Cung cấp hải sản tươi sống giá gốc

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-left: -63pt; text-indent: 63pt"><strong><em>Cung cấp hải sản tươi sống c&aacute;c loại</em></strong></p> <p class="MsoNormal">Ghẹ đỏ : 150.000</p> <p class="MsoNormal">Cua thịt : 180.000</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m s&uacute; mẹ : 320.00</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m mũ ni trắng : 290.000</p> <p class="MsoNormal">T&ocirc;m mũ ni đỏ (sống) : 700.000</p> <p class="MsoNormal">Cua gạch : 280.000</p> <p class="MsoNormal">Cua huỳnh đế : 250.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; ch&igrave;a v&ocirc;i đỏ : 125.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; cu : 140.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; b&ograve; da : 65.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; b&ograve; h&ograve;m : 120.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; thu&nbsp; : 100.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; ngừ 30.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; dũa : 25.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; hố : 65.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; nh&aacute;m : 70.000</p> <p class="MsoNormal">Mực ống : 120.000</p> <p class="MsoNormal">Mực l&aacute;:160.000</p> <p class="MsoNormal">Mực kh&ocirc; : 380.000</p> <p class="MsoNormal">C&aacute; chỉ v&agrave;ng kh&ocirc; : 120.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; mai : 60.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; bung : 50.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; huyết : 50.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; l&ocirc;ng : 15.000</p> <p class="MsoNormal">S&ograve; điệp : 45.000</p> <p class="MsoNormal">Ốc gi&aacute;c : 100.00</p> <p class="MsoNormal">Ốc đinh:&nbsp; 20.000</p> <p class="MsoNormal">Ốc nhảy : 35.000</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 14pt">Đảm bảo h&agrave;ng đ&aacute;nh bắt từ biển</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Số lượng ổn định . Gi&aacute; gốc từ t&agrave;u</strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c mặt h&agrave;ng T&ocirc;m , C&aacute; , Mực , S&ograve; , Ốc gi&aacute; gốc cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n , đơn vị c&oacute; nhu cầu . </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>Giao h&agrave;ng tận nơi . Đảm bảo uy t&iacute;n , chất lượng </strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Địa chỉ : Tổ 16 , Phước Mỹ , Sơn Tr&agrave; , Đ&agrave; Nẵng </u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Tổ 14 . Thọ Quang , Sơn Tr&agrave; , Đ&agrave; Nẵng</u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><u>Mail : <a href="mailto:haisandanang6879@gmail.com">haisandanang6879@gmail.com</a></u></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong>ĐT : 0932.599.009</strong></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: chau duc lam
- Địa chỉ: da nang
- Điện thoại: 0932599009 - Fax:
- email: haisandanang6879@yahoo.com
 

#2
Cung cấp hải sản tươi sống các loại


Đảm bảo hàng đánh bắt từ biển


Số lượng ổn định . Giá gốc từ tàu


Chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng Tôm , Cá , Mực , Sò , Ốc giá gốc cho các cá nhân , đơn vị có nhu cầu .


Giao hàng tận nơi . Đảm bảo uy tín , chất lượng


Địa chỉ : Tổ 16 , Phước Mỹ , Sơn Trà , Đà Nẵng
Tổ 14 . Thọ Quang , Sơn Trà , Đà Nẵng


Mail : haisandanang6879@gmail.com
ĐT : 0932.599.009


Bảng báo giá hải sản
STT Tên Hàng Size Đơn Giá
GHẸ ĐỎ (LOẠI 1) 300G UP 200.000 THỜI GIÁ
TÔM SÚ (SỐNG)
TÔM SÚ (ĐÔNG LẠNH)
7-10 CON/KG
7-10 CON/KG


730.000
350.000 THỜI GIÁ
TÔM HÙM ĐỎ 400 G UP 600.000
TÔM HÙM BÔNG
800G UP
900.000 THỜI GIÁ
SÒ MAI 300G UP 60.000 THỜI GIÁ
SÒ HUYẾT 45-50 CON/KG 55.000
SÒ LÔNG 45-50 CON/KG 45.000
SÒ CHÉN 200G UP 50.000
SÒ ĐIỆP( QUẠT) 25-30 CON/KG 55.000
CHÍP CHÍP 40-60 CON/KG 50.000 THỜI GIÁ
HÀU SỮA 8-12 CON/KG 25.000 THỜI GIÁ
NGHÊU 25-30 CON/KG 45.000 THỜI GIÁ
ỐC GIÁC 1-2 CON/KG 100.000 THỜI GIÁ
ỐC NHẢY 15-25 CON/KG 35.000 THỜI GIÁ
ỐC ĐINH 90-100 CON/KG 20.000 THỜI GIÁ
ỐC HƯƠNG ( BIỂN) 60-80 CON/KG 220.000 THỜI GIÁ
ỐC KÈN (LOẠI 1)
(LOẠI 2)
(LOẠI 3) 1 CON/KG 1.200.000
850.000
480.000 THỜI GIÁ
MỰC ỐNG 1-2 CON/KG 120.000
MỰC LÁ 1-2 CON/KG 150.000
MỰC CƠM (LOẠI A ) 9-12CM
CÁ MÚ ( TƯƠI ) 0,8-1,4 KG/CON 100.000
CÁ ĐUỐI ( NGHỆ)
CÁ ĐUỐI (ĐỎ) 1-2 CON/KG
40.000
55.000
CÁ NHÁM 65.000
CÁ CHÌA VÔI 0,5 UP 115.000
CÁ CU 0,6 UP 150.000
CÁ BÒ HÒM 0,5 UP 120.000
CÁ TẮC KÈ (ĐỎ) 0,4 UP 60.000
CÁ SỚN ĐÁ (ĐỎ) 0,5 UP 70.000
CÁ BÒ DA 200G UP 62.000
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH