Cung cấp Dúi giống sinh sản tốt, giá rẽ

#1
<div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">Cung cấp D&uacute;i sinh sản tốt&nbsp;</div><div style="text-align: left; background-color: #ffffff; color: #000000; overflow: hidden; text-decoration: none; border: medium none">Bao D&uacute;i đẻ, Bao D&uacute;i sinh sản tốt, giống thuần tại trại 100%<br />Thịt D&uacute;i gi&agrave;u dinh dưỡng với m&ugrave;i vị thơm ngon, thịt ngọt đặc trưng đ&atilde; trở th&agrave;nh m&oacute;n ăn đặc sản hấp dẫn của giới thượng kh&aacute;ch. <br />Nhu cầu thị trường ng&agrave;y c&agrave;ng cao trong khi đ&agrave;n D&uacute;i trong tự nhi&ecirc;n ng&agrave;y một khan hiếm. V&igrave; vậy, trong những năm qua ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i d&uacute;i sinh sản tại Miền Nam.<br /><br />Với kỹ thuật chăn nu&ocirc;i cực kỳ đơn giản, chi ph&iacute; đầu tư thấp, tốn &iacute;t nh&acirc;n c&ocirc;ng, thị trường rộng lớn, hiệu quả kinh tế cao&hellip;Mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đưa con D&uacute;i trở th&agrave;nh nghề ch&iacute;nh gi&uacute;p n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave;m gi&agrave;u.<br />H&atilde;y đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i: Trại D&uacute;i A.&uacute;t <br />Chuy&ecirc;n cung cấp: D&uacute;i giống<br />Chia sẻ kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u trong chăn nu&ocirc;i. <br />Phương ch&acirc;m &ldquo;Uy t&iacute;n &ndash; Chất lượng &ndash; Hợp l&yacute; &ndash; Hiệu quả&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i rất vui l&ograve;ng được phục vụ b&agrave; con gần xa.<br />Tư Vấn kỹ kỹ thuật sinh sản v&agrave; đặc biệt kỹ thuật nu&ocirc;i con kh&ocirc;ng ăn thịt con của D&uacute;i mẹ<br /><br />Chi tiết li&ecirc;n hệ: Anh &Uacute;t &ndash; 0932363372 or 0966.093096<br />Email: <a href="mailto:anhtuantd@yahoo.com">anhtuantd@yahoo.com</a><br /><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dúi giống, A Út
- Địa chỉ: Ngã 4 Gò Mây, bình Tân HCM
- Điện thoại: 0932363372 - Fax: 0966093096
- email: anhtuantd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH