Cung Cấp NHông Giống

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vo hung
- Địa chỉ: Vinh tan tuy Phong Binh Thuan
- Tel, Fax: 0902577709
- email: vohung1989@gmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">1.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">Chuy&ecirc;n cung cấp nh&ocirc;ng thịt cho c&aacute;c cửa h&agrave;ng qu&aacute;n nhậu,h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">2.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">C&oacute; b&aacute;n nh&ocirc;ng giống cho c&aacute;c b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i.Trang trại t&ocirc;i tại x&atilde; Vĩnh T&acirc;n-Tuy Phong-B&igrave;nh Thuận.Call: 0902577709. C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham quan v&agrave; được hướng dẫn ki thuật.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-left: 27pt; text-indent: -0.25in"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">3.<span style="font: normal normal normal 7pt/normal 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span style="font-size: 16pt; font-family: 'Times New Roman'">C&aacute;c bạn n&agrave;o cần b&aacute;n nh&agrave; Nh&ocirc;ng&nbsp; cũng li&ecirc;n hệ với m&igrave;nh ,m&igrave;nh sẽ mua với gi&aacute; hợp l&iacute;</span></p>
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH