Cung cấp và bao tiêu sản phẩm heo rừng số lượng lớn 0903 926 912

#1
<strong><em>TRANG TRẠI HEO RỪNG</em></strong><br /><strong>MINH PH&Aacute;T</strong><strong> <em>HỒ CH&Iacute; MINH</em> <br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ================================================================<strong><br /></strong><strong>- Trang trại của ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;chuy&ecirc;n cung cấp heo rừng giống v&agrave; heo rừng thịt .<br /></strong><strong>- Heo rừng Th&aacute;i Lan v&agrave; Heo rừng Việt Nam,&nbsp;đủ loại,&nbsp; với giấy tờ hợp lệ .<br /></strong><strong>- Cung cấp t&agrave;i liệu kỹ thuật miễn ph&iacute;. <br /></strong><strong>- Tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua hoặc tham quan xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp; :<br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br />Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>:</strong><strong> <a href="mailto:heorunghcm@yahoo.com.vn">heorunghcm@yahoo.com.vn</a></strong><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 </strong><br />- <font size="3"><font face="Times New Roman"><strong>HEO CAI SỮA GIỐNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : 60 CON : 10&gt;12KG ( NG&Agrave;Y 27/11/2011)</strong><strong><br /></strong></font></font><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-HEO ĐỰC &nbsp;GIỐNG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; :&nbsp; 05 CON : 30 &gt; 35KG<br /></font></font></strong><strong><font size="3"><font face="Times New Roman">-HEO C&Aacute;I &nbsp;GIỐNG &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;: &nbsp;30 CON : 35 &gt; 50 KG<br /></font></font></strong><strong><font face="Times New Roman">TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP HEO RỪNG TH&Aacute;I LAN THUẦN CHỦNG 100% VỚI GI&Aacute; TỐT, HEO GIỐNG C&Aacute;I, ĐỰC TRỌNG LƯỢNG TỪ 8 KG ĐẾN 15 KG, HEO THỊT TỪ 10 KG TRỞ L&Ecirc;N, GIAO H&Agrave;NG TẬN NƠI CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH.&nbsp; <u>NHẬN BAO TI&Ecirc;U SẢN PHẨM CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH SAU KHI CHĂN NU&Ocirc;I</u>, NGO&Agrave;I RA CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Ograve;N CUNG CẤP HEO RỪNG N&Aacute;I ĐANG SINH SẢN TỪ 40 KG TRỞ L&Ecirc;N.&nbsp;<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I V&Agrave; ĐẦU RA CHO SẢN PHẨM.</font></strong><strong><br /></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
- Địa chỉ: A12 / 22 A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên - Huyện Bình Chánh
- Điện thoại: 0903 926 912 - Fax:
- email: thaotri_ltd@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH