• cung cấp rắn mối giống và thịt

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 5/7/12

  1. doanhlinh_bt Nhà nông nghiệp dư

   <a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053903_1.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" style="width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053903_1.jpg" /></a> <p class="p_last"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.youtube.com/watch?v=MM92B8JLn6Y&amp;feature=channel&amp;list=UL"><br /></a><a target="_blank" href="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053947_3.jpg"><img width="690" height="517.5" border="0" style="width: 720px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/05/03/868774/201205053947_3.jpg" /></a><br /><br />Rắn mối l&agrave; đặc sản của c&aacute;c tỉnh ĐBSCL. <br /> Nếu bạn l&agrave; người th&iacute;ch nu&ocirc;i c&aacute;c lo&agrave;i vật hoang d&atilde; th&igrave; rắn mối l&agrave; lo&agrave;i vật hiền l&agrave;nh v&agrave; dễ chăm s&oacute;c c&oacute; thể nu&ocirc;i kiểng như tắc k&egrave;. <br /> Ngo&agrave;i ra Thịt rắn mối rất thơm ngon v&agrave; ngọt. Cũng như c&aacute;c bạn hiện nay m&igrave;nh đ&atilde; nu&ocirc;i th&agrave;nh c&ocirc;ng rắn mối v&agrave; cung cấp thịt ra thị trường. <br /> C&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng hay qu&aacute;n ăn c&oacute; nhu cầu về rắn mối thịt th&igrave; li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số: 0938775445 gặp Linh (Gần cầu Rạch Miễu_ Bến Tre). <br /> Nếu c&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i, t&ocirc;i sẵn s&agrave;ng hướng dẫn tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i rắn mối v&agrave; c&aacute;ch chế biến m&oacute;n ăn. <br /> Gi&aacute; cả theo thị trường v&agrave; t&ugrave;y thuộc số lượng. <br /> C&aacute;c bạn c&oacute; thể gửi mail cho m&igrave;nh : linhdigital08@gmail.com</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Anh Linh
   - Địa chỉ: Châu Thành Bến Tre
   - Điện thoại: 0938775445 - Fax:
   - email: linhdigital08@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...