Cung cấp PG,PB, Lễ Tân ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn viên,Nhân tượng, Vũ Đoàn, Body painting, Nhóm múa,Nhóm n

  • Thread starter ledaiduong.tvn
  • Ngày gửi
L

ledaiduong.tvn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anh dương
- Địa chỉ: hồ chí minh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: ledaiduong.tvn@gmail.com
================================

<div class="gmail_quote"><div class="gmail_quote"><p><span style="color: red">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 18pt; color: red">Cung cấp PG,PB, Lễ T&acirc;n ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn vi&ecirc;n,Nh&acirc;n tượng, Vũ Đo&agrave;n, Body painting, Nh&oacute;m m&uacute;a,Nh&oacute;m nhảy,Nh&oacute;m h&agrave;i,Ban nhạc</span></p> <p style="text-align: center"><img height="731" width="554" border="0" alt="IMG_0733" title="IMG_0733" src="http://tvnonline.files.wordpress.com/2009/07/img_0733.jpg?w=627&amp;h=828" /></p><h2 align="center" style="text-align: center"> <span style="color: red"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/">Event Club</a> cung cấp nh&acirc;n sự PG,PB, Lễ T&acirc;n ,MC,Model,Ca sỹ,Diễn vi&ecirc;n,Nh&acirc;n tượng, Body painting, Vũ đo&agrave;n, Nh&oacute;m m&uacute;a,Nh&oacute;m nhảy,Nh&oacute;m h&agrave;i,Ban nhạc nhiều kinh nghiệm l&agrave;m việc,biểu diễn. Nh&acirc;n sự c&oacute; mặt tại khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh tr&ecirc;n cả nước như HCM, HN, Cần Thơ, Vũng T&agrave;u, Nha Trang, Đ&agrave; Nẵng, Hải Ph&ograve;ng.</span></h2><div><p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"><img height="769" width="543" border="0" alt="IMG_7914" title="IMG_7914" src="http://tvnonline.files.wordpress.com/2009/07/img_7914.jpg?w=543&amp;h=769" /></p> <p style="text-align: center"> </p><p style="text-align: center"> </p><h1 style="text-align: center"><span style="color: #000000"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-01/">Album 1</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-02/">Album 2</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-03/">Album 3</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-04/">Album 4</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-05/">Album 5</a> /</span></h1> <h1 style="text-align: center"><span style="color: #000000"><a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BA%BFn-nam-%E2%80%93-06/">Album 6</a> / <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com/004-tvn-hinh-%E1%BA%A3nh-vu-doanmodelpgmcnhan-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-mi%E1%BB%81n-nam-%E2%80%93-07/">Album 7</a></span></h1> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Mọi nhu cầu: PG, PB, MC, Model,Lễ t&acirc;n, nh&oacute;m m&uacute;a, nh&oacute;m nhảy, ca sỹ , nh&acirc;n tượng, nh&oacute;m h&agrave;i, ban nhạc,&nbsp; Tổ chức sự kiện, Roadshow, Activation, Sampling&hellip; Tr&ecirc;n to&agrave;n quốc xin li&ecirc;n hệ:</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Anh Dương</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">SDT : 01682441249</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Email: <a target="_blank" href="mailto:ledaiduong.tvn@gmail.com">ledaiduong.tvn@gmail.com</a>.</span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy">Website nh&acirc;n sự: <a target="_blank" href="http://tvnonline.wordpress.com./"><span style="color: navy">http://tvnonline.wordpress.com.</span></a></span></h2> <h2 align="center" style="text-align: center"><span style="color: navy"><a target="_blank" href="http://thongtinnhansutvn.wordpress.com/">http://thongtinnhansutvn.wordpress.com</a></span></h2> <p><span style="color: navy">&nbsp;</span></p> <p align="center" style="text-align: center">&nbsp;</p> <br /></div></div></div><br /><br />
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH