cung cấp gà sao tại thanh hóa

  • Thread starter lephew
  • Ngày gửi
L

lephew

Guest
#1
<p><span style="text-align: left"><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giống(k&egrave;m kỹ thuật nu&ocirc;i v&agrave; chăm s&oacute;c) g&agrave; Sao (một giống g&agrave; thuộc họ g&agrave; L&ocirc;i) với số lượng nhiều. Đ&acirc;y l&agrave; giống g&agrave; mới, kh&ocirc;ng r&ugrave;,thịt &nbsp;thơm ngon, rất nhanh lớn... nu&ocirc;i g&agrave; n&agrave;y hao hụt đến khi trưởng th&agrave;nh rất &iacute;t với tỉ lệ 2/100 con; v&igrave; vậy, đ&acirc;y l&agrave; giống g&agrave; &iacute;t rủi ro nhất cho người chăn nu&ocirc;i. Ai c&oacute; nhu cầu mua giống g&agrave; Sao từ 1 ng&agrave;y tuổi đến 1 th&aacute;ng tuổi xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ sau:</span></font><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">Mr : Ho&agrave;ng</span></font><br /><font face="Tahoma, Calibri, Verdana, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px; line-height: 17px">Địa chỉ:&nbsp;D&acirc;n Quyền, thiệu Ch&iacute;nh Thiệu H&oacute;a, Thanh H&oacute;a<br /></span></font>ĐT : 0919763114<br /><br />( ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn miễn ph&iacute; tất cả c&aacute;c kỹ thuật, thắc mắc của b&agrave; con về ga sao... h&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i!)<br /><br /></span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng
- Địa chỉ: Dân Quyền, thiệu Chính Thiệu Hóa, Thanh Hóa
- Điện thoại: 0919763114 - Fax:
- email: catbak2@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH