CUNG CẤP GIỐNG TÔM

#1
<p><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" /></p><p>Chuy&ecirc;n cung cấp giống t&ocirc;m thẻ ch&acirc;n trắng:</p><p>+ Nguồn gốc bố mẹ từ Hawai, Th&aacute;i Lan.</p><p>+ Đ&atilde; được thử nghiệm tr&ecirc;n c&aacute;c ao nu&ocirc;i.</p><p>Giống được test PCR trước khi giao h&agrave;ng.</p><p>Đảm bảo sạch bệnh.</p><p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n cung cấp một số giống hải sản kh&aacute;c như: tu h&agrave;i, ốc hương, c&aacute; chẽm...</p><p>&nbsp;Gia cả t&ugrave;y thời điểm.</p><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ: Mr. Linh.</span><p>&nbsp;</p><p><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" /><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" /><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px">Lớp 50-NT1 - khoa nu&ocirc;i trồng thủy sản - ĐH Nha Trang.</span><span class="Apple-style-span" style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px" /></p><p>ĐT: 0988182471.</p><p>Email: hlinh.aquaculture@gmail.com</p><p>&nbsp;xim cảm ơn</p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Linh
- Địa chỉ: Nha Trang
- Tel, Fax: 0988182471 ::: FaX
- email: hlinh.aquaculture@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH