Cung cấp phân gà và chế phẩm sinh học dùng cho cây cao su

#1
<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Th&acirc;n ch&agrave;o c&aacute;c anh chị của diễn đ&agrave;n Agriviet.com!</p><p>&nbsp;</p><p>Hiện tại t&ocirc;i c&oacute; số&nbsp; lượng ph&acirc;n g&agrave; tươi (15-17kg/bao) d&ugrave;ng để b&oacute;n gốc cho c&acirc;y cao su c&oacute; t&aacute;c dụng cung cấp chất dinh dưỡng v&agrave; chất hữu cơ. Số lượng lớn v&agrave; ổn định.</p><p>Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n cung cấp chế phẩm sinh học c&oacute; nguồn gốc từ sự l&ecirc;n men vi sinh của bột rong biển v&agrave; c&aacute; đồng, d&ugrave;ng để tưới gốc c&acirc;y cao su c&oacute; t&aacute;c dụng t&aacute;i tạo v&agrave; phục hồi bộ rễ gi&uacute;p cho c&acirc;y nhanh ch&oacute;ng phục hồi sức tăng khả năng sản sinh mủ v&agrave; hạn chế c&aacute;c bệnh về rễ.</p><p>Anh chị n&agrave;o quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ Mr T&acirc;m: 0939 765 567 hoặc 0907651238</p><p>&nbsp;</p><p>Rất cảm ơn đ&atilde; xem tin</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Khiết Tâm
- Địa chỉ: Ô Môn, Cần Thơ
- Điện thoại: 0939 765 567 - Fax: 0907 561238
- email: nktam32@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH