CUNG CẤP NHÍM GIỐNG, NHÍM THỊT

  • Thread starter luân1
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

luân1

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: luân1
- Địa chỉ: võ nhai-thái nguyên
- Tel, Fax: ::: FaX 0988751122
- email: tadangluan1@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG, NH&Iacute;M THỊT</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal"><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">(Nh&iacute;m bờm, t&ecirc;n khoa khọc Acanthion subcritstatum, người Th&aacute;i</span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal"><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">T&acirc;y Bắc gọi :T&ocirc; mển )</span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">(Gh&eacute;p kh&aacute;c bố mẹ- kh&ocirc;ng đồng huyết; F2,F3 trở l&ecirc;n; c&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc, giấy ph&eacute;p vận chuyển; Giao, nhận nh&iacute;m giống tại thái nguy&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">hoặc giao tận nơi).</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">-------------------</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">1. Nh&iacute;m giống: 2 th&aacute;ng tuổi</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">, cai sữa, t&aacute;ch mẹ. Trọng lượng khoảng 1,7-2,4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: </span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">15</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif"> triệu đ.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">2. Nh&iacute;m giống: 3-4 th&aacute;ng tuổi</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">. Trọng lượng khoảng 3-4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: </span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">16</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif"> triệu đ.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">3. Nh&iacute;m giống: 5-7 th&aacute;ng tuổi</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">. Trọng lượng khoảng 5-7 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: </span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">19</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif"> triệu đ.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">4. Nh&iacute;m giống: 8,9 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">đến trưởng th&agrave;nh. Trọng lượng khoảng 8,9 kg/con trở l&ecirc;n (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: 26 triệu đ tuỳ đ&ocirc;i theo th&aacute;ng tuổi v&agrave; độ thuần thục.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Ghi ch&uacute;:</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Gi&aacute; tr&ecirc;n tại thời điểm th&aacute;ng 3/2011.</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Thị trường biến động c&oacute; điều chỉnh hợp l&yacute;.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">GIỚI THIỆU V&Agrave; PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- Giao, nhận nh&iacute;m giống tại thái nguy&ecirc;n hoặc giao h&agrave;ng tận nơi; từ Nghệ An trở ra.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- Đ&atilde; cung cấp nh&iacute;m giống cho hà nam, Lạng Sơn, hưng y&ecirc;n, thái bình, Vĩnh Ph&uacute;c, Quảng Ninh&hellip;;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- Nếu c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn, cần HỢP ĐỒNG KINH TẾ v&agrave; đặt tiền trước 2/3-3/4 số tiền theo g&iacute;a trị nh&iacute;m mua; Giao h&agrave;ng xong thanh to&aacute;n 100%;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- Định kỳ 03-06 th&aacute;ng c&oacute; kỹ thuật vi&ecirc;n tới kiểm tra, hưỡng dẫn, tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m; Thường xuy&ecirc;n tư vấn qua điện thoại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong ng&agrave;y&hellip;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- Nếu vận chuyển tận nơi, ngo&agrave;i tỉnh thái nguy&ecirc;n (mua khoảng 10 đ&ocirc;i trở l&ecirc;n) kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu th&ecirc;m cước xe.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">- C&oacute; cung cấp c&aacute;c</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">t&agrave;i liệu cần thiết nhất</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">cho chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản:</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">C&aacute;c đặc điểm sinh học; Kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m</span></em></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">(Của chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu:<strong>GS Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng, Nguyễn Trung Vệ&hellip;</strong>)&hellip;<strong>; Tư vấn cụ thể về kỹ thuật, kinh nghiệm nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.</strong></span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CH&Uacute; &Yacute;:</span></em></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Hiện nay tr&ecirc;n tr&ecirc;n thị trường c&oacute; một số cơ sở cung cấp giống nh&iacute;m kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, c&oacute; thể đồng huyết, kh&ocirc;ng sinh sản được, g&acirc;y thiệt hại kh&ocirc;ng nhỏ về kinh tế cho người mua nh&iacute;m giống.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">H&atilde;y</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: '.VnGothicH', serif">m</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: '.VnGothicH', serif">nh d</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ạ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: '.VnGothicH', serif">n</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">nhưng</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">th</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ậ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">n tr</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ọ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">ng</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">khi khởi nghiệp g&acirc;y nu&ocirc;i nh&iacute;m bờm.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CƠ SỞ :nhím võ nhai-thai nguy&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">+ Kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m: Từ năm 2004;</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">+ C&oacute; c&aacute;c T&agrave;i liệu ch&iacute;nh thức về chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m của Trung t&acirc;m Khoa học L&acirc;m nghiệp T&acirc;y Bắc l&agrave; cơ cở đầu ti&ecirc;n của Việt Nam nghi&ecirc;n cứu, khảo nghiệm đưa nh&iacute;m rừng về nu&ocirc;i; c&aacute;c t&agrave;i liệu cần thiết kh&aacute;c. Đặc biệt:Kinh nghiệm thực tiễn gần 7 năm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Bờm</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">+ Đ&atilde; được GS, TS h&agrave;ng đầu Việt Nam: Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng tới thăm.</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">H&atilde;y đến với cơ sở chăn nu&ocirc;i, mua, b&aacute;n, tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m </span></strong><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CƠ SỞ :nhím võ nhai-thai nguy&ecirc;n.</span></strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;&ldquo;Chất lượng- Hiệu quả v&agrave; An to&agrave;n&rdquo;</span></strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">l&agrave; phương ch&acirc;m phục vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</span><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Đến với </span></strong><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CƠ SỞ :nhím võ nhai-thai nguy&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">nh&iacute;m gi</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ố</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">ng</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">,</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">ch</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ấ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">t l</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ượ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">ng</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">phục vụ v&agrave; về</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">t</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ươ</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">ng lai ph&aacute;t tri</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">ể</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Monotype Corsiva'">n</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">đ&agrave;n nh&iacute;m của</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">&nbsp;</span></strong><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">Bạn.</span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><em><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">H&Atilde;Y ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</span></em></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 36pt; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif">CƠ SỞ :nhím võ nhai-thai nguy&ecirc;n</span></strong><span style="font-size: 22pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center; line-height: normal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">LI&Ecirc;N HỆ: </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: 'Times New Roman', serif">0988751122</span></strong><span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif"></span></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH