Cung cấp Oxy viên, hạt

baconlaso1

Cung cấp TCCA (clor 90) và Clorin Ấn độ, Oxy viên
#1
<div><br /></div><div><br /></div><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><span style="font-family: Arial">SODIUM PERCARBONATE (OXYTAGEN, OXY BỘT V&Agrave; VI&Ecirc;N)</span></strong><span style="font-family: Arial"></span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">* Th&agrave;nh phần: Sodium Percarbonate 95%</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">* Quy c&aacute;ch: 25kg/bao</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">*&nbsp;C&ocirc;ng dụng:</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">-Cung cấp oxy kịp thời cho ao nu&ocirc;i, đặc biệt cấp cứu khi t&ocirc;m nổi đầu.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">- Cung cấp oxy nhanh ch&oacute;ng cho T&ocirc;m, c&aacute; cải thiện m&ocirc;i trường nước&hellip;gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; khỏe mạnh.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">-&nbsp; Sản phẩm khi cho v&agrave;o ao nu&ocirc;i sẽ lắng xuống đ&aacute;y nhanh.</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">- L&agrave;m tăng Oxy h&ograve;a tan trong nước&nbsp; gi&uacute;p t&ocirc;m c&aacute; khỏe manh</span></p> <p style="margin: 0in 0in 0.0001pt; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Arial">Khi cho Oxy&nbsp; vi&ecirc;n v&agrave;o ao nu&ocirc;i sẽ kiềm chế sự ph&aacute;t triển của vi khuẩn yếm kh&iacute;, ngăn cản qu&aacute; tr&igrave;nh h&igrave;nh th&agrave;nh kh&iacute; độc như NH3, H2S.</span></p> <p style="margin: 12pt 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-family: Arial; color: #303030">LIỀU D&Ugrave;NG:</span></u></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial; color: #303030">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial; color: #303030">300-1.000 g/1000m3 nước, rải đề khắp mặt ao để tăng cường oxy,cải thiện m&ocirc;i trường nước.</span></p> <p style="margin: 12pt 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><strong><u><span style="font-family: Arial; color: #303030">BAO G&Oacute;I:</span></u></strong><span class="apple-converted-space"><span style="font-family: Arial; color: #303030">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Arial; color: #303030">25 kg/bao</span></p><p style="margin: 12pt 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Ngọc Li&ecirc;n 0932 517 803</p><p style="margin: 12pt 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p><p style="margin: 12pt 0in; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial">&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CT TNHH LỘC PHÁT - Ngọc Liên
- Địa chỉ: Q8- HCM
- Điện thoại: 0932 517 803 - Fax:
- email: lienlocphat@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH