cung cấp hải sản giá tận gốc

  • Thread starter ATRI
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ATRI

Guest
#1
<h1 style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 10px; color: #e97d13; font-size: 18px; padding-left: 5px"><p class="p_first" style="margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">b&aacute;n c&aacute; b&ograve; da, b&aacute;n c&aacute; b&ograve; gi&aacute;p, b&aacute;n răng mực lớn, b&aacute;n mực tuộc, b&aacute;n hải sản gi&aacute; rẻ,cung cấp hải sản từ phan thiết,cung cấp hải sản nha trang, b&aacute;n hải sản đ&agrave; nẵng, b&aacute;n kỳ t&ocirc;m, b&aacute;n nh&ocirc;ng c&aacute;t, b&aacute;n đu&ocirc;ng dừa, b&aacute;n c&aacute; b&ograve; h&ograve;m, b&aacute;n c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i, b&aacute;n ba ba,b&aacute;n c&aacute; cu, b&aacute;n cua huỳnh đế,b&aacute;n hải sản tại h&agrave; nội,b&aacute;n thịt rừng, b&aacute;n đu&ocirc;ng ch&agrave; l&agrave;, b&aacute;n b&ograve; tơ củ chi</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 36px; font-size: 18pt">ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; t&agrave;u c&aacute; đ&aacute;nh bắt xa bờ cần b&aacute;n tất cả c&aacute;c mặt h&agrave;ng hải sản tươi cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu,vựa hải sản,c&ocirc;ng ty hải sản,ph&acirc;n phối hải sản sỉ v&agrave; lẻ cho nh&agrave; h&agrave;ng,c&aacute; nh&acirc;n với gi&aacute; tận gốc:</span></strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 36px; font-size: 18pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i:130.000,</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; b&ograve; h&ograve;m:130.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; b&ograve; da (l&agrave;m sạch):90.000(size 600g -&gt;1.2kg)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; sơn đ&aacute;(size t&ugrave;y chọn):95.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; tắc k&egrave;:60.000,</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; nanh heo:80.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; mai:40.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">b&aacute;n c&aacute; d&igrave;a b&ocirc;ng:120.000</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; b&ograve; da sữa l&agrave;m sạch:50.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; mao ếch:90.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; ch&igrave;nh biển:90.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; m&uacute; b&ocirc;ng:80.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; m&uacute; đen:80.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; m&uacute; đỏ sao chấm nhỏ:170.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; bớp:120.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; mặt quỷ:300.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m mũ ni trắng:190.000(x&ocirc;)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m mũ ni trắng:230.000(size 200g up)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">&nbsp;</span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m h&ugrave;m b&ocirc;ng sống:900.000(800g up)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m thẻ,t&ocirc;m s&uacute;,t&ocirc;m c&agrave;ng đỏ,</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m c&agrave;ng xanh:300.000/kg (20 -&gt;25 con)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">t&ocirc;m t&iacute;ch sống:200.000(6 con/kg)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Mực kh&ocirc; loại 1(8 con/kg):400,000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Mực 1 nắng phan thiết:160.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Mực l&aacute; 1 nắng:230.000(đ&atilde; phơi qua 1 nắng)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Mực ống 2 nắng:400.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Răng mực vừa:85.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Răng mực lớn:110.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; tầm:60.000(3kg-&gt;5kg/con)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">mực ống (1-&gt;2con/kg):110.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">mực l&aacute; :155.000 (size 500g up)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">mực nang :120.000(size 500g up)</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">mực tuộc:80.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; đuối:65.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng ghẹ đ&aacute;:150.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng ghẹ dĩa:250.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng ghẹ b&ocirc;ng,c&agrave;ng ghẹ l&ocirc;ng:250.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng ghẹ gi&oacute;:140.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng cua:120.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&agrave;ng bagi:120.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; gi&ograve;n nga:160.000</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">sụn g&agrave;:170.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">cua lột:180.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">cua gạch:370.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">cua thịt:250.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; nhồng xi&ecirc;n que:90.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; trứng:12.000/vỉ</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">nh&iacute;m cắt l&aacute;t:130.000</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Đu&ocirc;ng dừa:8.000/con</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">Cồi s&ograve; điệp:170.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">C&aacute; thu:110.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">C&aacute; linh:100.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">C&aacute; th&aacute;c l&aacute;c:240.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">lạp xưởng vịt:190.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; cu:140.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">c&aacute; b&ograve; da gi&aacute;p:95.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">con d&ocirc;ng:400.000</span></em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">dế lột x&aacute;c:350.000</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">ve sầu sữa:10.000</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><em><span style="font-family: tahoma, sans-serif; line-height: 43px; font-size: 22pt">kỳ t&ocirc;m:350.000</span></em></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 43px; font-size: 29px"><em>đu&ocirc;ng ch&agrave; l&agrave;:38.000/con</em></span></span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: tahoma, sans-serif"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 43px; font-size: 29px"><em>b&ograve; tơ củ chi:190.000/kg</em></span></span></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">&nbsp;</span><strong style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp ốc n&oacute;n,ốc n&uacute;i,v&uacute; n&agrave;ng,ốc b&agrave;n tay,ốc cối,nh&iacute;m biển,ốc v&ograve;i voi,ốc nhảy,cua gạch,cua thịt,b&agrave;o ngư,hải s&acirc;m,h&agrave;o sữa,chả c&aacute;,chả mực,c&aacute;c loại chả gi&ograve;,g&agrave; ta,vịt xi&ecirc;m,vịt ta,c&aacute; ăn cho c&ocirc;ng ty xuất khẩu như c&aacute; ph&egrave;n r&acirc;u,c&aacute; đục,c&aacute; lưỡi tr&acirc;u,c&aacute; b&atilde; trầu,c&aacute; s&ograve;ng,c&aacute; cu,c&aacute; hanh,c&aacute; bặc m&aacute;,c&aacute; nục b&ocirc;ng,c&aacute; hố,c&aacute; tuyết,c&aacute; đổng cờ,đổng c&aacute;t,đổng sộp,đổng qu&eacute;o số lượng lớn,d&egrave; mực,đầu mực.c&aacute; mập,c&aacute; nh&aacute;m,c&aacute; bống tượng...</strong></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ:146 b&agrave;nh văn tr&acirc;n,phường 7,quận t&acirc;n b&igrave;nh,TPHCM,</span></strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">khu 4a cảng c&aacute; long hải,th&agrave;nh phố vũng ta&ugrave;</span></strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt" /></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal"><strong><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 22px; font-size: 11pt">0903117500 hoặc 0903066500 chị hồng</span></strong></p><p style="margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px; font-weight: normal">&nbsp;</p><p class="p_last" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 17.5px; color: #4d4d4d; font-size: 11.666666030883789px; font-weight: normal"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px"><span style="font-family: verdana, sans-serif; line-height: 36px; font-size: 18pt"><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/nzk1350889066.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_nzk1350889066.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/mdr1339394848.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_mdr1339394848.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/svx1350888933.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_svx1350888933.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dqh1339395028.jpeg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dqh1339395028.jpeg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/wvb1339481296.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_wvb1339481296.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/vmu1339483891.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_vmu1339483891.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/nhb1346671019.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_nhb1346671019.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/jpe1339484003.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_jpe1339484003.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/hzo1341373714.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_hzo1341373714.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/viw1346695331.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_viw1346695331.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/aoy1339394983.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_aoy1339394983.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/jwg1341374265.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_jwg1341374265.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/ckn1339394961.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_ckn1339394961.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/zwe1351240619.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_zwe1351240619.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/vtm1339481357.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_vtm1339481357.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/xdc1341374355.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_xdc1341374355.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/lej1351240776.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_lej1351240776.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/dvl1345953560.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_dvl1345953560.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/kxf1346671696.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_kxf1346671696.jpg" border="0" /></a><a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/mcn1339395236.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/18/medium_mcn1339395236.jpg" border="0" /></a>c</span></strong></p></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ATRI
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0903117500 - Fax:
- email: trilove2003vn@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH