cung cấp giống giun quế cho bà con nông dân .

  • Thread starter quyet0802
  • Ngày gửi
Q

quyet0802

Guest
#1
<p><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">KINH THƯA BÀ CON!&nbsp;<br />Trong chăn nu&ocirc;i hiện nay c&oacute; một b&agrave;i to&aacute;n đặt ra cho b&agrave; con ta l&agrave; gi&aacute; cả đầu v&agrave;o cho chăn nu&ocirc;i ng&agrave;y một tăng cao ,trừ chi ph&iacute; đi th&igrave; chẳng c&ograve;n l&atilde;i l&agrave; bao, sung quanh d&oacute; c&ograve;n một vấn dề nữa l&agrave; chất thải của vật nu&ocirc;i kh&ocirc;ng xử l&yacute; tốt sẽ l&agrave; ổ dịch bệnh ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ tới năng Suất v&agrave; chất lượng vật nu&ocirc;i .đ&atilde; c&oacute; một lời giải cho b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n nhằm giải quyết vấ đề tr&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; :&lt;&lt;NU&Ocirc;I GIUN QUẾ ĐỂ LẤY CH&Iacute;NH PH&Acirc;N VẬT NU&Ocirc;I,C&Aacute;C LỌAI RAU CỎ, RƠM DẠ, CH&Acirc;T PHỂ THẢI M&Ugrave;N CƯA &hellip;vv L&Agrave;M THỨC ĂN CHO GIUN ĂN V&Agrave; H&Agrave;NG NG&Agrave;Y TỪ ĐỐNG PHẾ THẢI Đ&Oacute; TA C&Oacute; THỂ KHAI TH&Aacute;C ĐƯỢC MỘT KHỐI LƯƠNG GIUN L&Agrave; NGUỒN THỨC ĂN RẤT TỐT VỚI H&Agrave;M LƯỢNG PROTEIN&lt;đạm.&gt; TH&Ocirc; CHIẾM TỚI 70% TRỌNG LƯỢNG KH&Ocirc; CỦA CON GIUN,MANG NHỮNG CON GIUN Đ&Oacute; KẾT HỢP VỚI THỨC ĂN CHINH CHO V&Acirc;T NU&Ocirc;I ĂN SẼ BỔ SUNG ĐẠM V&Agrave; MỘT SỐ CHẤT CẦN THIẾT L&Agrave;M CHO VẬT NU&Ocirc;I KH&Aacute;NG ĐƯỢC BỆNH ,ĂN KHỎE ' MAU LỚN ,CHO CHẤT LƯƠNG V&Agrave; NĂNG SUẤT CAO.B&Ecirc;N CẠNH Đ&Oacute; PH&Acirc;N GIUN B&Agrave; CON C&Oacute; THỂ D&Ugrave;NG ĐỂ B&Oacute;N CHO C&Acirc;Y TRỒNG ,C&Acirc;Y CẢNH XỬ L&Yacute; AO HỒ NU&Ocirc;I T&Ocirc;M C&Aacute; BỊ &Ocirc; NHIỄM CHO&nbsp;HI&Ecirc;̣U QUẢ,&nbsp;CHẤT LƯƠNG CƯC TỐT.<br /></span></strong><br /><span style="color: #4d4d4d; font-family: Arial, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px">-</span><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Trại nu&ocirc;i giun quế của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp giun giống,giun thương phẩm số lượng lớn cho c&aacute;c t&acirc;̣p th&ecirc;̉ ,trang trại chăn nu&ocirc;i c&aacute;c cơ sở nu&ocirc;i c&aacute; cảnh.<br />-cung cấp ph&acirc;n giun cho c&aacute;c trại trồng rau sạch, c&acirc;y cảnh&hellip;vơi số lượng lớn .nếu b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n ở thanh ho&aacute; hoặc c&aacute;c tỉnh gần cần giống giun quế h&atilde;y li&ecirc;n hệ với trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i theo địa chỉ l&ecirc; văn vụ .th&ocirc;n h&agrave; phấn x&atilde; tuy lộc .huyện hậu lộc .tỉnh thanh ho&aacute;.hoặc số điện thoại 0976470866.xin tr&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</span></strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: lê văn vụ
- Địa chỉ: tuy lộc - hậu lộc - thanh hoá
- Điện thoại: 0976470866 - Fax:
- email: anhsela_hoangtu_cuaminhem@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH