[CUNG CẤP CUA BIỂN GIÔNG CHẤT LƯỢNG CAO]

#1
<p>&nbsp;</p><p align="center"><font color="#ff33ff"><u><strong><font size="3">K&Iacute;NH THƯA QU&Yacute; B&Agrave; CON N&Ocirc;NG D&Acirc;N.</font></strong></u></font><br /></p><p align="justify"><font size="3">Nu&ocirc;i trồng thủy sản l&agrave; một trong những ng&agrave;nh nghề mang lại hiệu quả rất kinh tế rất cao,&nbsp;</font> <font size="3">trong đ&oacute; kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng n&oacute;i đến nghề nu&ocirc;i <font color="#0000ff">CUA BIỂN.</font></font></p><p align="justify"><font size="3">Hiện nay cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i cho sinh sản th&agrave;nh c&ocirc;ng lứa cua biển c&agrave;ng xanh chất lượng cao, cua mẹ được tuyển chọn từ biển khơi, rất khỏe v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; mầm bệnh, qua qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; kỷ thuật ti&ecirc;n tiến nhất hiện nay, cho ra đời những con giống rất khỏe mạnh đảm bảo th&iacute;ch nghi tốt với mọi nguồn nước v&agrave; thổ nhưỡng của từng v&ugrave;ng.</font></p><p align="justify"><font size="3">Xin h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua số điện thoại 0932848410, giao h&agrave;ng tận nơi, miễn ph&iacute;. <strong><font color="#ff33ff">RẤT HẬN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; B&Agrave; CON GẦN XA</font></strong></font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Lâu
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0932848410 - Fax: 0932848410
- email: vanlau79@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH