• Cung cấp Dúi giống, Dúi thịt giá rẻ , uy tín , chất lượng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 23/3/13

  1. kinhdoanh24h Guest

   <div><br /></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; Th&acirc;n ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch ! Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i cần cung cấp D&uacute;i thịt, D&uacute;i giống cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, c&aacute;c trang trại , c&aacute; nh&acirc;n kinh doanh ...</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: #222222; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /></p><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">Cung cấp đặc sản n&uacute;i rừng :</span></span></div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">B&aacute;o gi&aacute;:</span></span></div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">D&uacute;i thịt &nbsp;: gi&aacute; 320k/kg&nbsp;<br />D&uacute;i giống : gi&aacute; 150k/con-180k/con<br /><br />&nbsp; &nbsp; B&aacute;o gi&aacute; tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo thời gian v&igrave; vậy c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; nhu cầu mua D&uacute;i thịt, D&uacute;i &nbsp;giống vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng tin sau :</span></span></div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">Hotline :&nbsp;<br />Mr.Danh :&nbsp;<strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">0974 947 444 (ưu ti&ecirc;n)</strong><br />Mr.Duẩn :&nbsp;<strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">0982245251</strong><br />Email :&nbsp;<strong style="font-style: inherit; font-weight: inherit; -webkit-box-shadow: none !important">caoduan11@gmail.com</strong></span></span></div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">Note : Chỉ vận chuyển khu vực ph&iacute;a Bắc , li&ecirc;n hệ để biết chi tiết khu vực vận chuyển .</div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-size: 16px; -webkit-box-shadow: none !important"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp; &nbsp; Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng thời gian qua đ&atilde; tin tưởng v&agrave; mua h&agrave;ng b&ecirc;n trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i , &nbsp;kh&aacute;ch h&agrave;ng ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về sản phẩm v&agrave; c&oacute; giấy ph&eacute;p kinh doanh khi mua h&agrave;ng b&ecirc;n trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i .<br />Cảm ơn c&aacute;c anh (chị) đ&atilde; quan t&acirc;m !</span></span></div><div style="margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">&nbsp;</div><br /><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><u style="-webkit-box-shadow: none !important">TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">&nbsp;Cao Duan</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Website : </strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">www.vnmuasam.com</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Điện thoại:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">0982245251&nbsp;</span><br /><strong style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important">- Email:&nbsp;</strong><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px">caoduan11@gmail.com&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; -webkit-box-shadow: none !important"><br /><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Cao Duẩn
   - Địa chỉ: Bắc Kạn
   - Điện thoại: 0982245251 - Fax:
   - email: caoduan11@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...