• Cung cấp Nhím

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 21/8/09

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH TM HTC VIệt Nam
   - Địa chỉ: 567 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
   - Tel, Fax: 0904862999
   - email: htcvietnam999@gmail.com
   ================================

   <p align="center"><font face="Times New Roman" size="5">CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG, NH&Iacute;M THỊT</font></p><strong><em><font size="5"><font face="Times New Roman">(Nh&iacute;m bờm, t&ecirc;n khoa khọc Acanthion subcritstatum, người Th&aacute;i <br /></font></font></em></strong><strong><em><font size="5"><font face="Times New Roman">T&acirc;y Bắc gọi :T&ocirc; mển )<br /></font></font></em></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">(Gh&eacute;p kh&aacute;c bố mẹ- kh&ocirc;ng đồng huyết; F2,F3 trở l&ecirc;n; c&oacute; giấy tờ x&aacute;c định nguồn gốc, giấy ph&eacute;p vận chuyển; Giao, nhận nh&iacute;m giống tại Sơn La <br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">hoặc giao tận nơi).<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">-------------------<br /></font></font></strong><p><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>1. Nh&iacute;m giống: 2 th&aacute;ng tuổi</strong>, cai sữa, t&aacute;ch mẹ. Trọng lượng khoảng 1,7-2,4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: 9,5 triệu đ.</font></font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2. Nh&iacute;m giống: 3-4 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng khoảng 3-4 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: 12,5 triệu đ.</font></font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>3. Nh&iacute;m giống: 5-7 th&aacute;ng tuổi</strong>. Trọng lượng khoảng 5-7 kg/con (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: 15 triệu đ.</font></font></p><p><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>4. Nh&iacute;m giống: 8,9 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n</strong> đến trưởng th&agrave;nh. Trọng lượng khoảng 8,9 kg/con trở l&ecirc;n (tuỳ đực, c&aacute;i). Gi&aacute;: 18-25 triệu đ tuỳ đ&ocirc;i theo th&aacute;ng tuổi v&agrave; độ thuần thục.</font></font></p><font face="Times New Roman"><font size="5"><strong>Ghi ch&uacute;:</strong> Gi&aacute; tr&ecirc;n tại thời điểm th&aacute;ng 8,9,10/2009. </font><strong>Thị trường biến động c&oacute; điều chỉnh hợp l&yacute;.<br /></strong></font><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">GIỚI THIỆU V&Agrave; PHƯƠNG THỨC PHỤC VỤ<br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman" size="5">- Giao, nhận nh&iacute;m giống tại Sơn La hoặc giao h&agrave;ng tận nơi; từ Nghệ An trở ra.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">- Đ&atilde; cung cấp nh&iacute;m giống cho Điện Bi&ecirc;n, Ho&agrave; B&igrave;nh, Lạng Sơn, Y&ecirc;n B&aacute;i, L&agrave;o Cai, H&agrave; Giang, Vĩnh Ph&uacute;c, Quảng Ninh&hellip;;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">- Nếu c&oacute; nhu cầu mua số lượng lớn, cần HỢP ĐỒNG KINH TẾ v&agrave; đặt tiền trước 2/3-3/4 số tiền theo g&iacute;a trị nh&iacute;m mua; Giao h&agrave;ng xong thanh to&aacute;n 100%;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">- Định kỳ 03-06 th&aacute;ng c&oacute; kỹ thuật vi&ecirc;n tới kiểm tra, hưỡng dẫn, tư vấn cụ thể kỹ thuật chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m; Thường xuy&ecirc;n tư vấn qua điện thoại bất cứ l&uacute;c n&agrave;o trong ng&agrave;y&hellip;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="5">- Nếu vận chuyển tận nơi, ngo&agrave;i tỉnh Sơn La (mua khoảng 10 đ&ocirc;i trở l&ecirc;n) kh&aacute;ch h&agrave;ng chịu th&ecirc;m cước xe. </font></p><font size="5"><font face="Times New Roman">- C&oacute; cung cấp c&aacute;c <strong>t&agrave;i liệu cần thiết nhất</strong> cho chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản: <strong><em>C&aacute;c đặc điểm sinh học; Kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m</em> </strong>(Của chuy&ecirc;n gia h&agrave;ng đầu: <strong>GS Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng, Nguyễn Trung Vệ&hellip;</strong>)&hellip;<strong>; Tư vấn cụ thể về kỹ thuật, kinh nghiệm nu&ocirc;i nh&iacute;m hậu bị, nh&iacute;m sinh sản đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.<br /></strong></font></font><strong><font size="5"><font face="Times New Roman"><em>CH&Uacute; &Yacute;:</em> Hiện nay tr&ecirc;n tr&ecirc;n thị trường c&oacute; một số cơ sở cung cấp giống nh&iacute;m kh&ocirc;ng r&otilde; nguồn gốc, c&oacute; thể đồng huyết, kh&ocirc;ng sinh sản được, g&acirc;y thiệt hại kh&ocirc;ng nhỏ về kinh tế cho người mua nh&iacute;m giống. <br /></font></font></strong><font size="5"><strong><font face="Times New Roman">H&atilde;y </font></strong><strong>m</strong><strong><font face="Times New Roman">ạ</font></strong><strong>nh d</strong><strong><font face="Times New Roman">ạ</font></strong><strong>n<font face="Times New Roman"> nhưng </font></strong><font face="Times New Roman"><strong>th</strong><strong>ậ</strong><strong>n tr</strong><strong>ọ</strong><strong>ng khi khởi nghiệp g&acirc;y nu&ocirc;i nh&iacute;m bờm. <br /></strong></font></font><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M S&Ugrave; HƯNG TH&Agrave;NH SƠN&rdquo;:<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">+ Kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m: Từ năm 2001;<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">+ C&oacute; c&aacute;c T&agrave;i liệu ch&iacute;nh thức về chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m của Trung t&acirc;m Khoa học L&acirc;m nghiệp T&acirc;y Bắc l&agrave; cơ cở đầu ti&ecirc;n của Việt Nam nghi&ecirc;n cứu, khảo nghiệm đưa nh&iacute;m rừng về nu&ocirc;i; c&aacute;c t&agrave;i liệu cần thiết kh&aacute;c. Đặc biệt:Kinh nghiệm thực tiễn gần 10 năm chăn nu&ocirc;i nh&iacute;m Bờm<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">+ Đ&atilde; được GS, TS h&agrave;ng đầu Việt Nam: Nguyễn L&acirc;n H&ugrave;ng tới thăm. <br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">H&atilde;y đến với cơ sở chăn nu&ocirc;i, mua, b&aacute;n, tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i nh&iacute;m &ldquo;NH&Iacute;M S&Ugrave; HƯNG TH&Agrave;NH SƠN&rdquo;. <br /></font></font></strong><p><font face="Times New Roman"><strong>&ldquo;Chất lượng- Hiệu quả v&agrave; An to&agrave;n&rdquo;</strong><font size="5"> l&agrave; phương ch&acirc;m phục vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</font></font></p><font size="5"><font face="Times New Roman"><strong>Đến với CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M S&Ugrave; HƯNG TH&Agrave;NH SƠN&rdquo; ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng </strong><strong>nh&iacute;m gi</strong><strong>ố</strong><strong>ng, </strong><strong>ch</strong><strong>ấ</strong><strong>t l</strong><strong>ư</strong><strong>ợ</strong><strong>ng phục vụ v&agrave; về </strong><strong>t</strong><strong>ươ</strong><strong>ng lai ph&aacute;t tri</strong><strong>ể</strong><strong>n đ&agrave;n nh&iacute;m của <em>Bạn.<br /></em></strong></font></font><strong><em><font size="5"><font face="Times New Roman">H&Atilde;Y ĐẾN VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:<br /></font></font></em></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CƠ SỞ &ldquo;NH&Iacute;M S&Ugrave; HƯNG TH&Agrave;NH SƠN&rdquo;<br /></font></font></strong><strong><font size="5"><font face="Times New Roman">LI&Ecirc;N HỆ: 0904 862 999 &ndash; 0912 164 694<br /></font></font></strong>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...