• CUNG CẤP HEO RỪNG GIỐNG, THỊT

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 1/9/10

  1. heorung7xuan Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN THANH SANG
   - Địa chỉ: HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH
   - Tel, Fax: 056.3776161, 0913604099 ::: FaX
   - email: heorung7xuan@gmail.com
   ================================

   <div style="padding-bottom: 1pt; padding-left: 4pt; padding-right: 4pt; padding-top: 0cm; mso-element: para-border-div; mso-border-top-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-left-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-bottom-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-right-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: 5.25pt; border: windowtext 5.25pt double"><span style="color: windowtext"><strong><font size="5"><font face="VNI-Times">TRA&Iuml;I HEO R&Ouml;&Oslash;NG BA&Ucirc;Y XUA&Acirc;N<p>&nbsp;</p></font></font></strong></span><span style="color: windowtext; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><font size="5"><font face="VNI-Times">Tho&acirc;n Tra&oslash; l&ouml;&ocirc;ng, xa&otilde; My&otilde; Trinh, huye&auml;n Phu&oslash; My&otilde;, t&aelig;nh B&igrave;nh &Ntilde;&ograve;nh<p>&nbsp;</p></font></font></span> <p class="MsoTitle" style="padding-bottom: 0cm; margin: 0cm 0cm 0pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm; mso-border-top-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-left-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-bottom-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-right-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: 5.25pt; mso-padding-alt: 0cm 4.0pt 1.0pt 4.0pt; border: medium none"><span style="color: windowtext; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><font size="5"><font face="VNI-Times">&Ntilde;ie&auml;n thoa&iuml;i: 056. 3776161 &ndash; 056. 2219221</font></font></span></p><p class="MsoTitle" style="padding-bottom: 0cm; margin: 0cm 0cm 0pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm; mso-border-top-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-left-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-bottom-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-right-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: 5.25pt; mso-padding-alt: 0cm 4.0pt 1.0pt 4.0pt; border: medium none"><span style="color: windowtext; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><font size="5"><font face="VNI-Times">DĐ: 0913604099 Gặp Sang</font></font></span></p><span style="color: windowtext; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold"><font size="5"><font face="VNI-Times">&nbsp;Email:heorung7xuan@gmail.com<p>&nbsp;</p></font></font></span> <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center; padding-bottom: 0cm; margin: 0cm 0cm 0pt; padding-left: 0cm; padding-right: 0cm; padding-top: 0cm; mso-border-top-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-left-alt: thin-thick-large-gap; mso-border-bottom-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-right-alt: thick-thin-large-gap; mso-border-color-alt: windowtext; mso-border-width-alt: 5.25pt; mso-padding-alt: 0cm 4.0pt 1.0pt 4.0pt; border: medium none"><font face="VNI-Times" size="3">----- o0o -----</font></p></div>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...