Cung cấp cua biển giống chất lượng cao

#1
<p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 130%">C&Ocirc;NG TY TNHH SX &amp; TM MAI OANH</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Địa chỉ:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%"> kh&oacute;m 1 -&nbsp; phường 7 - TP. Bạc Li&ecirc;u</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Điện thoại:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%"> <strong>0945677197</strong> (gặp Oanh) hoặc 0942193642 (gặp Ph&aacute;t).</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Email:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%"> congtymaioanh@yahoo.com.vn</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Số t&agrave;i khoản:</span></strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%"> 0101590173 (NH Đ&ocirc;ng &Aacute;. Trần Thị Oanh)</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Trại giống MAI OANH chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung ứng c&aacute;c loại: cua biển giống (đủ c&aacute;c k&iacute;ch cỡ), t&ocirc;m s&uacute; giống, t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng...</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">Giao h&agrave;ng tận nơi tr&ecirc;n to&agrave;n quốc, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, bảo đảm chất lượng.</span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 130%"><span style="font-size: 14pt; line-height: 130%">&nbsp;</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Quỳnh Oanh
- Địa chỉ: Phường 7- Bạc Liêu
- Điện thoại: 0945677197 - Fax:
- email: congtymaioanh@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH