cung cấp gà tre thịt bồ câu ra ràng nhím thịt

#1
<strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">TRANG TRẠI QUANG NGHĨA</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">ĐC: Đường 30/4-khu phố 4-Phường 2-Thị X&atilde; T&acirc;y Ninh-Tỉnh T&acirc;y Ninh</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">Shop Hoa Anh Vũ</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">ĐT: 0169.9048.231</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><em><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">Chuy&ecirc;n cung cấp con giống v&agrave; nguồn thịt cho Nh&agrave; H&agrave;ng, </font></span></em></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><font face="Times New Roman"><strong><em><span style="color: blue; font-size: 13.5pt">Qu&aacute;n Nhậu&hellip; </span></em></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><em><span style="color: blue; font-size: 13.5pt">Gồm</span></em></strong><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"> : G&agrave; Tre thịt, Bồ C&acirc;u ra r&agrave;n v&agrave; Nh&iacute;m thịt nguồn h&agrave;ng ổn định đảm bảo an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm</span></strong></font><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">- Giao h&agrave;ng tận nơi uy t&iacute;n gi&aacute; rẻ v&agrave; ổn định</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: black; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">BẢNG GI&Aacute; </font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">G&agrave; Tre lai rừng</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">G&agrave; giống 140&gt;150 ng&agrave;n con m&aacute;y</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">G&agrave; trống 300&gt;350 ng&agrave;n con(tơ bể bắp)</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">- Trọng lượng 7&rarr; 8 lạng 130.000 vnd/con</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">Bồ C&acirc;u ra r&agrave;n</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 13.5pt">- giống 220.000vnd (2 th&aacute;ng)</span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">- Trọng lượng 8&rarr;9 lạng 110.000vnd/cặp</font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /><br /></span><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">Nh&iacute;m thịt </font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 13.5pt">- </span><span style="font-family: Verdana; color: blue; font-size: 13.5pt">giống 300.000vnd 1kg (1đến 5 th&aacute;ng)</span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /></span><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt"><font face="Times New Roman">- Trọng lượng 1kg 250.000vnd/Nh&iacute;m sống </font></span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><br /><br /></span><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt">Gi&aacute; Cả C&oacute; Thể Thay đổi T&ugrave;y V&agrave;o Thời điểm</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt">MỌI TH&Ocirc;NG TIN XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ: </span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt">ĐC: Đường 30/4-khu phố 4-Phường 2-Thị X&atilde; T&acirc;y Ninh-Tỉnh T&acirc;y Ninh</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: red; font-size: 13.5pt">ĐT: 0169.9048.231 Nguyễn Th&agrave;nh Nghĩa</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><font face="Times New Roman"><strong><span style="color: blue; font-size: 13.5pt">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QU&Yacute; KH&Aacute;CH</span></strong><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p>&nbsp;</p></span></font><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nghĩa tây ninh
- Địa chỉ: thị xã tây ninh
- Điện thoại: 01699048231 - Fax:
- email:
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH