• Cung cấp sỉ thủy sản và thực phẩm đông lạnh

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 21/6/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p><font face="Times New Roman" size="3">C&ocirc;ng ty TNHH Thực phẩm H&ugrave;ng ph&uacute;c chuy&ecirc;n cung cấp sỉ c&aacute;c mặt h&agrave;ng thủy sản v&agrave; thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">thủy sản đ&ocirc;ng lạnh :</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute; tra nguy&ecirc;n con, cắt kh&uacute;c, phi l&ecirc;, bao tử c&aacute;...</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute; l&oacute;c nguy&ecirc;n con, phi l&ecirc;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ C&aacute; đục, c&aacute; nục gai....</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ T&ocirc;m, mực, bạch tuộc sơ chế</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Thực phẩm chế biến đ&ocirc;ng lạnh :</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ Hải sản tẩm bột (t&ocirc;m, c&aacute;, ....)</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ T&ocirc;m quấn khoai t&acirc;y, t&ocirc;m vi&ecirc;n quấn khoai t&acirc;y</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ H&aacute; cảo, Ho&agrave;nh th&aacute;nh, x&iacute;u mại</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ T&ocirc;m tẩm bột x&ugrave;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ Chả gi&ograve;</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">+ T&ocirc;m vi&ecirc;n, c&aacute; vi&ecirc;n, mực vi&ecirc;n...</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Với nh&agrave; m&aacute;y được trang bị tốt c&ugrave;ng với hệ thống quản l&iacute; chất lượng theo GMP, SSOP v&agrave; HACCP. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết đem đến cho qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng những sản phẩm với chất lượng tốt v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh nhất.</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Mọi y&ecirc;u cầu về sản phẩm vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">PHAN TH&Agrave;NH SƠN - Trưởng ph&ograve;ng kinh doanh</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Điện thoại : 0989019540</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Email: son@hungphucfood.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Website : www.hungphucfood.com</font></p><p><font face="Times New Roman" size="3">Tel : 0753 609652&nbsp; Fax 0753 746043</font></p>
   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Phan Thành Sơn
   - Địa chỉ: Ấp Long Nhơn, Long Hòa Bình Đại Bến Tre
   - Tel, Fax: 0753 609652 ::: FaX 0753 746043
   - email: son@hungphucfood.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...