CUNG CẤP CUA GIỐNG, CÁ KÈO GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

  • Thread starter Thành Lá»™c
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Thành Lộc

Guest
#1
<strong><font face="Times New Roman">C&Ocirc;NG TY TNHH THỦY SẢN<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">TH&Agrave;NH PH&Aacute;T<br /></font></strong><strong><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></strong><strong><font face="Times New Roman">1. Cửa h&agrave;ng thuốc thủy sản TH&Agrave;NH PH&Aacute;T<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cửa h&agrave;ng thuốc thủy sản <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong> l&agrave; hệ thống cửa h&agrave;ng của C&ocirc;ng ty TNHH thủy sản <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong> gồm 2 cơ sở:<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 1</em>: ấp Ho&agrave;ng Qu&acirc;n 3, x&atilde; Hưng Th&agrave;nh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Li&ecirc;u.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 2</em>: ấp Phước H&ograve;a, x&atilde; Gia H&ograve;a 2, huyện Mỹ Xuy&ecirc;n, tỉnh S&oacute;c Trăng.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Cơ sở 3</em>: ấp Th&aacute;i T&acirc;n, x&atilde; Mỹ Th&aacute;i, huyện H&ograve;n Đất, tỉnh Ki&ecirc;n Giang<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng thuốc thủy sản, thức ăn t&ocirc;m s&uacute;, thức ăn t&ocirc;m thẻ. Ngo&agrave;i ra cửa h&agrave;ng chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại d&acirc;y thuốc c&aacute; như: S&ocirc;ng B&eacute;, Vĩnh Ch&acirc;u, Tr&agrave; Vinh... <span />Giao h&agrave;ng tận nơi, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người nu&ocirc;i t&ocirc;m.<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>2. Trung t&acirc;m dịch vụ thủy sản</strong> <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong><br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Artemia Vĩnh ch&acirc;u, Artemia của Mỹ.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp t&ocirc;m s&uacute; bố mẹ Rạch Gốc, cua mẹ &ocirc;m trứng.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cung cấp c&aacute; k&egrave;o giống chất lượng cao.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhận giao h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">3. Trại sản xuất giống thủy sản TH&Agrave;NH PH&Aacute;T<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>a. Trại sản xuất t&ocirc;m s&uacute; giống <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong><br /></em></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chuy&ecirc;n sản xuất giống t&ocirc;m s&uacute; chất lượng cao, &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ sinh học, kh&ocirc;ng sử dụng kh&aacute;ng sinh v&agrave; c&aacute;c h&oacute;a chất cấm trong qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất. Đảm bảo con giống khỏe, mau lớn v&agrave; sạch bệnh.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>b. Trại sản xuất cua giống <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong><br /></em></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Để mang lại hiệu quả cho người nu&ocirc;i cua, trại sản xuất cua giống <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong> lu&ocirc;n cho ra những mẻ cua chất lượng cao, giống cua khỏe mạnh, đồng đều, m&agrave;u sắc đẹp. Cung cấp cho người nu&ocirc;i tr&ecirc;n to&agrave;n quốc. Trại sản xuất nhận đặt h&agrave;ng v&agrave; giao h&agrave;ng nhanh ch&oacute;ng tr&ecirc;n to&agrave;n quốc bằng đường h&agrave;ng kh&ocirc;ng, gi&aacute; cả hợp l&yacute;, đảm bảo uy t&iacute;n- chất lượng- hiệu quả.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với phương ch&acirc;m <em>&quot;Th&agrave;nh Ph&aacute;t tự h&agrave;o v&igrave; chất lượng Việt&quot;</em> trại sản xuất giống thủy sản <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong> lu&ocirc;n mang đến cho người nu&ocirc;i, con giống chất lượng tốt nhất.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">4. Khu nu&ocirc;i t&ocirc;m sạch TH&Agrave;NH PH&Aacute;T<br /></font></strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Với hơn 30 ha, nu&ocirc;i t&ocirc;m theo hướng sinh học, tọa lạc tại ấp Ho&agrave;ng Qu&acirc;n 3, x&atilde; Hưng Th&agrave;nh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Li&ecirc;u. Khu nu&ocirc;i t&ocirc;m sạch <strong>TH&Agrave;NH PH&Aacute;T</strong> lu&ocirc;n &aacute;p dụng c&aacute;c kỹ thuật khoa học ti&ecirc;n tiến trong lĩnh vực nu&ocirc;i trồng thủy sản, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ vi sinh trong qu&aacute; tr&igrave;nh nu&ocirc;i, đảm bảo t&ocirc;m&nbsp; nguy&ecirc;n liệu kh&ocirc;ng chứa c&aacute;c chất cấm sử dụng trong nu&ocirc;i trồng thủy sản của Bộ NN &amp; PTNT.<br /></font><strong><font face="Times New Roman">Điện thoại li&ecirc;n hệ: Ph&ograve;ng kinh doanh 0939.210.829 (gặp Lộc)<br /></font></strong><font face="Times New Roman">Fax: 07816.500.901<br /></font><font face="Times New Roman">Email: congtythanhphatvietnam@yahoo.com.vn<br /></font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Lộc
- Địa chỉ: Hưng Thành- Vĩnh Lợi- Bạc Liêu
- Điện thoại: 0939210829 - Fax:
- email: congtythanhphatvietnam@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH