Cung cấp Chồn nhung đen tại Đà Nẵng. LH 0905251952

#1
<br /><span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 14px">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con chăn nu&ocirc;i!</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 14px">Ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều loại vật nu&ocirc;i mang lại lợi &iacute;ch về kinh tế cho người n&ocirc;ng d&acirc;n.Một trong số đ&oacute; l&agrave; con chồn nhung đen!</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 14px">Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i đ&atilde; đầu tư nu&ocirc;i con chồn nhung đen một thời gian v&agrave; đ&atilde; thấy lợi &iacute;ch thực tế m&agrave; n&oacute; mang lại.V&agrave; hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp giống chồn nhung đen cho b&agrave; con tỉnh Quảng Nam v&agrave; c&aacute;c tỉnh l&acirc;n cận.</span><br /><span class="Apple-style-span" style="color: #232323; font-family: Arial; font-size: 14px">Vậy b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo địa chỉ sau:. LH: Nguyễn Thị Phượng, th&ocirc;n Trung Sơn, x&atilde; Tam L&atilde;nh, huyện Ph&uacute; Ninh, tỉnh Quảng Nam Tel. 0905 251 952</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Phượng
- Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0905251952 - Fax:
- email: ntphuong1887@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH