• Cung Cấp Hoa Tươi Tết 2013

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 2/1/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">Chuy&ecirc;n cung cấp hoa chậu lily, tulip, c&uacute;c, thu hải đường, sống đời v&agrave; hoa cắt c&agrave;nh ng&agrave;y tết 2013. Giao h&agrave;ng tận nơi nếu h&oacute;a đơn từ 1000k trở l&ecirc;n (nội th&agrave;nh HCM). Phụ thu ph&iacute; giao xe từ 20k-50k t&ugrave;y địa điểm cho h&oacute;a đơn dưới 1000k</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpFirst"><!--[if !supportLists]-->&middot;&nbsp; <!--[endif]--><strong><u><font face="Calibri">Hoa chậu:<br /></font></u></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>Chậu sống đời</em></strong>: c&oacute; 2 loại c&aacute;nh k&eacute;p( 1 b&ocirc;ng c&oacute; nhiều c&aacute;nh) v&agrave; c&aacute;nh đơn (1 b&ocirc;ng c&oacute; 5 c&aacute;nh) chậu to c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u: đỏ, cam v&agrave;ng, hồng, trắng gi&aacute; như sau: </font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Sống đời k&eacute;p: 110k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Sống đời đơn: 90k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp; <!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>Lily thường</em></strong> c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u v&agrave;ng, cam gi&aacute; như sau:</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Lily trong chậu nhựa, chậu 3 c&agrave;nh gi&aacute;: 180k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Lily trong chậu kiểng, chậu 4 c&agrave;nh gi&aacute;: 350k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Ngo&agrave;i ra c&oacute; trồng chậu theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch như nhiều c&acirc;y, nhiều m&agrave;u trong 1 chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp; <!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>Lily thơm</em></strong> c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u hồng, v&agrave;ng gi&aacute; như sau:</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Lily trong chậu nhựa, chậu 3 c&agrave;nh gi&aacute;: 250k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Lily trong chậu kiểng, chậu 4 c&agrave;nh gi&aacute;: 350k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Ngo&agrave;i ra c&oacute; trồng chậu theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch như nhiều c&acirc;y, nhiều m&agrave;u trong 1 chậu</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp; <!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>Tulip</em></strong> c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u đỏ, v&agrave;ng, hồng, cam, đỏ lửa gi&aacute; như sau:</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Tulip trong chậu nhựa, chậu 3 c&agrave;nh gi&aacute;: 200k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Tulip trong chậu kiểng, chậu 4 c&agrave;nh gi&aacute;: 350k/chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">+ Ngo&agrave;i ra c&oacute; trồng chậu theo y&ecirc;u cầu của kh&aacute;ch như nhiều c&acirc;y, nhiều m&agrave;u trong 1 chậu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<strong><em>T</em></strong><!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>hu hải đường</em></strong> c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u: đỏ, v&agrave;ng cam gi&aacute;: 120k/chậu.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>C&uacute;c </em></strong>c&oacute; c&aacute;c m&agrave;u: đỏ, v&agrave;ng, cam hồng&hellip; gi&aacute;: 100k/chậu.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp; <!--[endif]--><font size="3"><font face="Calibri"><strong><em>Đồng tiền</em></strong> đủ m&agrave;u gi&aacute;: 80k/chậu.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><font face="Calibri" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font size="3">&middot;</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><strong><u><font size="3"><font face="Calibri">Hoa cắt c&agrave;nh:<br /></font></font></u></strong></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font face="Calibri" size="3">Lily hồng &ugrave;, 1 c&agrave;nh 3-4 b&ocirc;ng, b&oacute; 5 c&agrave;nh gi&aacute;: 300k/b&oacute;.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font face="Calibri" size="3">Lily hồng thơm, 1 c&agrave;nh 3-4 b&ocirc;ng, b&oacute; 5 c&agrave;nh gi&aacute;: 250/b&oacute;.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font face="Calibri" size="3">Lily v&agrave;ng &ugrave;, 1 c&agrave;nh 3-4 b&ocirc;ng, b&oacute; 5 c&agrave;nh gi&aacute;: 300k/b&oacute;.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoListParagraphCxSpLast"><!--[if !supportLists]--><font face="Calibri" size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;<!--[endif]--><font face="Calibri" size="3">Lily v&agrave;ng thơm, 1 c&agrave;nh 3-4 b&ocirc;ng, b&oacute; 5 c&agrave;nh gi&aacute;: 200k/b&oacute;.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">Lưu &yacute;: </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">- Hoa lily cắt c&agrave;nh kh&ocirc;ng n&ecirc;n ham loại nhiều hoa tr&ecirc;n 1 c&agrave;nh v&igrave; như vậy hoa sẽ nhỏ v&agrave; rất dễ g&atilde;y khi vận chuyển. Nếu &iacute;t hoa tr&ecirc;n 1 c&agrave;nh th&igrave; d&aacute;ng hoa kh&ocirc;ng đẹp. Đẹp nhất l&agrave; 3-4 hoa tr&ecirc;n 1 c&agrave;nh.</font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">- Gi&aacute; tr&ecirc;n &aacute;p dung cho b&aacute;n lẻ.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">- Tất cả hoa của ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo l&agrave; hoa Đ&agrave; Lạt, hoa tươi, đẹp, nở đ&uacute;ng dịp tết, l&agrave;m ăn uy t&iacute;n. Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu h&atilde;y gọi điện thoại v&agrave; đăng k&yacute; ngay h&ocirc;m nay để chọn được hoa ưng &yacute; nhất. Khi qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng, ko cần phải đặt cọc, ng&agrave;y 24 &acirc;m lịch ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; gian h&agrave;ng hoa tươi tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n 23/9 (sẽ b&aacute;o đ&uacute;ng địa chỉ gian h&agrave;ng khi qu&yacute; kh&aacute;ch gọi điện cho ch&uacute;ng t&ocirc;i), l&uacute;c đ&oacute; qu&yacute; kh&aacute;ch&nbsp; tham quan v&agrave; đặt cọc cho ch&uacute;ng t&ocirc;i tại đ&oacute;. Đ&uacute;ng ng&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao h&agrave;ng tận nơi. Qu&yacute; kh&aacute;ch kh&ocirc;ng phải lo sợ mất tiền hoặc hoa kh&ocirc;ng đ&uacute;ng chất lượng. H&atilde;y li&ecirc;n hệ trực tiếp với ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số: 0908 47 33 48 hoặc 0933 158 158. </font></p><p class="MsoNormal"><font face="Calibri" size="3">Rất h&acirc;n hạnh phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thu Trang
   - Địa chỉ: 212/158B Nguyễn văn Nguyễn P:Tân Định, Q1
   - Điện thoại: 0908473348 - Fax:
   - email: thutrang.pham82@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...