đực ngắn n&ecirc;n c&oacute; thể duy tr&igrave; được tinh lực sung m&atilde;n, tỷ lệ thụ thai của chồn c&aacute;i rất cao; ngo&agrave;i ra, c&ograve;n rất c&oacute; lợi trong việc chồn mẹ c&oacute; thể bảo vệ được thai nhi; sinh ra được đời chồn con c&oacute; khả năng chống bệnh cao. Thực tiễn đ&atilde; chứng minh, &aacute;p dụng phương ph&aacute;p n&agrave;y c&oacute; rất nhiều lợi &iacute;ch: trung b&igrave;nh mối lần mang thai sinh được 3,7~4,4 chồn con, tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con l&agrave; 93~97,1 %, trong đ&oacute; để 1 chồn đực giao phối với 2 chồn c&aacute;i l&agrave; tốt nhất. Nếu chồn c&aacute;i qu&aacute; nhiều, chồn đực sẽ v&igrave; bị ti&ecirc;u hao tinh tực nhiều m&agrave; kh&ocirc;ng thể giao phối, bỏ lỡ thời gian ph&aacute;t dục của chồn c&aacute;i.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+)&nbsp;<em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">Mang thai, sinh con v&agrave; cho b&uacute;:</u></em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Trong thời kỳ ph&aacute;t dục của chồn nhung đen, trứng sau khi rụng từ buồng trứng sẽ đi qua ống dẫn trứng xuống tới chỗ ph&igrave;nh to của ống dẫn trứng v&agrave; ở đấy; sau khi giao ph&ocirc;i với chồn đực th&igrave; trứng sẽ được thụ tinh v&agrave; sẽ theo ống dẫn trứng tiếp tục đi tới tử cung v&agrave; d&iacute;nh v&agrave;o th&agrave;nh tử cung, bắt đầu ph&acirc;n chia tế b&agrave;o, h&igrave;nh th&agrave;nh b&agrave;o thai. M&aacute;u của chồn mẹ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho chồn con th&ocirc;ng qua nhau thai v&agrave; nước ối, gi&uacute;p thai nhi ph&aacute;t triển; do đ&oacute;, bụng của chồn mẹ cũng dần to l&ecirc;n v&agrave; lộ hẳn ra ngo&agrave;i. Cuối thời kỳ mang thai, v&uacute; của chồn mẹ ph&aacute;t triển rất nhanh.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">.Trước khi sinh khoảng 3~5 ng&agrave;y, chồn mẹ sẽ d&ugrave;ng răng dứt bớt l&ocirc;ng quanh v&uacute; l&agrave;m cho đầu v&uacute; lộ hẳn ra ngo&agrave;i, đồng thời l&agrave;m vệ sinh sạch sẽ xung quanh v&ugrave;ng &acirc;m hộ. Trước khi sinh, chồn mẹ sẽ bỏ ăn 1~2 bữa, tỏ ra kh&ocirc;ng y&ecirc;n, c&oacute; hiện tượng đau bụng, ph&aacute;t ra &acirc;m thanh&rdquo;gu gu&rdquo; nhỏ, co ch&acirc;n sau l&ecirc;n v&agrave; nằm nghi&ecirc;ng về một b&ecirc;n, sau đ&oacute; sẽ c&oacute; hiện tượng vỡ ối, chảy một &iacute;t m&aacute;u đen. L&uacute;c sinh chồn nhung đen, đầu của chồn con sẽ ra trước, th&acirc;n người sau đ&oacute; cũng nhanh ch&oacute;ng lộ ra ngo&agrave;i; tiếp đ&oacute; chồn mẹ sẽ cắn đứt cuống rốn v&agrave; ăn nhau thai, rồi kh&ocirc;ng ngừng liếm sạch l&ocirc;ng cho chồn con. Qu&aacute; tr&igrave;nh sinh chồn con k&eacute;o d&agrave;i từ 1~2 tiếng đồng hồ; chồn con l&uacute;c sinh ra nặng khoảng 50~100 gam; chồn con sau khi sinh khoảng 2 tiếng đ&atilde; c&oacute; thể b&ograve; đi t&igrave;m b&uacute; sữa mẹ. Chồn mẹ cũng chờ sẵn b&ecirc;n cạnh để cho chồn con b&uacute;. Chồn con được ba ng&agrave;y tuổi đ&atilde; c&oacute; thể ăn được một &iacute;t ngọn rau xanh non mềm, sau 5 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể ăn được một &iacute;t thức ăn tinh v&agrave; bắt đầu chạy nhảy, hoạt b&aacute;t, rất đ&aacute;ng y&ecirc;u. Do chồn mẹ chỉ c&oacute; hai đầu v&uacute;, nếu sinh nhiều chồn con th&igrave; cũng chỉ đ&agrave;nh cho chồn con thay nhau b&uacute; mẹ, hoặc sẽ do người nu&ocirc;i dưỡng cho uống sữa b&ograve; để c&oacute; thể n&acirc;ng cao tỷ lệ sống s&oacute;t của chồn con. Thường th&igrave; khi chồn con được 14 ng&agrave;y tuổi l&agrave; c&oacute; thể bắt đầu cho cai sữa, v&agrave; t&aacute;ch ra ở ri&ecirc;ng, nhằm gi&uacute;p cho chồn mẹ nhanh ch&oacute;ng hồi phục sức khỏe, chuẩn bị cho đợt sinh sản tiếp theo.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">. Kỹ thuật chăn nu&ocirc;i:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">.1. Lựa chọn mặt bằng chăn nu&ocirc;i:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Người chăn nu&ocirc;i khi chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen th&igrave; đầu ti&ecirc;n phải chọn được địa điểm chăn nu&ocirc;i tốt. Nơi chăn nu&ocirc;i phải đ&aacute;p ứng được những y&ecirc;u cầu ph&ugrave; hợp với tập t&iacute;nh sinh hoạt của chồn nhung đen, những y&ecirc;u cầu về m&ocirc;i trường, số lượng đ&agrave;n chồn định nu&ocirc;i, cũng như đặc điểm sinh sản v&agrave; những yếu tố về điều kiện m&ocirc;i trường kh&iacute; hậu, tr&igrave;nh độ chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c biệt ở c&aacute;c v&ugrave;ng kh&aacute;c nhau; t&ugrave;y theo điều kiện mặt bằng v&agrave; khả năng t&agrave;i ch&iacute;nh để x&acirc;y dựng chuồng trại cho ph&ugrave; hợp.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen c&oacute; t&iacute;nh t&igrave;nh hiền l&agrave;nh, th&iacute;ch sống bầy đ&agrave;n, nhưng rất nh&uacute;t nh&aacute;t, kh&ocirc;ng th&iacute;ch bị quấy rầy, k&iacute;ch động, kh&aacute; mẫn cảm đối với những &acirc;m thanh v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch từ b&ecirc;n ngo&agrave;i. Những thau đổi đột ngột của m&ocirc;i trường như: qu&aacute; n&oacute;ng hay qu&aacute; lạnh đều ảnh hưởng rất lớn tới sự sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t triển của chồn nhung đen. Do đ&oacute;, n&ecirc;n chọn m&ocirc;i trường y&ecirc;n tĩnh, tr&aacute;nh xa những nơi ồn &agrave;o như đường ray, nh&agrave; ga xe lửa; nơi nu&ocirc;i dưỡng cần phải được cung cấp đầy đủ nước sạch, m&ugrave;a đ&ocirc;ng phải tr&aacute;nh được gi&oacute; l&ugrave;a, m&ugrave;a h&egrave; th&igrave; lại phải tho&aacute;ng gi&oacute;, đồng thời phải c&aacute;ch xa khu chăn nu&ocirc;i gia cầm, gia s&uacute;c để giảm bớt sự &ocirc;m nhiễm v&agrave; ph&ograve;ng tr&aacute;nh c&aacute;c bệnh truyền nhiễm, ở v&ugrave;ng l&acirc;n cận phải c&oacute; nơi cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn xanh cho chồn .</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">.2. Y&ecirc;u cầu cơ bản đối với chuồng trại chăn nu&ocirc;i:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chuồng trại chăn nu&ocirc;i kh&ocirc;ng cần phải qu&aacute; đặc biệt đầu tư, c&aacute;c ph&ograve;ng ở th&ocirc;ng thường hoặc c&oacute; thể d&ugrave;ng những ph&ograve;ng cũ, chuồng lợn cũ cải tạo lại l&agrave; c&oacute; thể sử dụng được. Dựng lều ngo&agrave;i trời cũng c&oacute; thể tiến h&agrave;nh nu&ocirc;i dưỡng, y&ecirc;u cầu kh&ocirc;ng cao. Nhưng để đảm bảo cho chồn c&oacute; thể thoải m&aacute;i sinh sống, nanhh cao hiệu quả v&agrave; số lượng chăn nu&ocirc;i th&igrave; vẫn phải đ&aacute;p ứng một số c&aacute;c điều kiện sau:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Phải tho&aacute;ng kh&iacute;</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Kể cả chuồng trại mới x&acirc;y hay l&agrave; cải tạo lại th&igrave; chuồng nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; ở hướng Bắc quay hướng cửa về hướng Nam, kh&ocirc;ng hạn chế k&iacute;ch thước to hay nhỏ. Trong chuồng nu&ocirc;i th&igrave; tốt nhất l&agrave; đ&ocirc;ng ấm, h&egrave; m&aacute;t, kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu th&ocirc;ng, tho&aacute;ng m&aacute;t v&agrave; kh&ocirc;ng bị &ocirc; nhiễm, hạn chế bị nhiễm bụi v&agrave; ẩm ướt; ở cửa ra v&agrave;o v&agrave; cửa sổ tốt nhất n&ecirc;n bố tr&iacute; cao hơn so với tầm với của chồn nhung đen để tr&aacute;nh gi&oacute; lạnh trực tiếp thổi thẳng v&agrave;o người chồn khiến chồn bị nhiễm lạnh.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Y&ecirc;u cầu về nhiệt độ, độ ẩm v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Dựa tr&ecirc;n tập t&iacute;nh sinh hoạt ưa ấm &aacute;p, th&iacute;ch kh&ocirc; r&aacute;o th&igrave; chuồng trại n&ecirc;n được duy tr&igrave; nhiệt độ v&agrave; độ ẩm th&iacute;ch hợp, v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; nắng n&oacute;ng n&ecirc;n thiết kế sao cho đảm bảo nhiệt độ khống chế ở khoảng 25~30 độ, v&agrave;o m&ugrave;a đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute; n&ecirc;n duy tr&igrave; nhiệt độ ẩn định ở khoảng 20 độ, kh&ocirc;ng được thấp dưới 10 độ, v&agrave; độ ẩm kh&ocirc;ng kh&iacute; l&agrave; khoảng 50~60 %; m&ocirc;i trường ẩm ướt kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến sinh sản v&agrave; ph&aacute;t triển của chồn nhung đen m&agrave; c&ograve;n dễ dẫn đến việc ph&aacute;t sinh bệnh dịch; chuồng trại n&ecirc;n được bảo đảm &aacute;nh s&aacute;ng ph&ugrave; hợp, duy tr&igrave; m&ocirc;i trường &aacute;nh s&aacute;ng yếu cho chồn nhung đen, kh&ocirc;ng được để &aacute;nh s&aacute;ng chiếu trực tiếp v&agrave;o người chồn nhưng đồng thời lại kh&ocirc;ng được để trong chuồng qu&aacute; tối.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Phải y&ecirc;n tĩnh v&agrave; chống được chuột</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen rất nh&aacute;t gan, n&ecirc;n khi x&acirc;y dựng chuồng trại phải lựa chọn nơi c&oacute; m&ocirc;i trường xung quanh y&ecirc;n tĩnh. Cửa ra v&agrave;o chuồng chồn phải được che k&iacute;n, nền chuồng nu&ocirc;i tốt nhất l&agrave; phải l&aacute;ng bằng xi măng; cửa sổ n&ecirc;n lắp lưới sắt nhằm chống chuột v&agrave; c&aacute;c loại th&uacute; kh&aacute;c v&agrave;o g&acirc;y hại, quấy nhiễu chồn nhung đen, ngăn chặn việc giao phối nhầm với lo&agrave;i chuột.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">.3. Phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Việc chăn nu&ocirc;i chồn nhung đen kh&aacute; đơn giản, dễ nu&ocirc;i, c&oacute; thể &aacute;p dụng nhiều phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i kh&aacute;c nhau; mỗi v&ugrave;ng c&oacute; thể dựa theo tập t&iacute;nh sinh hoạt của lo&agrave;i chồn nhung đen v&agrave; những điều kện thức tế ở địa phương để &aacute;p dụng những phương ph&aacute;p th&iacute;ch hợp. N&ecirc;n chọn những phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i đơn giản, dễ thực hiện để giảm gi&aacute; th&agrave;nh. Những phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i thường được &aacute;p dụng c&oacute;: nu&ocirc;i nhốt trong lồng, nu&ocirc;i nhốt trong ph&ograve;ng lớn, nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Nu&ocirc;i nhốt trong lồng</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p n&agrave;y n&ecirc;n &aacute;p dụng đối với nu&ocirc;i chồn nhung đen với số lượng &iacute;t; ưu điểm l&agrave; dễ d&agrave;ng quản l&yacute;, dễ cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn, dễ khống chế việc sinh sản của chồn, cho ăn cũng rất thuận tiện, dễ d&agrave;ng l&agrave;m vệ sinh ph&acirc;n v&agrave; nước tiểu cho chồn , duy tr&igrave; được vệ sinh sạch sẽ v&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; lưu th&ocirc;ng tho&aacute;ng m&aacute;t, dễ d&agrave;ng di chuyển, người lớn hay trẻ nhỏ đều c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thao t&aacute;c. Lồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m từ gỗ, tre tr&uacute;c hoặc l&agrave; l&agrave;m bằng sắt, chiều d&agrave;i 60 cm, chiều sộng 50 cm v&agrave; chiều cao 40 cm, một lồng c&oacute; thể nu&ocirc;i 1~2 cặp chồn trưởng th&agrave;nh, hoặc 8 đến 12 chồn con.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Nu&ocirc;i nhốt trong ph&ograve;ng lớn</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p n&agrave;y ph&ugrave; hợp với việc nu&ocirc;i 1 đ&agrave;n lớn chồn nhung đen trong điều kiện c&oacute; diện t&iacute;ch chăn nu&ocirc;i lớn v&agrave; bằng phẳng. Ưu điểm của phương ph&aacute;p n&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể sử dụng thiết bị cơ giới để vận chuyển thức ăn xanh, thức ăn tinh, tiết kiệm được nh&acirc;n c&ocirc;ng, tiết kiệm thời gian, n&acirc;ng cao năng suất lao đọng; mặt bằng rộng r&atilde;i, &aacute;nh s&aacute;ng đầy đủ, kh&ocirc;ng kh&iacute; dễ d&agrave;ng lưu th&ocirc;ng, tho&aacute;ng m&aacute;t, gi&oacute; nam c&oacute; thể thổi v&agrave;o qua cửa ch&iacute;nh v&agrave; cửa sổ, n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; được thay mới li&ecirc;n tục, dễ d&agrave;ng dọn vệ sinh, th&iacute;ch hợp với việc d&ugrave;ng xe tải để vận chuyển chồn nhung đen, c&oacute; thể d&ugrave;ng v&aacute;n gỗ để ph&acirc;n c&aacute;ch th&agrave;nh nhiều gian, ở giữa chừa lối đi cho người chăn nu&ocirc;i.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn v&agrave; kh&eacute;p k&iacute;n</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p n&agrave;y ph&ugrave; hợp với chăn nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp quy m&ocirc; lớn, ưu điểm l&agrave; quy m&ocirc; lớn, thuận lợi cho việc tập trung quản l&yacute;, thao t&aacute;c đơn giản, c&oacute; thể lợi dụng được kh&ocirc;ng gian của ph&ograve;ng chăn nu&ocirc;i, tiết kiệm diện t&iacute;ch, dễ d&agrave;ng lựa chọn con giống thuần chủng, đ&aacute;nh số. Trong chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể d&ugrave;ng tấm gạch mỏng, tấm v&aacute;n gỗ hoặc lưới sắt để ngăn th&agrave;nh 3~5 tầng, k&iacute;ch thước chiều d&agrave;i, chiều rộng v&agrave; chiều cao l&agrave; 80x60x50, mỗi tầng nu&ocirc;i 1~2 cặp chồn bố mẹ, v&agrave; 8~12 chồn con. Ở nền của mỗi tầng th&igrave; bố tr&iacute; lưới sắt c&oacute; lỗ rộng khoảng 1~2 cm, để cho ph&acirc;n dễ rơi xuống, nền của mỗi tầng c&aacute;ch lưới khoảng 5~10 cm v&agrave; hơi nghi&ecirc;ng, tr&ecirc;n bề mặt phủ lớp ni l&ocirc;ng hoặc tấm v&aacute;n trơn nhẵn để ph&acirc;n dễ d&agrave;ng rơi thẳng xuống th&ugrave;ng đựng ph&acirc;n. Mỗi tầng như thế phải bố tr&iacute; một c&aacute;i cửa nhỏ c&oacute; k&iacute;ch thước rộng 35cm v&agrave; cao 30 cm, để tiện đưa thức ăn v&agrave; dễ d&agrave;ng bắt được chồn nhung đen.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Phương ph&aacute;p n&agrave;y tuy rằng c&oacute; thể lợi dụng triệt để kh&ocirc;ng gian rộng lớn, quy m&ocirc; chăn nu&ocirc;i cũng kh&aacute; lớn nhưng m&agrave; kh&ocirc;ng thuận tiện trong việc cho ăn, bắt giữ chồn nhung đen v&agrave; quan s&aacute;t t&igrave;nh h&igrave;nh mang thai của chồn nhung đen, hộ chăn nu&ocirc;i c&oacute; thể t&ugrave;y theo điều kiện thực tế m&agrave; c&oacute; thể c&oacute; những cải tiến mới nhằm n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; sản lượng chăn nu&ocirc;i.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">.4. Y&ecirc;u cầu dinh dưỡng v&agrave; cho ăn:</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Thức ăn sau khi m&agrave; chồn nhung đen đ&atilde; ăn th&igrave; sẽ đi qua đường ti&ecirc;u h&oacute;a v&agrave; được hấp thu 1 phần dinh dưỡng ở đ&acirc;y, đường ti&ecirc;u h&oacute;a bao gồm: miệng, thực quản, gan, tuyến tụy, đường ruột, ở đ&acirc;y sẽ tiết ra dịch ti&ecirc;u h&oacute;a, thức ăn sẽ được ti&ecirc;u h&oacute;a 1 phần ở đ&acirc;y v&agrave; được cugn cấp cho cơ thể. Chồn nhung đen l&agrave; loại động vật ăn cỏ, cơ h&agrave;m ph&aacute;t triển, th&agrave;nh dạ d&agrave;y mỏng, ruột thừa lớn, chiếm tới khoảng 1/3 khoang bụng, n&ecirc;n lượng ăn l&agrave; rất lớn, nhu cầu chất xơ l&agrave; rất nhiều. Chồn nhung đen c&oacute; khả năng ti&ecirc;u h&oacute;a chất xơ kh&aacute; tốt, tới 38,2%, đối với chất xơ c&oacute; trong cỏ th&igrave; tỷ lệ ti&ecirc;u h&oacute;a l&agrave; 33%, cho n&ecirc;n c&aacute;c lo&agrave;i cỏ thường d&ugrave;ng cho chăn nu&ocirc;i gia s&uacute;c rất th&iacute;ch hợp l&agrave;m thức ăn xanh đối với chồn nhung đen. Ngo&agrave;i ra th&igrave; chồn nhung đen cũng rất th&iacute;ch ăn củ cải, c&agrave; rốt, l&aacute; rau, c&aacute;c loại cỏ, l&aacute; c&acirc;y, ngọn c&acirc;y ng&ocirc;, l&aacute; c&acirc;y m&iacute;a, rơm rạ</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+) Nhu cầu dinh dưỡng:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen cần phải hấp thu 1 lượng thức ăn nhất định để duy tr&igrave; sự sinh tồn, sinh trưởng v&agrave; sinh sản, v&agrave; cũng chỉ c&oacute; thể ăn những loại thức ăn hợp khẩu vị mới c&oacute; thể cung cấp được đầy đủ dinh dưỡng. Đối với điều kiện của người chăn nu&ocirc;i, tỷ lệ thức ăn tinh c&oacute; thể chiếm 20~30% lượng thức ăn của chồn nhung đen, c&ograve;n lại l&agrave; thức ăn xanh chiếm từ 70~80%. Để đảm bảo được chất lượng thịt chồn thơm ngon th&igrave; sau đ&acirc;y giới thiệu những y&ecirc;u cầu về dinh dưỡng như sau, mọi người c&ugrave;ng tham khảo v&agrave; c&oacute; những điều chỉnh th&iacute;ch hợp:</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">H&agrave;m lượng th&agrave;nh phần c&aacute;c chất dinh dưỡng cơ bản (%): 6.00 nước, 47.75 thực phẩm chiết xuất kh&ocirc;ng c&oacute; Nitơ; 0.24 sắt; 20.54 protein th&ocirc;; 311.1 calo; 0.24 Magi&ecirc;; chất b&eacute;o: 6.34; 1.10 can xi; 0.53 Natri; 15.06 chất xơ; 0.69 phốt pho.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 15px">H&agrave;m lượng c&aacute;c axit amin c&oacute; trong thức ăn (%): histidine th&ocirc;: 1.31; Phenylalanine: 0.53; axit amin tổng hợp: 0.49; threonine: 0.66; tyrosine: 0.55; lysine: 0.90; high-acid: 1.28; aspartate: 1.64; tryptophan: 0.27; Systine: 3.05; glycine: 0.87; proline: 1.02; isoleucine: 0.74; cysteine: 0.27; *****onin: 0,27; valine: 0.83.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Trong thức ăn h&agrave;ng ng&agrave;y phải kh&ocirc;ng được thiếu Vitamin D, mỗi 100 gam thể trọng cần tới 1,6 mg Vitamin D, thời gian mang thai cần tới 10 mg, việc thiếu Vitamin D l&agrave;m cho xương sườn của chồn mềm đi, kh&ocirc;ng cứng chắc, c&aacute;c khớp xương sưng to, k&eacute;m ăn, sinh trưởng v&agrave; ph&aacute;t dục k&eacute;m, khả năng chống bệnh cũng giảm, hậu quả l&agrave; l&agrave;m cho chồn ng&agrave;y c&agrave;ng yếu v&agrave; thậm ch&iacute; sẽ bị chết; nếu như trong thời gian d&agrave;i kh&ocirc;ng kịp thời bổ sung chất Vitamin D sẽ ph&aacute;t hiện thấy hiện tượng rụng l&ocirc;ng rất nghi&ecirc;m trọng. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cần phải bổ sung Vitamin E. Trong qu&aacute; trinh nu&ocirc;i dưỡng cũng phải ch&uacute; &yacute; bổ sung c&aacute;c loại kho&aacute;ng chất.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">(+), Cung cấp nước</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Nước l&agrave; th&agrave;nh phần cần thiết cho cơ thể của chồn nhung đen. Bất kể l&agrave; hấp thụ, vận chuyển chất dinh dưỡng hay b&agrave;i tiết, điều chỉnh nhiệt độ th&acirc;n thể cũng thể kh&ocirc;ng t&iacute;nh đến vai tr&ograve; của nước. Mất nước sẽ l&agrave;m cho phổi bị kh&ocirc;, ngo&agrave;i ra c&ograve;n bị t&aacute;o b&oacute;n kh&ocirc;ng thể b&agrave;i tiết ph&acirc;n ra ngo&agrave;i cơ thể, l&agrave;m cho chồn mắc bệnh, l&agrave;m cho chồn bị gầy m&ograve;n rồi tử vong. Chồn nhung đen chủ yếu th&ocirc;ng qua h&agrave;m lượng nước c&oacute; trong thức ăn xanh để cung cấp lượng nước cần thiết cho cơ thể, đặc biệt l&agrave; v&agrave;o l&uacute;c thời tiết hanh kh&ocirc; của m&ugrave;a h&egrave; v&agrave; m&ugrave;a thu, cần phải tăng lượng nước c&oacute; trong nguồn thức ăn xanh của chồn để đảm bảo lượng nước cung cấp đầy đủ, l&uacute;c thời tiết n&oacute;ng bức cũng phải cung cấp nhiều nước, c&ograve;n v&agrave;o thời tiết lạnh th&igrave; c&oacute; thế cung cấp nước &iacute;t đi hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; kh&ocirc;ng cho uống nước, cũng ch&uacute; &yacute; giảm bớt lượng nước trong nguồn thức ăn xanh, phải ch&uacute; &yacute; l&agrave; nước cung cấp cho chồn phải l&agrave; nước sạch.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px"><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">6</em><em style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">.5. C&aacute;c loại thức ăn</em></p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Chồn nhung đen l&agrave; lo&agrave;i ăn tạp, c&oacute; thể ăn được nhiều loại thức ăn, thức ăn cho chồn trong tự nhi&ecirc;n c&oacute; sẵn rất nhiều, nhưng chủ yếu l&agrave; thực vật. Những lo&agrave;i thực vật c&oacute; h&agrave;m lượng nước &iacute;t.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">+ Nguồn thức ăn xanh</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Thường bao gồm c&aacute;c loại thức ăn xanh d&agrave;nh cho gia s&uacute;c c&oacute; sẵn trong thi&ecirc;n nhi&ecirc;n hoặc l&agrave; sản phậm thừa của trồng trọt.</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i th&igrave; thường d&ugrave;ng cỏ voi, cỏ voi l&aacute; ngắn&hellip; Trong đ&oacute;, nhiều nhất l&agrave; cho ăn cỏ voi: chứa tới 9,98% chất abumin, 3,4% chất b&eacute;o th&ocirc;; chất xơ v&agrave; chứa tới 17 loại axit amin, so với l&aacute; ng&ocirc; cao gấp 2,1 lần, cao hơn l&uacute;a mạch tới 1,33 lần. Chồn nhung đen th&iacute;ch ăn c&aacute;c loại cỏ v&agrave; phần ngọn của c&aacute;c loại c&acirc;y leo c&oacute; h&agrave;m lượng chất xơ cao, ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất th&iacute;ch ngọn c&acirc;y ng&ocirc;, ngọn c&acirc;y cao lương, l&aacute; m&iacute;a v&agrave; c&aacute;c loại l&aacute; c&acirc;y kh&aacute;c; Chồn nhung đen th&iacute;ch ăn c&aacute;c loại rau quả c&oacute;: c&agrave; rốt, c&aacute;c loại khoai, vỏ dưa. Vỏ của những loại thức ăn n&agrave;y c&oacute; h&agrave;m lương abumin cao, &iacute;t chấp b&eacute;o lại chứa nhiều nước v&agrave; c&aacute;c chất vitamin, c&oacute; thể bổ sung lượng nước v&agrave; vitamin cần thiết cho chồn nhung đen, gi&uacute;p chồn nhung đen ph&aacute;t triển tốt. Tỷ lệ c&aacute;c chất dinh dưỡng cần thiết cho chồn nhung đen trong c&aacute;c loại thức ăn thể hiện như bảng sau:</p><table cellspacing="0" cellpadding="8" border="1" width="659" style="-webkit-box-shadow: none !important; border-collapse: collapse; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: inherit"><tbody><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px; height: 97px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Loại chất dinh dưỡng</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Abumin</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Chất b&eacute;o</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Chất xơ</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Chất chiết xuất kh&ocirc;ng c&oacute; Nitơ</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Kẽm</strong></font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important"><strong style="-webkit-box-shadow: none !important; font-style: inherit">Phốt pho</strong></font></p></td></tr><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Cỏ voi</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">13.34</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">3.23</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">28.51</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">39.17</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.35</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.12</font></p></td></tr><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Ngọn ng&ocirc;</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">5.90</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.90</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">24.90</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">50.20</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">/</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">/</font></p></td></tr><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Khoai lang</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">2.30</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.10</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.10</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">18.90</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.30</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.30</font></p></td></tr><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Củ c&agrave; rốt</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.80</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.30</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">1.10</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">5.00</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.80</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">0.04</font></p></td></tr><tr valign="top" style="-webkit-box-shadow: none !important"><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 78px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">Ngọn cao lương</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 95px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">3.70</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 74px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">1.20</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">33.90</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 76px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">48.00</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 73px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">/</font></p></td><td style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; width: 72px"><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0px; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px"><font size="2" style="-webkit-box-shadow: none !important">/</font></p></td></tr></tbody></table><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">Cỏ kh&ocirc; l&agrave; d&ugrave;ng để chỉ rơm rạ v&agrave; c&aacute;c loại cỏ dại</p><p align="justify" style="-webkit-box-shadow: none !important; margin-top: 0px; margin-right: 0.2in; margin-bottom: 0in; margin-left: 0.2in; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; text-indent: 0.5in; line-height: 15px">&nbsp;</p></font><span style="-webkit-box-shadow: none !important; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 12px; text-align: left"><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. hoangphu1088

   hoangphu1088 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   276
   Đã được thích:
   150
   Nghề nghiệp:
   Viên chức Nhà nước
   Bác Rao bán chồn nhung đen mà mình tưởng bạn giới thiệu về con vật này cũng như giới thiệu kỹ thuật nuôi nó vậy. Đọc muốn xỉu luôn, hi.hi.....
    
  3. ntphuong1887

   ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   24
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   sinh viên
   <div style="text-align: left"><strong style="border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: bold; font-size: 15px; font-family: arial, helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 20px; border-width: 0px">Hiện nay t&ocirc;i đang b&aacute;n giống chồn nhung đen gi&aacute; rẻ. Con giống khoẻ mạnh, hướng dẫn c&aacute;ch ph&ograve;ng chống bệnh thường gặp ở chồn nhung đen v&agrave; kỹ thuật nu&ocirc;i để chồn tăng trọng nhanh, sinh sản tốt. Gi&aacute; chồn nhung đen dao động từ 600.000đ đến 1.000.000đ t&ugrave;y từng loại. Ai c&oacute; nhu cầu l&ecirc;n hệ chị Phượng: 0905 251 952.ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng!</strong></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax:
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
  4. cucphuongnational park

   cucphuongnational park Nhung hươu cuc phương 01234.889.266

   Bài viết:
   91
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   Tự Do
   chồn nhung đen 600 thì đc khoảng bao nhiêu lạng hả bạn?
    
  5. ntphuong1887

   ntphuong1887 Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   24
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   sinh viên
   <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">xin được cảm ơn sự ủng hộ nhiệt t&igrave;nh của to&agrave;n thể b&agrave; con trong suốt thời gian qua.</span><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Đất nước ta l&agrave; nước n&ocirc;ng nghiệp, b&agrave; con h&atilde;y tận dụng thế mạnh của m&igrave;nh m&agrave; ph&aacute;t triển, với sự ph&aacute;t triển mạnh m&egrave; về c&ocirc;ng nghệ như hiện nay cơ hội giao thương trong nước cũng như nước ngo&agrave;i l&agrave; rất dễ d&agrave;ng, ch&uacute;ng ta h&atilde;y tận dụng hết những cơ hội c&oacute; thể, d&aacute;m nghĩ d&aacute;m l&agrave;m, cứ l&agrave;m đi rồi trời sẽ kh&ocirc;ng phụ c&ocirc;ng ta đ&acirc;u.</span><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Với đặc điểm sinh trưởng nhanh: Chồn nhung đen mới đẻ sau 40-50 ng&agrave;y l&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t dục, mang thai trong v&ograve;ng 55-60 ng&agrave;y l&agrave; đẻ con với số lượng 3 -6 con con. Bản t&iacute;nh nh&uacute;t nh&aacute;t n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; cơ hội ph&aacute; hoại m&ugrave;a m&agrave;ng hay sống được ngo&agrave;i tự nhi&ecirc;n (do ch&oacute; m&egrave;o cắn chết). Nguồn thức ăn l&agrave; phụ phẩm n&ocirc;ng nghiệp rẻ tiền, thậm ch&iacute; kh&ocirc;ng mất tiền: Cỏ voi, l&aacute; sắn, l&aacute; chuối, l&aacute; ng&ocirc;, d&acirc;y củ l&aacute; khoai lang, ra cỏ c&aacute;c loại, rơm kh&ocirc;, c&aacute;m, ng&ocirc;.... Thịt chồn thơm ngon v&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị dinh dưỡng cao đang hứa hẹn tương lai cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">ĐC: TH&Ocirc;N TRUNG SƠN&nbsp; -&nbsp; X&Atilde; TAM L&Atilde;NH - HUYỆN PH&Uacute; NINH - TỈNH QUẢNG NAM</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">ĐT: 0905 251 952</span><span style="font-size: 6.5pt; font-family: Verdana"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
   - Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
   - Điện thoại: 0905251952 - Fax: 05106.524.011
   - email: ntphuong1887@gmail.com
    
  6. cucphuongnational park

   cucphuongnational park Nhung hươu cuc phương 01234.889.266

   Bài viết:
   91
   Đã được thích:
   1
   Nghề nghiệp:
   Tự Do
   :bang: chuc ban dat hang nhe
    
  7. minhmavi

   minhmavi Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   36
   Đã được thích:
   0
   Nghề nghiệp:
   Trang trại
   bạn có biết ai ở Qnam bán Dúi giống không bạn,Cảm ơn nhiều.Định mua 10cap về nuôi.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...