Cung Cấp Hóa Chất Ngành Thủy Sản

anhtai_9974

Phụ Gia & Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
#1
<p>Sản phẩm:</p><p>&nbsp;1 - Chlorine 70% &nbsp;- China - 50kg/drum &quot; h&agrave;ng Chuẩn 70%&quot;</p><p>&nbsp;2 - Chlorine Nippon - Japan - 45kg/drum.</p><p>&nbsp;3 - Saponin &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - China - 10kg/bao</p><p>&nbsp;4 - Oxy TPL 50%min - Thai Lan - &nbsp;30 &amp; 35kg/can.</p><p>&nbsp;5 - Oxy hạt, vi&ecirc;n &nbsp; &nbsp; - China &nbsp; - 25kg/bao</p><p>&nbsp;6 - TCCA 90% - China - 50kg/drum</p><p>&nbsp;7 - Acid Acetic 99,85% - Korea - 30kg/drum</p><p>&nbsp;8 - V&ocirc;i &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Việt Nam - 50kg/bao.</p><p>&nbsp;H&agrave;ng nhập khẩu, chất lượng, nguy&ecirc;n đai nguy&ecirc;n kiện.</p><p>&nbsp;Xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Anh T&agrave;i.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0937 236 475</p><p>&nbsp;&quot;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px"><em>T&ocirc;i lại đạp xe đ&egrave;o em đến lớp</em></span></p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px"><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>X&iacute;ch l&ocirc; đi về trong lễ đ&oacute;n d&acirc;u</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Chị t&ocirc;i chạy bộ ra si&ecirc;u thị mua rau</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>V&agrave; c&ocirc;ng an nghỉ hưu v&igrave; kh&ocirc;ng ai vượt đ&egrave;n đỏ</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Mũ bảo hiểm bỗng nhi&ecirc;n vứt x&oacute;</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Ch&oacute; chạy tung tăng tr&ecirc;n phố với &ocirc;ng gi&agrave;</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Mẹ t&ocirc;i rồ xe đạp điện ra ga</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Cu h&agrave;ng x&oacute;m patanh đi mua rượu</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>&Ocirc;i cuộc sống thời tiết kiệm nhi&ecirc;n liệu</em></p><p class="pBody" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; line-height: 20px; border-width: 0px"><em>Mới b&igrave;nh dị v&agrave; thơ mộng biết bao&quot;</em></p></span><p>---Xăng m&agrave; tăng gi&aacute; nữa chắc em chuyển từ b&aacute;n h&oacute;a chất sang b&aacute;n xe qu&aacute;---hjx</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH Hóa Chất Tân Hưng Phú
- Địa chỉ: 878B Ta Quang Buu, P5, Q8, Tp.HCM
- Điện thoại: 08 6263 0963 Ext:105 - Fax: 08 6298 6036
- email: sales01@thpchemical.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH