Cung cấp nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc

#1
<p class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu th&ocirc; cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến thức ăn gia s&uacute;c như: ng&ocirc;, sắn, c&aacute;m gạo, đậu tương&hellip; cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn gia s&uacute;c, c&aacute;c trang trại&hellip; c&oacute; nhu cầu. </p> <p class="MsoNormal">C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu đảm bảo chất lượng v&agrave; đ&aacute;p ứng nhanh số lượng cho qu&yacute; vị. H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay để c&oacute; được những nguy&ecirc;n liệu bạn mong muốn:</p> <p class="MsoNormal">- Người li&ecirc;n hệ: Nguyễn B&aacute; Long</p> <p class="MsoNormal">- Điện thoại: 0987731702</p> <p class="MsoNormal">- Email: balongnguyen85@gmail.com &nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Long
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0987731702 - Fax:
- email: balongnguyen85@gmail.com
 

phamtrung_vnn

Nhà nông tập sự
#2
<p class="MsoNormal">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu th&ocirc; cần thiết cho qu&aacute; tr&igrave;nh chế biến thức ăn gia s&uacute;c như: ng&ocirc;, sắn, c&aacute;m gạo, đậu tương&hellip; cho c&aacute;c nh&agrave; m&aacute;y chế biến thức ăn gia s&uacute;c, c&aacute;c trang trại&hellip; c&oacute; nhu cầu. </p> <p class="MsoNormal">C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu đảm bảo chất lượng v&agrave; đ&aacute;p ứng nhanh số lượng cho qu&yacute; vị. H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i ngay để c&oacute; được những nguy&ecirc;n liệu bạn mong muốn:</p> <p class="MsoNormal">- Người li&ecirc;n hệ: Nguyễn B&aacute; Long</p> <p class="MsoNormal">- Điện thoại: 0987731702</p> <p class="MsoNormal">- Email: balongnguyen85@gmail.com &nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Bá Long
- Địa chỉ:
- Điện thoại: 0987731702 - Fax:
- email: balongnguyen85@gmail.com
cho tôi hỏi
doanh nghiệp anh ở đâu
với số lượng bao nhiêu thì anh bán
vì tôi là trang trại nhỏ
thanks
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH