Cung cấp máy cưa thực phẩm

  • Thread starter Nhanhoa89
  • Ngày gửi
N

Nhanhoa89

Guest
#1
<p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp;<span style="line-height: 36px; font-size: x-large">C&Ocirc;NG TY CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP M&Aacute;Y CƯA</span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 36px; font-size: x-large"><span style="color: #ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;THỰC PHẨM.</span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">H&igrave;nh ảnh sản phẩm:<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">( Hoặc qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể Click v&agrave;o lind b&ecirc;n dưới để xem chi tiết hơn sản phẩm)</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff">&nbsp; &nbsp; Click v&agrave;o :&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/may-cua-thuc-pham/view-all-products.html">http://dongduongvina.com.vn/may-cua-thuc-pham/view-all-products.html</a></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #0000ff"><br /></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FB_16__B_19__B_21_4e2e6c3e11712_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FB_16A__B_19A__B__4e5dd60fb2c71_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FB_350S_4e2e703bbcd2b_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FF_400S_4e2e71bacb389_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FMS_400S_4e2e77da7719f_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://dongduongvina.com.vn/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=resized%2FL_____i_C__a_Chu_4e6da38cc2745_150x120.jpg&amp;newxsize=150&amp;newysize=120&amp;fileout=" border="0" /></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>M&Aacute;Y CƯA THỰC PHẨM&nbsp;</em></span><img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>FIRST</strong>&nbsp;l&agrave; m&aacute;y cưa thực phẩm, thủy sản, hải sản, do Đo&agrave;i Loan chế tạo dựa tr&ecirc;n sự thiết kế nổi trội v&agrave; ưu ti&ecirc;n cho cưa sản phẩm, sản xuất h&agrave;ng loạt v&agrave; cộng với c&ocirc;ng nghệ chế tạo m&aacute;y ti&ecirc;n tiến. Đ&atilde; g&oacute;p phần đem lại giải ph&aacute;p kinh doanh hiệu quả cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến, sản xuất.</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>Model: 350S</strong>: L&agrave; m&aacute;y do Đo&agrave;i Loan chế tạo, d&ugrave;ng để cưa: Thực phẩm đ&atilde; qua cấp đ&ocirc;ng hoặc d&ugrave;ng để cưa: C&aacute;, xương, đồ đ&ocirc;ng lạnh.<br />C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i giao h&agrave;ng v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng nghệ đến tận nơi, lắp đặct hướng dẫn vận h&agrave;nh, b&agrave;n giao m&aacute;y c&aacute;c th&ocirc;ng số kỹ thuật</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="text-decoration: underline"><em>Đặc điểm kỹ thuật</em></span></span></span></strong><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">:</span></span></strong><img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></p><ul style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">To&agrave;n bộ được chế tạo bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ 304 chất lượng cao</span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Ti&ecirc;u chuẩn chịu nước IP65 c&oacute; thể lau ch&ugrave;i v&agrave; rửa m&aacute;y sau khi xong việc</span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">B&agrave;n l&agrave;m việc phẳng dễ sử dụng, dễ lau ch&ugrave;i v&agrave; vệ sinh, ph&ugrave; hợp với HACCP</span></span></li><li><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">B&agrave;n l&agrave;m việc c&oacute; mặt trượt, an to&agrave;n, tiện lợi, dể sử dụng.</span></span></li></ul><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://www.kinhdoanhtiepthi.vn/pictures/products/zoom/maycuathucpham.jpg" border="0" /></span></p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px" width="571"><tbody><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Model</span></span></strong></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>FIRST-350S</strong>&nbsp;(Sliding Table)</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">k&iacute;ch thước m&aacute;y</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">L810 x D1140 x H1710 mm</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Pulley&Oslash;</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">360 mm (cast iron)</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">k&iacute;ch thước b&agrave;n cắt</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">390 x 450 mm - Sliding Table</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">chu vi lưỡi cưa</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">330 x 980 mm - Fixed Table</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">chiều cao cắt sản phẩm tối đa</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">L2578 x W16 mm</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">chiều cao từ s&agrave;n đến b&agrave;n</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">320 mm</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">điện &aacute;p</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">910 mm</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">điện năng</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">220V / 380V</span></span></td></tr><tr style="height: 23px"><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">trọng lượng</span></span></td><td style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">1.5 kW (2 HP)</span></span></td></tr></tbody></table><hr /><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="text-decoration: underline"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">Th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ :</span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">C&ocirc;ng Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Đ&ocirc;ng Dương Vina</span></span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Th&agrave;nh, Q12, Tp.HCM</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;<span style="color: #ff0000">NGƯỜI LI&Ecirc;N HỆ : A.HO&Agrave;</span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000">&nbsp;&nbsp;<img style="border: none" src="http://www.5giay.vn/images/smilies/animated/82.gif" border="0" />&nbsp; 0983.530.059 &nbsp;&nbsp;<span style="line-height: 12px">ĐT: 08 66748417</span></span></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;EMAIL : Nhanhoa@dongduongvina.com.vn</span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;<strong>website : &nbsp; &nbsp;</strong><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://dongduongvina.com.vn/">http://dongduongvina.com.vn</a></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><br /></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large">&nbsp;<em><span style="color: #ff0000">LI&Ecirc;N HỆ NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN,B&Aacute;O GI&Aacute; V&Agrave; GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI.</span></em></span></span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><em><span style="color: #0000ff"><span style="line-height: 27px; font-size: large"><span style="color: #ff0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" />&nbsp;GI&Aacute; CẢ CẠNH TRANH&nbsp;<img style="border: none" src="http://muaban.com.vn/images/imgVip3.gif" border="0" /></span></span></span></em></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Trọng Nhân Hòa
- Địa chỉ: 71 HT 13, P Hiệp Thành, Q12, Tp.HCM
- Điện thoại: 0983530059 - Fax: 08 62567619
- email: mr.hoa03@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH