Cung cấp dúi giống, dúi sinh sản tại Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh lân cận

#1
<font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Cung cấp d&uacute;i giống, kỹ thuật chăn nu&ocirc;i d&uacute;i, bao ti&ecirc;u đầu ra<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><font face="Times New Roman"><em>Li&ecirc;n hệ: Trại chăn nu&ocirc;i d&uacute;i Đ&ocirc;ng Nam </em><em><br /></em></font></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Địa chỉ:<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 1: &nbsp;Địa chỉ B7/26 Ấp 2, &nbsp;X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n, &nbsp;Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, &nbsp;Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Trại 2: Địa chỉ B19/5 Ấp 3B, X&atilde; B&igrave;nh Hưng, Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, Tp.HCM<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">ĐT: 01203030281 gặp Thật &ndash; 0989515121- gặp Ph&uacute;c<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">Email: duidongnam2012@yahoo.com.vn<br /></font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><font face="Times New Roman"><em>Website:&nbsp; &nbsp; </em><em><br /></em></font></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h2 align="center"><em><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></em></h2><font face="Times New Roman" size="3"> </font><h3 align="center"><em>Ch&uacute;c b&agrave; con ch</em><em><font face="Times New Roman">ă</font></em><em>n nu</em><em><font face="Times New Roman">&ocirc;</font></em><em>i d&uacute;i th&agrave;nh </em><em><font face="Times New Roman">đạ</font></em><em>t.<br /></em></h3><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Hữu Thật
- Địa chỉ: B7/26 Ấp 2 xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
- Điện thoại: 01203030281 - Fax: 0989515121
- email: duidongnam2012@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH