CUNG CẤP CON GIỐNG HEO RỪNG LAI

  • Thread starter DƯƠNG MINH TRƯỜNG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DƯƠNG MINH TRƯỜNG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DƯƠNG MINH TRƯỜNG
- Địa chỉ: Thôn 4 - Hiệp Hòa - Hiệp Đức - Quảng Nam
- Tel, Fax: 01652664413 - 05106507678 ::: FaX
- email: datquang0110@yahoo.com
================================

<p align="center"><font style="background-color: #ffffff" color="#006600" size="5"><strong>TRANG TRẠI ĐẤT QUẢNG</strong></font></p><p align="justify"><font style="background-color: #ffffff" color="#9933cc" size="6">&nbsp; <font size="3">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP CON GIỐNG HEO RỪNG LAI (F4) C&Aacute;C LOẠI, ĐẶC BIỆT TRANG TRẠI ĐANG TIẾN H&Agrave;NH THUẦN DƯỠNG MỘT SỐ LƯỢNG HEO RỪNG THUẦN CHỦNG (HEO MẮC BẪY) QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ NGAY V&Igrave; SỐ LƯỢNG C&Oacute; HẠN.</font></font></p><p align="justify"><font color="#9933cc" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CUNG CẤP CON GIỐNG VỚI CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO TỐT NHẤT: NGUỒN GỐC R&Otilde; R&Agrave;NG, THỰC HIỆN QUY TR&Igrave;NH TI&Ecirc;M PH&Ograve;NG ĐẦY ĐỦ, ĐẶC BIỆT CON GIỐNG TẠI TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I ĐƯỢC NU&Ocirc;I HO&Agrave;N TO&Agrave;N 100% TỪ THỨC ĂN TỰ NHI&Ecirc;N N&Ecirc;N TẠO ĐƯỢC SỨC KH&Aacute;NG BỆNH RẤT CAO.</font></p><p align="justify"><font color="#9933cc" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I QU&Yacute;&nbsp;KH&Aacute;CH SẼ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỀN PH&Iacute; TẬN T&Igrave;NH VỀ KỸ NĂNG X&Acirc;Y DỰNG DỰ &Aacute;N&nbsp;GI&Uacute;P TIẾP CẬN DỄ D&Agrave;NG VỚI C&Aacute;C NGUỒN&nbsp;VỐN VAY, KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I:&nbsp;KỸ THUẬT TH&Uacute; Y, KỸ THUẬT X&Acirc;Y DỰNG CHUỒNG TRẠI, KỸ THUẬT SẢN XUẤT&nbsp;V&Agrave; CHẾ BIẾN THỨC ĂN.</font></p><p align="justify"><font color="#9933cc" size="3"><font color="#0000ff"><strong>ĐƠN GI&Aacute; DỰ KIẾN:</strong></font> </font><font color="#9933cc" size="3">CON GIỐNG LAI 260.000 -280.000đ/kg.</font></p><p align="justify"><font color="#9933cc" size="3">&nbsp;&nbsp; CON GIỐNG THUẦN CHỦNG: 420.000đ/kg</font></p><p align="justify"><font color="#0000cc" size="3"><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ:</strong></font></p><p align="justify"><font color="#336633" size="3"><strong>DƯƠNG MINH TRƯỜNG</strong>: Th&ocirc;n 4 - Hiệp H&ograve;a - Hiệp Đức - Quảng Nam</font></p><p align="justify"><font color="#336633" size="3">Tel: 01652664413 - 05106507678</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH