• Cung cấp tôm giống, thuốc thú y thủy sản

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 29/11/11

  1. caothanhtrung87 Nhà nông nghiệp dư

   <p class="p_first" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">T&ocirc;m giống H&ugrave;ng Ph&aacute;t k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch !</span></p><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">8 năm kinh nghiệm : C&ocirc;ng ty giống thủy sản Quốc Tế H&ugrave;ng Ph&aacute;t được th&agrave;nh lập để khẳng định sự cam kết chất lượng trong việc cung cấp <a href="http://thuysan.divivu.com/">t&ocirc;m S&uacute; giống</a>, <a href="http://thuysan.divivu.com/">giống thẻ ch&acirc;n trắng</a>, l&agrave; một trong những đơn vị i&ecirc;n phong &aacute;p dụng quy tr&igrave;nh sản xuất t&ocirc;m giống sạch hiện đại ở Việt Nam</span></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><strong><font color="#ff0000"><font size="5"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">T&ocirc;m giống sạch - </span><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">Khỏe Mạnh<font size="5"> - </font></span><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">Đồng Đều - </span><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">Mau lớn</span></font></font></strong></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left" align="right"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><img hspace="0" align="baseline" border="0" src="file:///D:/Documents%20and%20Settings/welcome/Desktop/Tom_chan_trang.jpg" /></span></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left" align="center"><img hspace="0" align="baseline" border="0" src="file:///D:/Documents%20and%20Settings/welcome/Desktop/Tomgiong.jpg" /></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">Chuy&ecirc;n cung cấp <a href="http://thuysan.divivu.com/">t&ocirc;m giống</a> với nguồn <a href="http://thuysan.divivu.com/">t&ocirc;m</a> mẹ nhập từ Mỹ , qua quy tr&igrave;nh kỹ thuật kh&eacute;p k&iacute;n dạt chuẩn quốc tế. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết đưa ra thị trường những con giống tốt nhất. </span></p></span> <p class="p_first" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma" />&nbsp;</p> <p class="p_first" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma" />&nbsp;</p> <p class="p_first" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">C&ocirc;ng ty thuốc th&uacute; y thuỷ sản&nbsp;<strong style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px">An Ngọc</strong>&nbsp;xin k&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; kh&aacute;ch !</span></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma">Hiện do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh (&nbsp;<strong style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px">đặc biệt tại khu vực miền T&acirc;y</strong>&nbsp;), c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i trấn trọng k&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị c&aacute; nh&acirc;n trong v&ugrave;ng hợp t&aacute;c ph&acirc;n phối c&aacute;c mặt h&agrave;ng <a href="http://thuysan.divivu.com/">thuốc th&uacute; y thủy sản </a>chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho t&ocirc;m c&aacute; như : thuốc <a href="http://thuysan.divivu.com/">l&agrave;m sạch đ&aacute;y ao</a>, ngừa tảo lam, thuốc đặc <a href="http://thuysan.divivu.com/">trị nhiễm khuẩn ở t&ocirc;m</a>, ti&ecirc;u diệt virut g&acirc;y bệnh, <a href="http://thuysan.divivu.com/">ngừa bệnh ph&acirc;n trắng</a>, tăng trọng nhanh...</span></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: center"><br /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><img title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; width: 350px; cursor: pointer; border-top-style: none; padding-top: 0px; border-right-style: none; border-left-style: none; border-bottom-style: none" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/11/19/572977/201111145351_thuoc_thuy_san.jpg" border="0" /></span></p> <p style="margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px Arial, Tahoma; color: #4d4d4d">&nbsp;</p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left">H&atilde;y li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được t&acirc;n vấn v&agrave; hổ trợ chu đ&aacute;o.</p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: center"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><strong style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; padding-top: 0px">Bạn mang đến phồn thịnh cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, ch&uacute;ng t&ocirc;i mang đến quyền lợi cho bạn</span></strong></span></p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: center"><br /><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; line-height: 24px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><img title="Ph&oacute;ng to ảnh" style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; width: 350px; cursor: pointer; border-top-style: none; padding-top: 0px; border-right-style: none; border-left-style: none; border-bottom-style: none" alt="Ph&oacute;ng to ảnh" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/11/19/572977/201111145443_thu_y.jpg" border="0" /></span></p> <p style="margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px Arial, Tahoma; color: #4d4d4d; text-align: center"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-size: medium; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #0000ff; line-height: 24px; padding-top: 0px"><em style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px">Thuốc th&uacute; y thủy sản An Ngọc - cho m&ugrave;a bội thu</em></span></p> <p style="margin-top: 16px; margin-right: 0px; margin-bottom: 16px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px Arial, Tahoma; color: #4d4d4d">&nbsp;</p> <p style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; font: normal normal normal 12px/18px arial, tahoma, verdana; color: #4d4d4d; padding-top: 0px; text-align: left"><br />Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng&nbsp;li&ecirc;n hệ :&nbsp;<strong style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #ff0000; padding-top: 0px">Mr.Cảnh - 0123.99999.18</span></strong>&nbsp;hoặc&nbsp;<span style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: #0000ff; padding-top: 0px; font-family: Arial, Tahoma"><strong style="padding-right: 0px; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px">Mr.Trung - 0972.992.558</strong></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH giống thủy sản Quốc Tế Hùng Phát
   - Địa chỉ: Lô 14 , Gành Rái, Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận
   - Điện thoại: 0972992558 - Fax:
   - email: tomgiong@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...