Cung cấp sỉ và lẻ các loại hóa chất nông nghiệp-DV diệt côn trùng

  • Thread starter NhaAnViet
  • Ngày gửi
N

NhaAnViet

Guest
#1
<div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0; text-align: center"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium">C&Ocirc;NG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NH&Agrave; AN T&Acirc;M</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">-Địa chỉ: 1101 Nguyễn Duy Trinh, khu phố &Ocirc;ng Nhiều, Phường Long Trường, Quận 9, Tp Hồ Ch&iacute; Minh, Việt Nam</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">&nbsp;- Nơi mua b&aacute;n giao dịch :196 Đỗ Xu&acirc;n Hợp, Phường &nbsp;Phước Long B, Quận 9, tp Hồ Ch&iacute; Minh</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp sỉ v&agrave; lẻ c&aacute;c loại h&oacute;a chất n&ocirc;ng nghiệp cho c&acirc;y trồng v&agrave; h&oacute;a chất ti&ecirc;u diệt c&aacute;c loại c&ocirc;n tr&ugrave;ng g&acirc;y hại cho người.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">C&ocirc;n tr&ugrave;ng c&oacute; hại cho sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; sức khỏe của con người v&igrave; ch&uacute;ng c&oacute; tập t&iacute;nh sống ở những nơi bẩn thỉu, hủy hoại v&agrave; l&agrave;m thức ăn bị nhiễm khuẩn, đồng thời c&oacute; thể gặm nhấm l&agrave;m hư hỏng một số vật dụng như quần &aacute;o, vải v&oacute;c, b&igrave;a g&aacute;y s&aacute;ch vở... Ch&uacute;ng vừa ăn vừa n&ocirc;n mửa những thức ăn m&agrave; ch&uacute;ng đ&atilde; ti&ecirc;u h&oacute;a một phần v&agrave; đ&agrave;o thải ph&acirc;n rải r&aacute;c khắp nơi. C&aacute;c chất b&agrave;i tiết, n&ocirc;n mửa từ miệng gi&aacute;n, c&aacute;c tuyến tr&ecirc;n cơ thể của gi&aacute;n c&oacute; m&ugrave;i h&ocirc;i đặc biệt, rất kh&oacute; chịu v&agrave; đọng lại rất l&acirc;u tr&ecirc;n những vật dụng m&agrave; n&oacute; đ&atilde; đi qua. C&oacute; lẽ bất cứ ai cũng c&oacute; thể cảm nhận được c&aacute;i m&ugrave;i rất đặc trưng của lo&agrave;i gi&aacute;n, mối, muỗi, chuột sống gần gũi v&agrave; l&agrave;m phiền h&agrave; cho m&igrave;nh, một số người thường bị dị ứng với c&ocirc;n tr&ugrave;ng khi c&oacute; sự tiếp x&uacute;c thường xuy&ecirc;n.<br /><img alt="Vệ sinh nh&agrave; cửa diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng bằng h&oacute;a chất_5682931" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/11/1118128/201212114312_images.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><img alt="Vệ sinh nh&agrave; cửa diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng bằng h&oacute;a chất_5682931" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/11/1118128/201212114435_images__1_.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><img alt="Vệ sinh nh&agrave; cửa diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng bằng h&oacute;a chất_5682931" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2012/12/11/1118128/201212114534_download.jpg" border="0" />&nbsp;<br /><br /><br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">Chi tiết : Vệ sinh b&ecirc;n ngo&agrave;i cho tất cả c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, bao gồm c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; m&aacute;y, cửa h&agrave;ng , cơ quan v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh mục ti&ecirc;u kh&aacute;c.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">- B&aacute;n c&aacute;c loại h&oacute;a chất diệt c&ocirc;n tr&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c thuốc n&ocirc;ng nghiệp .</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">&nbsp;Giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tại c&aacute;c quận trong tp Hồ Ch&iacute; Minh</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; color: #333333; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px; background-color: #fbffc0">-Li&ecirc;n hệ trực tiếp : Mr. Vũ sdđ : 0973471419</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTY TNHH NHÀ AN TÂM
- Địa chỉ: 196 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, tp Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0973471419 - Fax: (08)36013980
- email: mr.vuquangle@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH