Cung cấp và bao tiêu sản phẩm Chồn Nhung Đen

  • Thread starter cuonghv
  • Ngày gửi
C

cuonghv

Guest
#1
<span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">L&agrave;m gi&agrave;u kh&ocirc;ng kh&oacute; với Chồn Nhung đen!</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">T&ocirc;i n&oacute;i l&agrave;m gi&agrave;u kh&ocirc;ng kh&oacute; với Chồn Nhung Đen v&igrave;:</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Chồn Nhung Đen sinh sản rất nhanh.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Mỗi lứa sinh sản cho từ 2-8 chồn con.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Mỗi lứa sinh sản c&aacute;ch nhau khoảng 2 th&aacute;ng.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Thức ăn của ch&uacute;ng rất dễ kiếm, chủ yếu l&agrave; rau v&agrave; cỏ.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Một con trưởng th&agrave;nh ăn hết khoảng 20gram c&aacute;m/ 1 ng&agrave;y.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">- Rất &iacute;t mắc dịch bệnh.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp v&agrave; bao ti&ecirc;u sản phẩm Chồn Nhung Đen.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Nếu b&agrave; con n&agrave;o muốn l&agrave;m gi&agrave;u h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn v&agrave;</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">cung cấp giống.</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Địa chỉ: X&oacute;m U - X&atilde; T&acirc;n H&ograve;a - Huyện Ph&uacute; B&igrave;nh - Tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n</span><br /><span style="color: #222222; font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px">Số điện thoại li&ecirc;n hệ: 091.832.1946 hoặc 0987.265.669</span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hồ Viết Cường
- Địa chỉ: Làng U - Tân Hòa - Phú Bình - Thái Nguyên
- Điện thoại: 0918321946 - Fax: 0987265669
- email: mrhovietcuong@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH