• CUNG CẤP SỈ, LẼ ĐẶC SẢN LONG AN: KHOAI MỠ-KHÓM-GẠO

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 10/11/11

  1. <font face="Times New Roman"><strong>Ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng!<br /></strong></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hiện tại, C&ocirc;ng ty Nhật Văn đ&atilde; v&agrave; đang l&agrave; nh&agrave; cung cấp n&ocirc;ng sản c&oacute; uy t&iacute;n cho nhiều C&ocirc;ng ty, doanh nghiệp, si&ecirc;u thị, nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, c&aacute;c chợ&nbsp; tại tp.HCM.<br /></font><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhật Văn đề cao vai tr&ograve; Tạo lợi nhuận cho Kh&aacute;ch H&agrave;ng của m&igrave;nh v&agrave; hết sức mong muốn trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp h&agrave;ng đầu về n&ocirc;ng sản tại Việt Nam. Với quan điểm đ&oacute;, em đang t&igrave;m kiếm cơ hội để được trao đổi với <strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG</strong> một số n&ocirc;ng sản chủ lực m&agrave; hiện tại b&ecirc;n C&ocirc;ng ty đang c&oacute; mức gi&aacute; hợp l&yacute; v&agrave; nguồn h&agrave;ng ổn định l&acirc;u d&agrave;i.<br /></font><font face="Times New Roman">Rất mong được sự hợp t&aacute;c của Qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng.<br /></font><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn!</font></p><table width="403" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr style="height: 21px"><td class="xl64" style="width: 35px; height: 21px"><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">STT</font></strong></p></td><td class="xl64" style="width: 225px"><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Mặt h&agrave;ng</font></strong></p></td><td class="xl64" style="width: 42px"><p align="center"><strong><font face="Times New Roman" size="3">ĐVT</font></strong></p></td><td class="xl64" style="width: 101px"><p align="center"><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">Đơn gi&aacute; VND&nbsp;</font></font></strong></p></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">1</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Khoai mỡ: Thạnh Ho&aacute; - Long An</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">9,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">2</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Kh&oacute;m: Thạnh Ho&aacute; (chưa gọt)</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">tr&aacute;i</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">7,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">3</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Kh&oacute;m: Thạnh Ho&aacute; (đ&atilde; gọt)</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">tr&aacute;i</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">11,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">4</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo N&agrave;ng Hoa</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">16,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">5</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo thơm L&agrave;i</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">20,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">6</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo N&agrave;ng Thơm Chợ Đ&agrave;o</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">19,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">7</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo Huyết Rồng</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">20,000</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">8</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo T&agrave;i Nguy&ecirc;n</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">18,500</font></td></tr><tr style="height: 21px"><td class="xl65" style="height: 21px"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">9</font></p></td><td class="xl66"><strong><font face="Times New Roman" size="3">Gạo thường (5% tấm)</font></strong></td><td class="xl65"><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3">Kg</font></p></td><td align="right" class="xl67"><font face="Times New Roman" size="3">14,000</font></td></tr></tbody></table><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><span /><font face="Times New Roman">Li&ecirc;n hệ: Nguyễn Thanh B&igrave;nh<br /></font><font face="Times New Roman">Điện thoại: 0932.813.803<br /></font><font face="Times New Roman">Email: </font><a href="mailto:thanhbinh.k4qtdl.004@gmail.com"><font color="#0000ff" face="Times New Roman">thanhbinh.k4qtdl.004@gmail.com</font></a><br /><font face="Times New Roman">Đ/c: C&ocirc;ng ty CPĐT&amp;Ph&aacute;t Triển Nhật Văn: 180/45/38 Nguyễn Hữu Cảnh,P22,&nbsp;Quận B&igrave;nh Thạnh</font><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thanh Bình
   - Địa chỉ: 180/45/38, Nguyễn Hữu Cảnh, P 22, Bình Thạnh, tp.HCM
   - Điện thoại: 0932813803 - Fax:
   - email: thanhbinh.k4qtdl.004@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...