• CUNG CẤP ẾCH GIỐNG_ẾCH THỊT TẠI MIỀN BẮC

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 4/7/12

  1. GIAKIEN Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div>_______ nguyễn Văn Tiện______ Cung cấp ếch Th&aacute;i Lan giống, ếch th&aacute;i lan thịt Số lượng từ v&agrave;i ng&agrave;n đến v&agrave;i trăm ng&agrave;n con. Chất lượng con giống tốt, ổn định, gi&aacute; cạnh tranh. T&ocirc;i c&oacute; thể hỗ trợ nh&agrave; n&ocirc;ng trong việc cung cấp giống ếch , tư vấn c&aacute;ch chăn nu&ocirc;i v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm (nếu ếch thương phẩm đạt ti&ecirc;u chuẩn v&agrave; y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng).... H&acirc;n hạnh hợp t&aacute;c với b&agrave; con Th&ocirc;ng tin chi tiết, xin li&ecirc;n hệ: B&aacute;n ếch giống v&agrave; ếch thịt tại Miền Mắc T&ecirc;n:nguyễn Văn Tiện</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dịa chỉ:X&Oacute;M 5 X&Atilde; AN DỤC HUYỆN QUỲNH PHỤ TỈNH TH&Aacute;I B&Igrave;NH</div><div><br /></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div>số điện thoại di động:01667868547&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px">:&nbsp;</span><a target="_blank" style="color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13.333333969116211px" href="http://imageshack.us/photo/my-images/690/dscn2820y.jpg/">http://imageshack.us/photo/my-images/690/dscn2820y.jpg/</a></div><div>&nbsp;http://imageshack.us/photo/my-images/198/chbm.jpg/ ẾCH BỐ MẸ</div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN VĂN TIỆN
   - Địa chỉ: AN DỤC _QUỲNH PHỤ_THÁI BÌNH
   - Điện thoại: 01667868547 - Fax: 01667868547
   - email: vanlonggiakien@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...