• cung cấp hải sản giá tận gốc

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 24/9/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. tri Guest

   <p><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana, sans-serif">ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; t&agrave;u c&aacute; đ&aacute;nh bắt xa bờ cần b&aacute;n tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tươi cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu,vựa hải sản,c&ocirc;ng ty hải sản,ph&acirc;n phối hải sản sỉ v&agrave; lẻ cho nh&agrave; h&agrave;ng,c&aacute; nh&acirc;n với gi&aacute; tận gốc:</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i:155.000,</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; b&ograve; h&ograve;m:140.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; b&ograve; da (l&agrave;m sạch):90.000(size 600g -&gt;1.2kg)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; sơn đ&aacute;(size t&ugrave;y chọn):95.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; tắc k&egrave;:60.000,</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; nanh heo:80.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; mai:40.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; b&ograve; da sữa l&agrave;m sạch:50.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; mao ếch:90.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; ch&igrave;nh biển:90.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; m&uacute; b&ocirc;ng:80.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; m&uacute; đen:80.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; m&uacute; đỏ sao chấm nhỏ:170.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; bớp:120.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; mặt quỷ:300.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m mũ ni trắng:190.000(x&ocirc;)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m mũ ni trắng:230.000(size 200g up)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng sống:900.000(800g up)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m thẻ,t&ocirc;m s&uacute;,t&ocirc;m c&agrave;ng đỏ,</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m c&agrave;ng xanh:300.000/kg (20 -&gt;25 con)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">t&ocirc;m t&iacute;ch sống:200.000(6 con/kg)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Mực kh&ocirc; loại 1(8 con/kg):400,000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Mực 1 nắng phan thiết:160.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Mực l&aacute; 1 nắng:230.000(đ&atilde; phơi qua 1 nắng)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Mực ống 2 nắng:400.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Răng mực vừa:85.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Răng mực lớn:110.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; tầm:60.000(3kg-&gt;5kg/con)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">mực ống (1-&gt;2con/kg):110.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">mực l&aacute; :155.000 (size 500g up)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">mực nang :120.000(size 500g up)</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">mực tuộc:80.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; đuối:65.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ đ&aacute;:150.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ dĩa:250.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ b&ocirc;ng,c&agrave;ng ghẹ l&ocirc;ng:250.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng ghẹ gi&oacute;:140.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng cua:120.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&agrave;ng bagi:120.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; đăc biệt:</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; gi&ograve;n nga:160.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">sụn g&agrave;:170.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">cua lột:180.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">cua gạch:370.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">cua thịt:250.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; nhồng xi&ecirc;n que:90.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; trứng:12.000/vỉ</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">bắp đ&agrave; điểu: 90.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">đ&agrave; điểu phi l&ecirc;:100.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">thit nai:100.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">nh&iacute;m cắt l&aacute;t:130.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">heo rừng:120.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">trứng g&agrave; non :60.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">chim sẻ: 2500/con</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Đu&ocirc;ng dừa:8.000/con</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">Cồi s&ograve; điệp:170.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">C&aacute; thu:110.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">C&aacute; linh:100.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c:240.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">lạp xưởng vịt:190.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; cu:200.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">c&aacute; b&ograve; da gi&aacute;p:95.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">con d&ocirc;ng:400.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">dế lột x&aacute;c:350.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">thịt d&ecirc; n&oacute;ng:150.000</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">thịt b&ograve; &uacute;c:190.000</span></em></p> <p><em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif">thịt tr&acirc;u:190.000</span></em><span style="font-size: 22pt; font-family: Tahoma, sans-serif"></span></p> <p><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;<strong>ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp ốc n&oacute;n,ốc n&uacute;i,v&uacute; n&agrave;ng,ốc b&agrave;n tay,ốc cối,nh&iacute;m biển,ốc v&ograve;i voi,ốc nhảy,cua gạch,cua thịt,b&agrave;o ngư,hải s&acirc;m,h&agrave;o sữa,chả c&aacute;,chả mực,c&aacute;c loại chả gi&ograve;,g&agrave; ta,vịt xi&ecirc;m,vịt ta,c&aacute; ăn cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu như c&aacute; ph&egrave;n r&acirc;u,c&aacute; đục,c&aacute; lưỡi tr&acirc;u,c&aacute; b&atilde; trầu,c&aacute; s&ograve;ng,c&aacute; cu,c&aacute; hanh,c&aacute; bặc m&aacute;,c&aacute; nục b&ocirc;ng,c&aacute; hố,c&aacute; tuyết,c&aacute; đổng cờ,đổng c&aacute;t,đổng sộp,đổng qu&eacute;o số lượng lớn,d&egrave; mực,đầu mực.c&aacute; mập,c&aacute; nh&aacute;m,c&aacute; bống tượng...</strong></span></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:146 b&agrave;nh văn tr&acirc;n,phường 7,quận t&acirc;n b&igrave;nh,TPHCM,</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif">khu 4a cảng c&aacute; long hải,th&agrave;nh phố vũng ta&ugrave;</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif">0903066500 hoặc 0923114302 tr&iacute; &nbsp;</span></strong><span style="font-size: 11pt; font-family: Verdana, sans-serif"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: tri
   - Địa chỉ: 146 bành văn trân phường 7 quân tân bình
   - Điện thoại: 0903066500 - Fax:
   - email: trilove2003vn@yahoo.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...