• cung cấp máy ấp trứng gia cầm (gà,vịt,trăn,rắn,bò sát....)

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 31/3/13

  1. hoangtan9987 Nhà nông nghiệp dư

   <strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="wrapper" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 10px solid #d8d8d8; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 950px"><div class="main" style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="col-a1" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; width: 620px"><div id="detail" style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP M&Aacute;Y ẤP TRỨNG GIA CẦM TỰ ĐỘNG</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">li&ecirc;n hệ: 0907 018 166 - email: hoangtan9987@gmail.com</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">&nbsp;địa chỉ: quốc lộ 56 - ch&acirc;u đức - b&agrave; rịa - vũng t&agrave;u</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="info_product" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0px 150px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><p style="margin: 0px; padding: 2px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent">&nbsp;</p><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="wrapper" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 10px solid #d8d8d8; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 950px"><div class="main" style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="col-a1" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; width: 620px"><div id="hometext" class="short-desc clearfix" style="margin: 0px; padding: 8px 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #dcdcdc; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; color: #4d4d4d; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bolder"><div style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; width: 460px"><img alt="M&aacute;y ấp trứng 400 điều &aacute;p 3D-LIN [L3D-400]" width="460" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent" src="http://mayaptrungga.com/uploads/news/2012_07/3d-lin-200.jpg" border="0" /></div></div></div></div></div></strong></strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="wrapper" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 10px solid #d8d8d8; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 950px"><div class="main" style="margin: 0px 10px 10px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="col-a1" style="margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; width: 620px"><div id="detail" style="margin: 0px; padding: 5px 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="TabView" id="TabView" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent"><div class="Pages" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; height: auto; width: auto; clear: both; overflow: hidden"><div class="Page" style="margin: 0px; padding: 5px; border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: #e6e6e6; border-bottom-color: #e6e6e6; border-left-color: #e6e6e6; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; height: auto; width: auto; overflow: hidden"><table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; margin-bottom: 1.4em" width="607"><tbody><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="8" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 178px; width: 209px">SẢN PHẨM</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 184px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/about/Gioi-thieu-may-ap-trung-L-IN/">Firmware&nbsp;</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">L.IN 2.0.</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">C&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t minh</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">H&agrave;n quốc, Hệ thống nhiệt đa chiều , m&aacute;y c&oacute; thể ấp đa kỳ, hoặc đơn kỳ mỗi ng&agrave;y v&agrave;o trứng 1 lần</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Nguồn cung cấp</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">220 VAC.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Linh kiện</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &acirc;u EU.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">M&atilde; sản phẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">L3D-100.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Xuất xứ sản xuất</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Lắp r&aacute;p tại VN.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Số lượng trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">100 trứng đến 100.000 trứng</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">C&ocirc;ng xuất chịu tải</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">8A ~ Min= 45w , Max = 150w&nbsp;</td></tr><tr style="height: 98px"><td bgcolor="lavender" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 98px">TIỆN &Iacute;CH</td><td colspan="2" style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 537px">1. Th&acirc;n m&aacute;y v&agrave; đầu điện tử&nbsp;<a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/news/May-ap-trung/Bo-dieu-khien-map-ap-trung-Controler-10A-30/">controler điều khiển</a>&nbsp;kết nối bằng Cable dễ d&agrave;ng th&aacute;o rời sữa chữa bảo h&agrave;nh.<br /><br />2.&nbsp;Khay trứng v&agrave; khung đảo trứng lắp r&aacute;p rời dễ d&agrave;ng vệ sinh v&agrave; v&ocirc; tr&ugrave;ng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/banggia/Quy-dinh-bao-hanh/">BẢO H&Agrave;NH&nbsp;</a></td><td colspan="2" style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 537px; text-align: center">18 Th&aacute;ng</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="8" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 196px">CẤU TR&Uacute;C M&Aacute;Y ẤP TRỨNG</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Kết cấu khung m&aacute;y</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Nh&ocirc;m, sắt ki&ecirc;n cố chịu lực cao.</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">Kết cấu v&aacute;ch ngăn m&aacute;y</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">V&aacute;ch Alumium Composite 1.1 chống thấm c&aacute;ch nhiệt cao cấp.</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">Khay trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">Nhựa c&aacute;ch nhiệt, định vị 100 trứng đứng /1khay, sử dụng cho tất cả loại trứng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">K&iacute;ch thước khay trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">450mm&nbsp;x450mm.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Loại trứng sử dụng được</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Tất cả loại trứng gia cầm , thủy cầm.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">M&agrave;u sản phẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đen, X&aacute;m, Trắng, V&agrave;ng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">K&iacute;ch thước</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">&nbsp;</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Trọng lượng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">&nbsp;</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="6" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 138px">T&Iacute;NH NĂNG NHIỆT ĐỘ</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Thiết bị ph&aacute;t nhiệt</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đ&egrave;n nhiệt HALOGEN chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong nhiệt độ.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Xuất xứ</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Ph&aacute;p.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/about/Gioi-thieu-may-ap-trung-L-IN/">C&ocirc;ng nghệ điều &aacute;p</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/about/Gioi-thieu-may-ap-trung-L-IN/">Điều &aacute;p nhiệt độ chuẩn , giữ th&acirc;n nhiệt ổn định.<br />k</a>h&ocirc;ng đ&oacute;ng/ mở thiết bị ph&aacute;t nhiệt như loại kh&aacute;c</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Điện &aacute;p b&oacute;ng nhiệt</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">220VAC.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Điều chỉnh nhiệt độ</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">10 độ C - 99.0 độ C.</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">T&iacute;nh năng sửa lỗi b&aacute;o nhiệt</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">C&oacute; thể cộng hoặc trừ th&ocirc;ng số hiển thị nhiệt&nbsp;độ<br />(t&iacute;nh năng n&agrave;y chỉ để b&ugrave; trừ nhiệt độ).</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="6" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 138px">T&Iacute;NH NĂNG ĐỘ ẨM</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/shops/Phu-kien-may-ap-trung/Tao-do-am-cho-may-ap-trung-18/">Thiết bị tạo độ ẩm</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/shops/Phu-kien-may-ap-trung/Tao-do-am-cho-may-ap-trung-18/">Thiết bị tạo ẩm bằng s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m .</a></td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">M&aacute;y bom nước mini</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Kh&ocirc;ng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">C&ocirc;ng nghệ</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Khống chế bi&ecirc;n độ 1%RH.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Điện &aacute;p hệ thống ẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">220VAC.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Điều chỉnh độ ẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">10%RH - 99%RH.</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">T&iacute;nh năng sửa lỗi b&aacute;o ẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">C&oacute; thể cộng hoặc trừ th&ocirc;ng số hiển thị độ ẩm.<br />(t&iacute;nh năng n&agrave;y chỉ để b&ugrave; trừ độ ẩm).</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="5" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 118px">T&Iacute;NH NĂNG ĐẢO TRỨNG</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Thiết bị đảo trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Motor giảm tốc .</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Xuất xứ</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Japan.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Điện &aacute;p Motor</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">220VAC , 24VDC</td></tr><tr style="height: 38px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 38px">Điều chỉnh đảo trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">Giờ : 01h - 99h&nbsp;| Gi&acirc;y: 01s - 99s<br />(kh&ocirc;ng hoạt động : 00h - 00s)</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">Kiểm tra đảo trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Ấn giữ n&uacute;t&nbsp;[ TURN ] 5 gi&acirc;y</td></tr><tr style="height: 20px"><td bgcolor="lavender" rowspan="5" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 100px">T&Iacute;NH NĂNG CẢNH B&Aacute;O</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">B&aacute;o nguồn</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đ&egrave;n L I N.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">B&aacute;o hết nước</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đ&egrave;n đỏ.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">B&aacute;o đảo trứng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đ&egrave;n v&agrave;ng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">B&aacute;o hệ thống ẩm</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Đ&egrave;n xanh l&aacute;.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">B&aacute;o chu&ocirc;ng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Khi nhiệt độ vượt qua mức c&agrave;i đặt 2.0 độ C</td></tr><tr style="height: 38px"><td bgcolor="lavender" rowspan="5" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 118px">PHỤ KIỆN K&Egrave;M THEO</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/banggia/Huong-dan-su-dung-may-ap-trung/">S&aacute;ch hướng dẫn sử dụng</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 353px">Điều chỉnh m&aacute;y, kỹ thuật ấp trứng gia cầm,<br />thủy cầm, sữa chữa m&aacute;y.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">B&oacute;ng nhiệt dự ph&ograve;ng</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">01 b&oacute;ng nhiệt dự ph&ograve;ng.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/banggia/Quy-dinh-bao-hanh/">Phiếu bảo h&agrave;nh</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">01 phiếu</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px"><a target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-color: transparent; text-decoration: none; color: #414f5b" href="http://mayaptrungga.com/vi/shops/Phu-kien-may-ap-trung/Tao-do-am-cho-may-ap-trung-18/">Bộ tạo ẩm s&oacute;ng si&ecirc;u &acirc;m</a></td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">01 bộ.</td></tr><tr style="height: 20px"><td style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 20px">M&aacute;y bom nước mini</td><td style="padding: 4px 10px 4px 5px">Kh&ocirc;ng.</td></tr><tr style="height: 233px"><td bgcolor="lavender" style="padding: 4px 10px 4px 5px; height: 233px">GIẢI PH&Aacute;P MẤT ĐIỆN</td><td colspan="2" style="padding: 4px 10px 4px 5px; width: 537px">Hiện nay theo kinh nghiệm sử dụng m&aacute;y của nhiều trang trai v&agrave; hộ chăn nu&ocirc;i, giải ph&aacute;p sai lầm sử dụng bằng ắc quy l&agrave; rất tốn k&eacute;m, gi&aacute; trang bị ắc quy để m&aacute;y c&oacute; thể chạy 1-2 ng&agrave;y c&oacute; thể l&ecirc;n đến 7-8 triệu đồng v&agrave;o cao hơn c&oacute; thể bị suy hao v&agrave; tuổi thọ b&igrave;nh ắc quy sẽ giảm dần , Thay v&igrave; ch&uacute;ng ta sử dụng m&aacute;y ph&aacute;t điện 1Kw - 2Kw chi ph&iacute; chỉ 2-3 triệu đồng sử dụng được d&agrave;i hạn kh&ocirc;ng hao m&ograve;n, sử dụng được cho điện gia dụng trong hộ gia đ&igrave;nh.<br /><br />Theo nghi&ecirc;n cứu khi mất điện ch&uacute;ng ta c&oacute; thể mở cửa m&aacute;y ấp trứng ra v&agrave; n&oacute; sẽ ko ảnh hưởng g&igrave; đến sự ph&aacute;t triển của trứng, tương tự như 1 t&igrave;nh trạng g&agrave; m&aacute;i đang ấp nhảy khỏi ổ để ăn v.v...., trứng ko c&oacute; nhiệt độ th&igrave; ch&uacute;ng sẽ kh&ocirc;ng&nbsp;ph&aacute;t triển, Việc mất điện 1-2 ng&agrave;y l&agrave; chuyện b&igrave;nh thường trong kỳ ấp cũng kh&ocirc;ng&nbsp;g&acirc;y ảnh hưởng nhiều trong tỷ lệ nở.<br /><br /></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></div></div></strong></strong></div></div></div></div></div></div></strong></strong>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: lê hoàng tân
   - Địa chỉ: quốc lộ 56,châu đức,bà rịa - vũn tàu
   - Điện thoại: 0907018166 - Fax:
   - email: hoangtan9987@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...